GN.A.6840.2.2020 – Ogłoszenie

GN.A.6840.2.2020                                                                                

 

Gniezno, dnia 11.01.2022 r.

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0535 ha, położona w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego, oznaczona w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 43, dz. nr 7/65, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00090958/2.

Działka ma kształt regularny – prostokąta charakterystyczny dla nieruchomości drogowych, użytek to drogi. Ukształtowanie terenu – teren płaski częściowo utwardzony asfaltem lub płytami chodnikowymi. Działka nieogrodzona.

Cena wywoławcza do przetargu netto 42.000,00 zł. (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100).

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Chrobrego i ul. Sobieskiego w Gnieźnie, zatwierdzonego Uchwałą nr XII/153/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 25.09.2019 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 01.10.2019 r., poz. 8111 oraz wyrokiem NR IV SA/PO354/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29.09.2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. B. Chrobrego i ul. Sobieskiego w Gnieźnie działka nr 7/65, ark. 43 położona w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego, przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej – symbol planu „1MW/U”

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 8.400,00zł. (słownie złotych: osiem tysięcy czterysta złotych 00/100) do dnia 14 lutego 2022 r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru  i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 – liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B,

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 15, tel. (61) 641-93-72.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia