GN.A.6840.4.2022 – Przetarg

GN.A.6840.4.2022

Gniezno, dnia 26.07.2022 r.

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 957,64m2, położonej w Gnieźnie przy ul. Paczkowskiego 16,  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno, ark. mapy 21, dz. nr 8/9 o ogólnej pow. 0,5649 ha,  dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00047791/7. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1.767.000,00 zł. (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

Działka posiada dostęp do drogi publicznej, cała nieruchomość jest ogrodzona z jedną bramą wjazdową. Nieruchomość posiada następującą infrastrukturę komunalną: przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, telekomunikacyjne, c.o. z własnej kotłowni, instalację alarmową.

Jest to budynek w zabudowie wolnostojącej w kształcie litery E, murowany jedno i dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem płaskim jednospadowym.

Dla obszaru na którym położona jest nieruchomość nie ma ustalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 11 lutego 2000 r. z późniejszymi zmianami  działka nr 8/9 leży w części w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – symbol planu „MW”,
w części w strefie zabudowy mieszkaniowo usługowej – symbol planu „MU” oraz w części w strefie zabudowy przemysłowej – symbol graficzny „P”, na obszarze oznaczonym pod lokalizację domów opieki społecznej.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 8/9 opisano jako inne tereny zabudowane.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 353.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) na konto Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w BNP PARIBAS POLSKA S.A. 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 do dnia 26.09.2022 r. – liczy się data uznania konta.

Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne:

  1. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
  2. W przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest równoczesne złożenie stosownego pełnomocnictwa z datą okresem ważności, zakresem umocowania i podpisem mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwo w oryginale z poświadczonym podpisem przez notariusza (uwaga: po zakończeniu przetargu do przeniesienia własności, jeżeli strona wygrywająca przetarg będzie działała przez pełnomocnika, wymagane będzie osobne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone).
  3. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.09.2022 r. o godz. 10:00, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Bliższe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B,   tel. (61) 641-93-72 i 641-93-77.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/pion-nieruchomosci/ogloszenia.

Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie ogłoszenia w prasie codziennej ogólnokrajowej.