GN.A.6840.3.2020 – KOMUNIKAT

Gniezno,  dnia 22 października 2021 r.

GN.A.6840.3.2020

KOMUNIKAT

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 października 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony czwarty przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gnieźnie,  oznaczonej w ewidencji gruntów:  obręb Gniezno – miasto, ark. mapy 44, dz. nr 135/7 o pow. 653 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6. Wadium w wysokości 24.860,00 zł. wpłacił 1 podmiot, który został dopuszczony do uczestnictwa w przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 124.300,00 zł. netto. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 125.550,00 zł. netto + VAT. Nabywcą zostało Biuro Nieruchomości „HELIK” Michał Helik.

GN.A.6840.4.2020 – KOMUNIKAT

GN.A.6840.4.2020

Gniezno, dnia 22 października 2021 r.

 

KOMUNIKAT

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 października 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Witkowie, dla których prowadzona jest księga wieczysta  nr KN1S/00040819/4 przez Sąd Rejonowy w Słupcy. Działki oznaczone są geodezyjnie na ark. m. 1, jako:

wraz z udziałem 1/37 w działkach nr 76/4, 76/17, 76/26, 76/35 stanowiących tereny dróg wewnętrznych i zieleni izolacyjnej, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr  KN1S/00050766/0.

Na nabycie działki nr 76/15 wadium w wysokości 7.800 zł netto zostało wpłacone przez 1 podmiot, który został dopuszczony do uczestnictwa w przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 39.423,00 zł + VAT. Nabywcą zostali Państwo  Danuta i Franciszek Bosaccy.

W stosunku do pozostałych działek przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie wpłacił wadium.

GN.A.6840.3.2021 – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

GN.A.6840.3.2021                                                                                              

Gniezno, dnia 19 października 2021r.

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,  stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonej w Trzemesznieprzy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Trzemeszno obręb 5, ark. mapy 2 dz. nr 36 o pow. 0,1841 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00050010/3.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 134.000,00zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące 00/100).

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr LXIV/357/2006 z dnia 26 października 2006 r., zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr XXXI/163/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. działka oznaczona jest symbolem 5MN/U:

  1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa, handlowa (sklepy o maksymalnej powierzchni sprzedażowej do 200m2),
  2. przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa uzupełniająca, tj. garażowa, gospodarcza, parkingi, urządzenia techniczne,
  3. zakaz lokalizacji obiektów innych niż wymienione w pkt. 1 i 2.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 26.800,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset złotych 00/100) do dnia 22 listopada 2021 r. na konto Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 – liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Przetarg rozpocznie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B,  tel. (61) 426 46 88 wew. 51 lub 57.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/pion-nieruchomosci/ogloszenia.

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie

PZGKKiN GNIEZNO

Return to Top ▲Return to Top ▲