GN.N.6840.7.2021 – Przetarg

GN.N.6840.7.2021

 

Gniezno, dnia 25.01.2022 r.

 

Starosta Gnieźnieński

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Modliszewie, gm. Gniezno oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb 0015 Modliszewo, ark. m. 1, dz. nr 28/3 o pow. 0,1753 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00032697/0.

Cena wywoławcza do sprzedaży – 105.000,00 zł. (słownie złotych: sto pięć tysięcy 00/100).

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze nie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy obszar jest natomiast objęty opracowanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy nr 119/XI/2000 z 28 lutego 2000 roku, z przeznaczeniem pod tereny zieleni – symbol planu „Z” Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 28/3 ark. mapy 1 opisano jest jako grunty rolne zabudowane.

Działka jest zabudowana budynkiem o pow. zabudowy ok 280 m². Budynek znajduje się w złym stanie technicznym i zgodnie z protokołem z dnia 3 marca 2020 r. po kontroli Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nadaje się do rozbiórki.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 21.000,00zł. (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy 00/100) do dnia 28 lutego 2022 r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B w PKO BP nr 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 – liczy się data uznania konta.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B.

Bliższe informacje w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, pok. nr 14, tel. (61) 641 93 77 lub (61) 641 93 72. 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowedgo Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie al. Reymonta 21b i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowedgo Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogłoszenia