POWIATOWA BAZA GESUT

Minister Administracji i Cyfryzacji, 21 października br., podpisał rozporządzenie w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT. Rozporządzenie określa  zakres informacji gromadzonych w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzonej dla obszaru powiatów „Powiatowej bazie GESUT” oraz w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzonej dla obszaru kraju „Krajowej bazie GESUT”, a także tryb i standardy tworzenia, aktualizacji  i udostępniania tych baz. Przepisy wejdą w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Przypominamy, że geodezyjny pomiar sytuacyjny wykonuje się w  sposób zapewniający określenie położenia punktu sytuacyjnego względem najbliżej położonych punktów poziomej osnowy geodezyjnej oraz osnowy pomiarowej z dokładnością nie mniejszą niż:

  1. 0,10 m — w  przypadku szczegółów terenowych I grupy;

  2. 0,30 m — w  przypadku szczegółów terenowych II grupy;

  3. 0,50 m — w  przypadku szczegółów terenowych III grupy.

Geodezyjny pomiar wysokościowy elementów szczegółów terenowych na potrzeby tworzenia i  aktualizacji baz danych wykonuje się w sposób zapewniający określenie wysokości pikiet względem najbliżej położonych punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy wysokościowej z  dokładnością nie mniejszą niż:

  1. 0,05 m — dla obiektów budowlanych i  urządzeń budowlanych oraz pikiet markowanych w terenie;

  2. 0,02 m — dla przewodów i  urządzeń kanalizacyjnych;

  3. 0,10 m — dla budowli ziemnych, elastycznych lub mierzonych elektromagnetycznie podziemnych obiektów sieci uzbrojenia terenu oraz pikiet, niemarkowanych w terenie.