GN.N.6845.11.2021 – Wykaz nieruchomości

GN.N.6845.11.2021

Gniezno, dnia 12.07.2022 r.

 

Starosta Gnieźnieński

 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) przekazuje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę
w trybie bezprzetargowym

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi

wieczystej

Obręb 0012 – Pierzyska Baranowo

gm. Łubowo

ark. m. 2
dz. 278

7,4700 ha
(pow. dzierżawiona 5,9700ha)

PO1G/00008433/5

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 278 opisano jako nieużytki, grunty orne RV, grunty orne RVI, grunty rolne zabudowane Br-RV, grunty pod rowami W-RV, pastwiska PsIV.

Dzierżawa części działki  o pow.  5,97.00 ha  z przeznaczeniem na cele rolne.

Opis nieruchomości:

Działka o kształcie regularnym, wydłużonego prostokąta. Teren działki równinny. Dostępność komunikacyjna mniej korzystna, dojazd do działki drogą publiczną o nawierzchni polnej.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Roczny czynsz dzierżawny wynosi  0,16 zł/m2

Termin wnoszenia opłat:

Za 2022 rok czynsz dzierżawny płatny będzie do 30 września 2022 r.

Od 2023 r.- roczny czynsz dzierżawny płatny będzie do 31 marca  każdego roku.

Zasady aktualizacji opłat

Stawka dzierżawy podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalony przez Prezesa GUS i ogłoszony w „Monitorze Polskim” za rok poprzedzający waloryzację. Zwaloryzowana stawka czynszu obowiązywać będzie od stycznia każdego roku. W przypadku wystąpienia deflacji aktualna stawka dzierżawy nie ulega zmianie.

Uwagi:

Dzierżawa gruntu na okres 5 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w okresie od dnia 12.07.2022 r. do dnia 01.08.2022 r. a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński

 

 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Katarzyna Bednarek

Nr telefonu: /61/ 641 93 72