GN.N.6840.8.2021 – Przetarg

                                           Gniezno, dnia 10.05.2022 r.

 

Starosta Gnieźnieński

Ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wydartowie, gm. Trzemeszno oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: Obręb 0029 Wydartowo, ark. m. 1, dz. nr 21/1 o pow. 0,7357 ha,
dz. nr 21/2 o pow. 1,0893 ha, dz. nr 21/3 o pow. 0,0541 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00063727/6.

Przetarg przeprowadzony w dniu 3 marca 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza do sprzedaży – 156.600,00 zł. (słownie złotych: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset 00/100) i została obniżona o 17.400,00 zł ceny wywoławczej z pierwszego przetargu.

Przedmiotowa nieruchomość została częściowo objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w sprawie przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia Wydartowo – Trzemeszno wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową, zatwierdzonym uchawłą nr XXXVI/229/2001 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 13 marca 2001 r., działki nr: 21/1 i 21/2 są położone w obszarze przeznaczonym pod gazociąg wysokiego ciśnienia. Pozostała część nieruchomości dz. nr 21/3 nie jest objęta żadnym planem zagospodarowania przestrzennego, a podlega studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzemeszno, zatwierdzonego uchwałą
nr VI/44/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 lutego 2015 r., zgodnie z którą działki są położone na obszarze rolnictwa zrównoważonego.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działki nr: 21/1, 21/2 i 21/3 opisano jako grunty orne.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 461 ze zm.) o nabyciu nieruchomości może ubiegać się wyłącznie rolnik indywidualny w rozumieniu art. 6 ustawy albo osoba posiadająca zgodę Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej wydaną na podstawie art. 2a ust. 4 ustawy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 31.300,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści jeden tysięcy trzysta 00/100) do dnia 6 czerwca 2022 r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B w PKO BP nr 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 – liczy się data uznania konta.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Nieruchomość jest bez zobowiązań i obciążeń.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z załącznikami upływa 7 czerwca 2022 r. i powinno zawierać:

  • imię i nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeśli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, podpis oferenta,
  • oświadczenie że zgłaszający zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Oświadczenia nabywcy o osobistym prowadzeniu działalności  gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat (art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
  2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
  3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodne z treścią art. 6 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolniczego (Dz.U. 2022 poz. 461 ze zm.) w związku z treścią § 6, § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 ze zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujących działalność rolniczą.
  4. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
  5. W przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest równoczesne złożenie stosownego pełnomocnictwa z datą okresem ważności, zakresem umocowania i podpisem mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwo w oryginale z poświadczonym podpisem przez notariusza (uwaga: po zakończeniu przetargu do przeniesienia własności, jeżeli strona wygrywająca przetarg będzie działała przez pełnomocnika, wymagane będzie osobne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone),
  6. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.
  7. W przypadku zgłoszenia udziału w przetargu przez inne podmioty niż określone w art. 2a ust 1 i 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wymagana jest zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie sprzedawanej nieruchomości, wyrażona w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 2a ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomości w Gnieźnie al. Reymonta 21b oraz zamieszczona Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w dniu
8 czerwca 2022 r.

Zgłaszający się do przetargu we własnym zakresie zapoznaje się ze stanem faktycznym nieruchomości, dokumentacją i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21 B.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając informację poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ogłoszenie w prasie,
a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, podając przyczynę odwołania przetargu.

Bliższe informacje w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21 b, pok. nr 15, tel. (61) 641 93 77 lub (61) 641 93 72.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie al. Reymonta 21b i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchopmości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogłoszenia