GN.N.6850.1.2023 – Wykaz

GN.N.6850.1.2023                                                                          

Gniezno, 23.05.2023 r.  

Starosta Gnieźnieński

 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344)  przekazuje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi

wieczystej

gmina Łubowo

obręb: Fałkowo

Fałkowo

arkusz mapy 2
dz. 171/3

 

 

1.2072 ha


 

PO1G/00074563/8

arkusz mapy 2
dz. 172/3

0.0179 ha

 

arkusz mapy 2
dz. 174/4

1.4710 ha

 

PO1G/00094767/4

 

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej oraz terenów mieszkaniowych w rejonie Węzła Fałkowo – zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Łubowo Nr XII/104/2004 z dn. 30.01.2004 r. (Dz.U. Nr 56 poz. 1268 z dn. 27.04.2004 r.) działki przeznaczone są pod tereny dróg: ekspresowej i dróg doprowadzających.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotowe działki opisano jako drogi.

Opis nieruchomości:

Działki stanowiące drogi.

Wysokość opłat:

Nie dotyczy

Termin wnoszenia opłat:

Nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat:

Nie dotyczy

Uwagi:

Użyczenie na czas oznaczony – do 3 lat.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Osoba wyznaczona do kontaktu: Katarzyna Bednarek

Nr telefonu: /61/ 641 93 72