GN.A.6840.5.2021- Wykaz

W y k a z

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, przeznaczonej  do sprzedaży:

Nieruchomość zabudowa obiektem tworzącym jedną integralną całość o powierzchni użytkowej 2499m2, położona w Trzemesznie przy ul. Wyszyńskiego 3,  oznaczona w ewidencji gruntów: Trzemeszno Obręb 5, ark. mapy 2, dz. nr 35 o ogólnej pow. 0,4225 ha,  dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00050010/3.

Nieruchomość budynkowa składa się z dwóch części połączonych łącznikiem: pierwsza to budynek główny trzykondygnacyjny całkowicie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, druga to budynek dwukondygnacyjny typu „pawilon”.

Wartość nieruchomości – 2.800.000,00 zł. (słownie: dwa miliny osiemset tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr LXIV/357/2006 z dnia 26.10.2006 r. nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Trzemeszno Obręb 5, stanowiąca działkę nr 35 oznaczone jest w planie symbolem: 40 UO (Teren oświaty) – do zagospodarowania na zasadach określonych w tekście planu oraz przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z istniejącej infrastruktury nadziemnej i podziemnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) winne w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 31.01.2022 r. złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, tel. (61) 426 46 88 wew. 57 lub 51.

Wykaz wywiesza się na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i  Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie,
al. Reymonta 21 B.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia w okresie od dnia 21.12.2021 r. do dnia 10.01.2022 r. a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.