GN.A.6840.1.2021 – Przetarg

GN.A.6840.1.2021                                                                                

 

Gniezno, dnia 22.12.2021 r.

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 1113,73m2, położonej w Gnieźnie przy ul. Wyszyńskiego 4, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Gniezno, ark. mapy 28, dz. nr 23/3 i 23/6 o ogólnej pow. 0,1666 ha (dz. nr 23/3 – 0,1347 ha, dz. nr 23/6 – 0,0319 ha), dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00045583/2.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1.435.000,00 zł. (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) i została obniżona o 615.000,00 zł ceny z pierwszego przetargu.

Przetargi przeprowadzone w dniach 16 września 2021r. i 9 grudnia 2021 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 11.02.2000 r. oraz zmianami Studium zgodnie z którymi nieruchomość położona jest w strefie tradycyjnej tkanki zabudowy z przełomu XIX i XX wieku – symbol graficzny MT.

Działka nr 23/6 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Przedmiotowa działka ma dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 23/3.

Przedmiotowa nieruchomość zostanie obciążona służebnością gruntową – na czas nieoznaczony, przejazdu i przechodu od działki nr 23/1 w stronę ulicy Wyszyńskiego stanowiącej drogę publiczną (stacja transformatorowa).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 287.000,00 zł. (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy 00/100) do dnia 21 marca 2022 r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 – liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie,al. Reymonta 21B, tel. (61) 426 46 88 wew. 51 i 57.