GN.A.6840.1.2022 – Wykaz

GN.A.6840.1.2022                                                                          

Gniezno, 28.06.2022r.

W y k a z

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego działając na podstawie art. 2a ust 3 pkt 1a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, (Dz.U. z 2022 r. poz. 461), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, przeznaczonej  do sprzedaży:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 0,3404 ha, położona w Kłecku,  oznaczona w ewidencji gruntów i budynków: obręb Kłecko-miasto, ark. mapy 6, działka nr 453/5,  dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00036430/9.

Działka położona jest w strefie peryferyjnej miasta Kłecka. Kształt działki jest nieregularny – wielokąt. Działka jest niezabudowana, wyrównana, nieogrodzona. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną (w okolicy: gaz, prąd). Działka położona jest przy torach kolejowych.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 173.000,00 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość położona jest na terenie nie objętym aktualnym MPZP, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rady Miejskiej Gminy Kłecko, zatwierdzonym uchwałą nr XLV/319/21 z dnia 29.12.2021 r, działka określona jest jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotową działkę opisano jako grunty orne.

Działka nr 453/5 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przedmiotowa działka będzie miała dostęp do drogi publicznej przez działki nr 454/1 i 454/2. Służebność gruntowa  zostanie ustanowiona przy akcie notarialnym.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  winne w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 08.08.2022 r. złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

Bliższe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, tel. (61) 641-93-72 lub 641-93-77.

Wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia w okresie od dnia 28.06.2022 r. do dnia 18.07.2022 r. a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

Starosta Gnieźnieński

   Piotr Gruszczyński