GN.N.6840.7.2021 – Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

GN.N.6840.7.2021                                                                 

Gniezno , dnia 26.10.2021 r.

 

Starosta Gnieźnieński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

Wartość nieruchomości

Obręb 0001-Modliszewo

Modliszewo gm. Gniezno

28/3

ark. mapy 1

0,1753 ha

 

PO1G/00032697/0

105 000,00zł

Przeznaczenie nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze nie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy obszar jest natomiast objęty opracowanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy nr 119/XI/2000 z 28 lutego 2000 roku, z przeznaczeniem pod tereny zieleni – symbol planu „Z”

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 28/3 ark. mapy 1 opisano jest jako grunty rolne zabudowane.

Opis nieruchomości

Działka jest zabudowana budynkiem o pow. zabudowy 284 m², budynek znajduje się w złym stanie technicznym i zgodnie z protokołem z dnia 3 marca 2020 r. po kontroli Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nadaje się do rozbiórki.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 7 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.

Wykaz zamieszczono w prasie, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowegow Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/pion-nieruchomosci/ogloszenia, w okresie od 26 października 2021 r. do dnia 15 listopada 2021 r., a informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, tel. (61) 426 46 88 wew. 51

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński