GN.A.6840.4.2022 – Wykaz

GN.A.6840.4.2022

Gniezno, 14.06.2022r.

 

W y k a z

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, przeznaczonej do sprzedaży:

Nieruchomość zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 957,64m2, położona w Gnieźnie przy ul. Paczkowskiego 16, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno, ark. mapy 21, dz. nr 8/9 o ogólnej pow. 0,5649 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00047791/7.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej, cała nieruchomość jest ogrodzona z jedną bramą wjazdową. Nieruchomość posiada następującą infrastrukturę komunalną: przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, telekomunikacyjne, c.o. z własnej kotłowni, instalację alarmową.

Jest to budynek w zabudowie wolnostojącej w kształcie litery E, murowany jedno- i dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem płaskim jednospadowym.

Cena wywoławcza do przetargu 1 767 000,00zł. (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Dla obszaru na którym położona jest nieruchomość nie ma ustalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 11 lutego 2000 r. z późniejszymi zmianami  działka nr 8/9 leży w części w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – symbol planu „MW”, w części w strefie zabudowy mieszkaniowo usługowej – symbol planu „MU” oraz w części w strefie zabudowy przemysłowej – symbol graficzny „P”, na obszarze oznaczonym pod lokalizację domów opieki społecznej.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 8/9 opisano jako inne tereny zabudowane.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce winne w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 25.07.2022 r. złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

Bliższe informacje o nieruchomościach w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, tel. (61) 641-93-72 i 641-93-77.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia w okresie od dnia 14.06.2022 r. do dnia 04.07.2022 r. a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.