GN.N.6840.14.2021 – Wykaz nieruchomości

GN.N.6840.14.2021                                                                           

Gniezno, dnia 05.07.2022 r.

 

Starosta Gnieźnieński

 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) przekazuje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

 

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

Wartość nieruchomości

Obręb 0001-Gniezno,

ark. mapy 14

Gniezno

ul. Szafirowa

 

23/2

 

 

0,0876 ha

 

 

PO1G/00042614/8

 

169 000,00 zł

 

Obręb 0001-Gniezno,

ark. mapy 14

Gniezno

ul. Szafirowa

 

23/3

 

 

0,0871 ha

 

 

PO1G/00042614/8

 

168 000,00 zł

Obręb 0001-Gniezno,

ark. mapy 14

Gniezno

ul. Szafirowa

 

23/5

 

0,0629 ha

 

PO1G/00042614/8

 

138 000,00 zł

Obręb 0001-Gniezno,

ark. mapy 14

Gniezno

ul. Szafirowa

 

23/7

 

0,672 ha

 

 

PO1G/00042614/8

 

139 000,00 zł

Obręb 0001-Gniezno,

ark. mapy 14

Gniezno

ul. Kłeckoska

 

23/8

 

0,0544 ha

 

PO1G/00042614/8

 

119 000,00 zł

Obręb 0001-Gniezno,

ark. mapy 14

Gniezno

ul. Kłeckoska

 

23/10

 

0,0612 ha

 

PO1G/00042614/8

 

126 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości nie zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Gniezna nr XV/141/2000 z dnia  11 lutego 2000 r. z późn.zm. przedmiotowe działki leżą w strefach:

  • działki nr 23/2, 23/3, ark. mapy 14 – zabudowa mieszkaniowo-usługowa – symbol graficzny „MU” oraz w niewielkiej części w strefie terenów bezodpływowych;
  • działki nr 23/5, 23/7, 23/8, 23/10, ark. mapy 14 – ciągu usługowego na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej – symbol graficzny „UMU”.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działki nr 23/2, 23/3, 23/5, 23/7, 23/8 i 23/10 opisano jako grunty orne.

Opis nieruchomości

Działki nieogrodzone posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta, teren płaski, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 16 sierpnia 2022 r. złożyć wniosek o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.

Wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie,
al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w okresie od 5 lipca 2022 r. do dnia 25 lipca 2022 r., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, tel. (61) 641-93-77 lub 641-93-72

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński