WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

W Y K A Z  N I E R U C H O M O Ś C I

 przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Witkowo.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości        według                      księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis

Nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości                i  sposób jej

zagospodarowania

Termin

Zagospodarowania

nieruchomości

Cena nierucho-mości

Wysokość stawek procentowych z  tyt.

wieczystego

użytkowania

Wysokość

opłat z  tyt.

użytkowa-nia,

najmu lub 

dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji

opłat

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, oddania

w użytkowanie wieczyste, użytkowanie,

najem, dzierżawę

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Witkowo,

ark. m. 14

działka nr 1157/1,

działka nr 1157/2,

księga wieczysta

KN1S/00041827/0

 

1140 m²

Nieruchomość gruntowa

Grunt przeznaczony na  przejazd i miejsc postojowe

0,24 zł/m²

+ Vat miesięcznie

Czynsz płatny będzie na podstawie wystawionych faktur płatnych w terminie 14 dni od daty ich wystawienia.

 

Stawka czynszu za 1m² powierzchni będzie wzrastać o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze obwieszczeń, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" za rok poprzedzający dokonywaną waloryzację

dzierżawę na okres

do 5 lat

 

 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie na okres 21 dni, tj. od dnia 14.03.2023 r. do dnia 03.04.2023 r.