PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA JEDNOSTKI

Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr LI/398/2010 z dnia 12.05.2010 r.
 
 

Statut

 

Załącznik nr 1 do Uchwały

Nr LI/398/2010

Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

z dnia 12 maja 2010 r.

 

STATUT

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

 

 

§ 1.

 

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości zwany dalej PZGKKiN jest jednostką organizacyjną Powiatu Gnieźnieńskiego. PZGKKiN działa na podstawie niniejszego statutu oraz obowiązującego prawa, a w szczególności następujących aktów prawnych: ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 ze zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240) ,ustawy 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) ,ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zmianami) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

 

§ 2.

 

 1. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie jest powiatową jednostką budżetową z siedzibą w Gnieźnie przy Alejach Reymonta 21B.

 2. Terenem działania Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie jest obszar Powiatu Gnieźnieńskiego.

§ 3.

 

Przedmiotem podstawowej działalności Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości jest prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego oraz prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mienia powiatu

i Skarbu Państwa.

§ 4.

 

Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizuje się poprzez:

 

 1. ewidencję gruntów, budynków i lokali,

 2. gleboznawczą klasyfikacje gruntów,

 3. udostępnianie danych z zasobu,

 4. ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów geodezyjnych
  i kartograficznych przyjętych do zasobu,

 5. wydawanie wytycznych technicznych do wykonania zgłoszonych robót geodezyjnych i kartograficznych,

 6. kontrolę przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości, kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,

 7. koordynacje realizacji zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych przez różnych wykonawców robót, dotyczących tego samego obszaru w granicach powiatu,

 8. ocenę stanu zasobu oraz wnioskowanie potrzeb wykonania prac geodezyjnych
  i kartograficznych wynikających z tej oceny w szczególności w zakresie:

 1. zakładania i modernizacji osnowy szczegółowej,

 2. zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej,

 3. baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, odnawiania dokumentacji,

 4. wyłączania z zasobami materiałów, które utraciły przydatność użytkową,

 1. prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

 2. opracowanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków oraz informacji dla potrzeb starosty i organów nadzoru geodezyjnego
  i kartograficznego, pobieranie opłat z tytułu udostępniania zasobu.

§ 5.

 

Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mienia Powiatu Gnieźnieńskiego i Skarbu Państwa realizuje się poprzez:

 1. gospodarowanie nieruchomościami nierolnymi Skarbu Państwa i Powiatu,

 2. wywłaszczanie nieruchomości,

 3. zwroty wywłaszczonych nieruchomości,

 4. naliczenie opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd i inne, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa

 5. tworzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,

 6. gospodarkę nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i Powiatu,

 7. ochronę gruntów rolnych,

 8. naliczanie odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi lub zajęte pod drogami,

 9. inne sprawy z zakresu gospodarowania nieruchomościami

 

§ 6.

 

W celu realizacji zadań Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej.

§ 7.

 

Powiatowym Zarządem Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości kieruje Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz, a ponadto:

1) organizuje pracę Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
i sprawuje bieżący nadzór i kontrolę wszystkich pracowników w zakresie realizowanych przez nich zadań,

2) uzgadnia z Geodetą Powiatowym zakres gospodarki mienia i środkami finansowymi PFGZGiK

§ 8.

 

Strukturę organizacyjną oraz szczegółowe zasady działania Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie określa regulamin organizacyjny.

 

§ 9.

 

Działalność Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
w Gnieźnie finansowana jest:

1) z budżetu Skarbu Państwa i powiatu,

2) z innych źródeł

 

§ 10.

 

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie prowadzi samodzielną gospodarkę finansową zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych według szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych obowiązujących
w jednostkach budżetowych, w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 11.

 

Zmian statutu dokonuje Rada Powiatu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).
 2. Rozporządzenie z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

 

 

 

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie

PZGKKiN GNIEZNO

Return to Top ▲Return to Top ▲