GN.A.6840.4.2021 – Wykaz

W y k a z

nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania

na rzecz Miasta Gniezna w drodze darowizny

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, przeznaczonej  do nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny na rzecz Miasta Gniezna.

Nieruchomość  położona w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego – Chrobrego,   oznaczona w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 43, dz. nr 7/57 o pow. 0,0103 ha,  dz. nr 7/59 o pow. 0,0095 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00090958/2.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Kształt działek regularny. Ukształtowanie terenu – teren płaski częściowo utwardzony asfaltem lub płytami chodnikowymi z trylinki.

Wartość nieruchomości – 13.700,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy siedemset złotych) tj. dz. nr 7/57 – 7.100,00zł i dz. nr 7/59 – 6.600,00zł.

Darowizna dokonywana jest na cel publiczny, jako element organizowanych przez Miasto Gniezno urządzeń transportu publicznego.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Chrobrego i ul. Sobieskiego w Gnieźnie, zatwierdzonego Uchwałą nr XII/153/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 25.09.2019 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 01.10.2019 r., poz. 8111 oraz wyrokiem NR IV SA/PO354/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29.09.2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. B. Chrobrego i ul. Sobieskiego w Gnieźnie działki nr 7/57 i 7/59, ark. 43 położone w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego, przeznaczone są pod tereny wewnętrznych ciągów pieszych – symbol planu „4KDX”.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899) winne w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 31.01.2022 r. złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, tel. (61) 426 46 88.

Wykaz wywiesza się na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i  Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21 B. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia w okresie od dnia 21.12.2021 r. do dnia 10.01.2022 r. a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.