Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, mający siedzibę w Gnieźnie (62-200) przy al. Reymonta 21B.

Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email geodezja@powiat-gniezno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email kancelaria@gozdowski.com. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających w szczególności z następujących aktów prawnych:

  1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  2. ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  3. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  4. ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
  5. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
  6. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  7. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  8. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
  9. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

bądź innych aktów prawnych mających zastosowanie w realizacji zadań wykonywanych przez PZGKKiN w Gnieźnie.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora dokonują tego na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tzw. podmioty przetwarzające.

Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. obowiązków prawnych.

Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji; usunięcie danych jest niemożliwe z uwagi na konieczność wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne do realizacji ww. obowiązków prawnych oraz przetwarzania informacji publicznych.

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie

PZGKKiN GNIEZNO

Return to Top ▲Return to Top ▲