GN.N.6840.8.2021 – Przetarg

GN.N.6840.8.2021            

 

Gniezno, dnia 25.01.2022 r.

Starosta Gnieźnieński

 

ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wydartowie, gm. Trzemeszno oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb 0029 Wydartowo , ark. m. 1, dz. nr 21/1 o pow. 0,7357 ha, dz. nr 21/2 o pow. 1,0893 ha, dz. nr 21/3 o pow. 0,0541 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00063727/6.

Cena wywoławcza do sprzedaży – 174.000,00 zł. (słownie złotych: sto siedemdziesiąt cztery tysiące 00/100).                                                    

Przedmiotowa nieruchomość została częściowo objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia Wydartowo – Trzemeszno wraz ze stacją pomiarową, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/229/2001 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 13 marca 2001 r., działki nr: 21/1 i 21/2 są położone w obszarze przeznaczonym pod gazociąg wysokiego ciśnienia. Pozostała część nieruchomości jest objęta zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzemeszno, zatwierdzoną uchwałą nr VI/44/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 lutego 2015 r., zgodnie z którą działki są położone na obszarze rolnictwa zrównoważonego.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działki nr: 21/1, 21/2 i 21/3 opisano jako grunty orne.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z dnia 2020 r. poz. 1655 ze zm.) o nabyciu nieruchomości może ubiegać się wyłącznie rolnik indywidualny w rozumieniu art. 6 ustawy albo osoba posiadająca zgodę Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej wydaną na podstawie art. 2a ust. 4 ustawy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 34.800,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące osiemset 00/100) do dnia 28 lutego 2022 r.  na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B w PKO BP nr 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 – liczy się data uznania konta.  

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.                                                                                      

Bliższe informacje w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, pok. nr 15, tel. (61) 641 93 77 lub (61) 641 93 72.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowedgo Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie al. Reymonta 21b i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogłoszenia