GN.N.6840.10.2020 – Wykaz

Gniezno, dnia 31.05.2022 r.

GN.N.6840.10.2020

 

 

 

Starosta Gnieźnieński

 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) przekazuje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

 

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

Wartość nieruchomości

Obręb 0005-Imielenko

Imielenko gm. Łubowo

 

37

 

 

0,1300 ha

 

 

PO1G/00073719/0

 

30 000,00 zł

 

Obręb 0005-Imielenko

Imielenko gm. Łubowo

 

38

 

 

0,1100 ha

 

 

PO1G/00073719/0

 

26 000,00 zł

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości nie zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminny Łubowo, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy nr XXXVIII/273/02 z dnia 9 lipca 2002 r. z późn.zm. działki nr: 37 i 38 są położone na obszarze oznaczonym jako tereny pól uprawnych.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działki nr 37 i 38 opisano jako nieużytki.

Opis nieruchomości

Działki zlokalizowane są przy drodze gruntowej nieutwardzonej, są nieuzbrojone oraz posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 11 lipca 2022 r. złożyć wniosek o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.

Wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w okresie od 31 maja 2022 r. do dnia 20 czerwca 2022 r., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, tel. (61) 641-93-77 lub 641-93-72

 

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński