GN.N.6845.11.2022 – Wykaz PWiK

GN.N.6845.11.2022

Starosta Gnieźnieński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w
trybie bezprzetargowym

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

 

Gmina Czerniejewo

Obręb 0014 – Kosowo

 

Kosowo, gm. Czerniejewo

 

 arkusz mapy 1

dz. 24/3

 

0,1014 ha

 

PO1G/00020786/4

 

Gmina Czerniejewo

Obręb 0009 – Szczytniki Czerniejewskie

Szczytniki Czerniejewskie,

gm. Czerniejewo

arkusz mapy 1

dz. 137/2

0,0968 ha

PO1G/00020782/6

Gmina Czerniejewo

Obręb 0015 – Żydowo

Żydowo, gm. Czerniejewo

arkusz mapy 3

dz. 119/1

0,1331 ha

TI K1 DOB

Przeznaczenie nieruchomości:

Działka  w Kosowie położona jest na terenie objętym aktualnym MPZP, zatwierdzonym  Uchwałą nr XXVIII/180/2001 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo – obszary wsi: Żydowo, Pawłowo, Kosowo, Szczytniki Czerniejewskie, Pakszyn. Teren na którym położona jest działka przeznaczony jest pod  tereny studni ujęcia wody m. Gniezna, oznaczony symbolem planu – WW.

Działki w Żydowie i Szczytnikach Czerniejewskich nie są  objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotowe działki opisano jako tereny przemysłowe.

Opis nieruchomości:

Na nieruchomości zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej – budynki energetyczne, stacje transformatorowe, zasilające ujęcia wody pitnej i stacji uzdatniania wody Żydowo-Cielimowo.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Miesięczna stawka czynszu wynosi 1,00 zł /m2 netto+ Vat.

Termin wnoszenia opłat:

Czynsz dzierżawny płatny będzie miesięcznie na podstawie wystawionych faktur, płatnych w terminie 14 dni od daty ich wystawienia.

Zasady aktualizacji opłat:

Czynsz dzierżawny gruntu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w dzienniku urzędowym „Monitor Polski” za rok poprzedzający waloryzację. Zwaloryzowana stawka dzierżawy obowiązywać będzie od lutego każdego roku.

Uwagi:

Dzierżawa gruntu na okres 5 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w okresie od dnia 11.04.2023 r. do dnia 01.05.2023 r. a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Katarzyna Bednarek

Nr telefonu: /61/ 641 93 72