GN.N.6840.12.2017 – Wykaz

Gniezno, dnia 31.05.2022 r.

GN.N.6840.12.2017

 

Starosta Gnieźnieński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaję do publicznej wiadomości:

Wykaz dotyczący zbycia przysługującego Skarbowi Państwa udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

Wartość nieruchomości

Obręb 0001-Gniezno

Gniezno,
ul. Rybna 4

63/2

ark. mapy 19

0,1915 ha

 

PO1G/00018893/0

347 000,00zł

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Gniezna nr V/70/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym jako teren tradycyjnej tkanki zabudowy z przełomu XIX i XX wieku – symbol MT.

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 63/2 ark. mapy 19 opisano jest jako tereny mieszkaniowe.

Opis nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej strefie miasta Gniezna, przy ul. Rybnej, w otoczeniu zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej.

Na stanowiącej tę nieruchomość działce posadowiony jest trzykondygnacyjny budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy około 97 m². Budynek znajduje się w złym stanie technicznym kwalifikującym go do rozbiórki, zarówno dach jak i stropy są zarwane i grożą zawaleniem.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 11 lipca 2022 r. złożyć wniosek o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.

Wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w okresie od 31 maja 2022 r. do dnia 20 czerwca 2022 r., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, tel. (61) 641-93-77 lub 641-93-72

 

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński