Wykaz SP Gajowa

Gniezno, 04.04.2023 r.

GN.N.6845.10.2022                                                                     

 

Starosta Gnieźnieński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344)  przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 w trybie bezprzetargowym

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi

wieczystej

 

 

gmina Gniezno

obręb: Gniezno-miasto

Gniezno,
ul. Gajowa

arkusz mapy 60
dz. 280

 

 

2,5477 ha

(pow. dzierżawiona 480 m2)
 

PO1G/00004490/4

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Działka położona jest na terenie objętym aktualnym MPZP "Cukrownia" w Gnieźnie zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/271//2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 18 czerwca 2008 r. Teren, na którym położona jest działka przeznaczony jest pod  tereny zieleni leśnej, oznaczonym symbolem planu – ZL19.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 280 opisano jako lasy.

Przedmiotowa działka będzie dzierżawiona z przeznaczeniem na cele rekreacyjne 450 mi parkingowe  30 m2.

Opis nieruchomości:

Działka o kształcie nieregularnym. Teren wydzierżawianej części działki płaski, równinny. Dostępność komunikacyjna korzystna. Dojazd do działki drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość położona w niewielkiej odległości od drogi krajowej nr 5.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 195,00 zł netto + VAT.

Termin wnoszenia opłat:

Płatność będzie naliczana kwartalnie na podstawie wystawionej faktury.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz dzierżawy gruntu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w dzienniku urzędowym „Monitor Polski” za rok poprzedzający waloryzację. Zwaloryzowana stawka dzierżawy obowiązywać będzie od lutego każdego roku.

Uwagi:

Dzierżawa gruntu na okres 5 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w okresie od dnia 04.04.2023 r. do dnia 24.04.2023 r. a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Osoba wyznaczona do kontaktu: Katarzyna Bednarek

Nr telefonu: /61/ 641 93 72