GN.A.6840.3.2022 – Wykaz

GN.A.6840.3.2022                                                                          

Gniezno, 17 maja 2022r.

W y k a z

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, przeznaczonej  do sprzedaży:

Nieruchomość zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 1113,73m2, położona w Gnieźnie przy ul. Wyszyńskiego 4,  oznaczona w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 28, dz. nr 23/3 i 23/6 o ogólnej pow. 0,1666 ha (dz. nr 23/3 – 0,1347 ha, dz. nr 23/6 – 0,0319 ha),  dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00045583/2.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1.832.000,00 zł. (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100).

Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 11.02.2000 r. oraz zmianami Studium zgodnie z którymi nieruchomość położona jest w strefie tradycyjnej tkanki zabudowy z przełomu XIX i XX wieku – symbol graficzny MT.

Działka nr 23/6 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przedmiotowa działka ma dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 23/3.

Przedmiotowa nieruchomość zostanie obciążona służebnością gruntową – na czas nieoznaczony, przejazdu i przechodu od działki nr 23/1 w stronę ulicy Wyszyńskiego stanowiącej drogę publiczną (stacja transformatorowa).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  winne w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 27 czerwca 2022 r. złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

Bliższe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, tel. (61) 641-93-72 lub 641-93-77.

Wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia w okresie od dnia 17.05.2022 r. do dnia 06.06.2022 r. a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.