Archiwum kategorii: Bez kategorii

Informacja

Szanowni klienci,

uprzejmie informujemy, że od dnia 1.06.2020 r. odbiór uzgodnionej dokumentacji projektowej będzie się odbywał w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 16 do 17.

Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o dostosowanie się do wszelkich zaleceń.                                                                                                              

Dyrekcja PZGKKiN w Gnieźnie

 

Bonifikata od opłaty jednorazowej

Bonifikata od opłaty jednorazowej w wysokości 70% lub 99 % za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Informuję, że na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów “jeżeli na obszarze danej gminy obowiązuje uchwała rady gminy podjęta na podstawie ust. 4, określająca stawki procentowe bonifikaty od opłaty jednorazowej wyższe niż określone w ust. 3, wojewoda niezwłocznie, w drodze zarządzenia, podwyższa stawki procentowe bonifikaty, o których mowa w ust. 3, uwzględniając warunki udzielenia bonifikatadEWojewoda Wielkopolski  wydał zarządzenie nr 319/19 z dnia 20.08.2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Miasta Gniezna. 


W związku z powyższym istnieje możliwość udzielenia bonifikaty w wysokości 70% jeżeli opłata jednorazowa zostanie uiszczona do dnia 31.12.2021 r. Warunkiem otrzymania bonifikaty jest złożenie do PZGKKiN w Gnieźnie niżej wymienionych dokumentów:

 1. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonikaty,
 2. Zaświadczenie z Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6 o braku przeterminowanych zaległości w zobowiązaniach pieniężnych wobec Miasta Gniezna z tytułu podatku od nieruchomości,
 3. Potwierdzenie o braku przeterminowanych zaległości w zobowiązaniach pieniężnych z tytułu  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Oświadczenie właściciela, że lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jest wykorzystywany wyłącznie na cele mieszkaniowe,

Dodatkowo informuję, że zgodnie z ustawą istnieje możliwość otrzymania 99% bonifikaty: 

 1. osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
 2. członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),
 3. inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),
 4. kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),
 5. świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.5), lub ich opiekunom prawnym – będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

Dodatkowe informacje dotyczące opłat przekształceniowych można uzyskać w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 1 piętro, pok. Nr 15, nr tel. 61 426 46 88 nr wew. 54  Wniosek: https://www.geodezjagniezno.pl / pion nieruchomosci /wnioski/ Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej

DELTA – INFORMACJA

Dla baz roboczych tworzonych na materiałach wygenerowanych w PODGiK do 22.02.2018 r. wersja kodów się nie zmienia (jest to  GIMapa_15_3_0).
Dla baz roboczych tworzonych na materiałach wygenerowanych w PODGiK od 23.02.2018 r. wersja kodów, którą należy wybrać to GIMapa_17_4_3_2015.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

W związku z obowiązującą nową ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. przekształcającą z urzędu prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, informuje się że dotychczasowa opłata roczna za użytkowanie ww. gruntów od dnia 1 stycznia 2019 r. zmienia się w tzw. opłatę przekształceniową, płatną przez okres 20 lat.
Wysokość opłaty przekształceniowej, termin jej wnoszenia (do 31 marca każdego roku za dany rok, z wyjątkiem roku 2019) oraz nr rachunku bankowego podane zostaną w zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności danej nieruchomości.
UWAGA: opłata przekształceniowa należna za rok 2019 płatna jest w terminie do dnia 29.02.2020 r.
Organ wydaje ww. zaświadczenie z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia 01 stycznia 2019 r.
Dla pozostałych gruntów będących w użytkowaniu wieczystym, niezabudowanych lub zabudowanych budynkami innymi niż mieszkalne, bądź mieszanymi, pozostają bez zmian.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości objętych nową ustawą oraz opłat przekształceniowych i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości można uzyskać w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 1 piętro, pok. nr 15, nr tel. 61 426 46 88 nr wew. 54.                       

Przepisy prawa, które regulują treść protokołów

Przepisy prawa, które regulują treść protokołów sporządzonych w ramach wykonywanych prac geodezyjnych:

 1. Protokół przyjęcia granic – § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663), zwanego dalej rozporządzeniem o podziałach.
  Brak sformalizowanego wzoru protokołu.
 2. Protokół wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych – § 15 rozporządzenia o podziałach.
  Brak sformalizowanego wzoru protokołu.
 3. Protokół ustalenia granic – § 39 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Z 2016r. Poz. 1034, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie egib.
  Wzór protokołu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie egib.
 4. Protokół wznowienia znaków granicznych (art. 39 ust. 4 ustawy) § 30 rozporządzenia o standardach.
  Brak sformalizowanego wzoru protokołu.
 5. Protokół wyznaczenia punktów granicznych (art. 39 ust. 5 ustawy) – § 30 rozporządzenia o standardach.
  Brak sformalizowanego wzoru protokołu.

Delta – Informacja

Informacja- tworzenie baz roboczych w aplikacji GEO-INFO Delta

W związku z aktualizacją baz danych EGiB, GESUT, BDOT 500 i BDSOG informujemy wykonawców prac geodezyjnych o następujących zmianach:

 1. Konieczności pobrania nowej wersji aplikacji GEO-INFO Delta, która jest dostępna pod adresem: Delata
 2. Dla baz roboczych tworzonych na materiałach wygenerowanych w PODGiK do 22.02.2018 r. wersja kodów się nie zmienia (jest to  GIMapa_15_3_0).
 3. Dla baz roboczych tworzonych na materiałach wygenerowanych w PODGiK od 23.02.2018 r. wersja kodów, którą należy wybrać to GIMapa_17_4_3_2015.

Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje dotyczące zmian w tworzeniu baz roboczych zostaną przesłane do wykonawców prac geodezyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Informacja – mapa wektorowa

Przypominamy, iż na terenach:

 • miasto Gniezno,

 • miasto Czerniejewo

 • miasto Kłecko,

 • miasto Trzemeszno,

 • miasto Witkowo,

 • Cielimowo,

 • Mieleszyn,

 • Łubowo,

 • Kiszkowo,

 • Skiereszewo,

 • Dalki,

 • Winiary,

 • Wilkowyja,

 • Marysin,

 • Niechanowo I,

 • Niechanowo II,

 • Polska Wieś,

 • Czechy,

 • Wola Skorzęcka,

 • Osiniec,

 • Fałkowo,

 • Piekary,

 • Braciszewo,

 • Obora,

 • Mnichowo,

 • Pruchnowo,

 • Szczytniki Duchowne

jest prowadzona mapa zasadnicza w postaci wektorowej natomiast na pozostałym obszarze mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci hybrydowej.   

Informacja – wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych

Uprzejmie przypominam, iż od 2 stycznia 2017 roku wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) winni przekazywać do PODGiK w Gnieźnie zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i 8-10 oraz ust. 1b.

Pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych winny być zapisane zgodnie ze schematem GML, bądź w formacie uzgodnionym z organem prowadzącym PZGiK, tj. plikiem wymiany GIV, który generowany jest z programu udostępnionego wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych – GEO INFO 7 Delta Gniezno (link).

Program umożliwia modyfikację max. 1000 obiektów. Aktualna wersja kodów to GIMapa_15_3_0. Przygotowanie bazy roboczej na zakończenie pracy (pliku giv) wymaga pobrania z Ośrodka bazy roboczej (pliku giv), co jest jednoznaczne z wybraniem w protokole z uzgodnień wydanych materiałów pozycji 0.1.