Ogłoszenie-zaminy_ustawy_o_ochronie_gruntow

Ogłoszenie: zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

          Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości informuje, że z dniem 05 września 2014r. weszła w życie zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03.02.1995r. (t.j. z 2013r. Dz. U. poz. 1205 ze zm.).

Zmianę w. w. ustawy wprowadza się w art. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z dnia 21.08.2014r. Poz. 1101 ).

         Zmiana w powołanej ustawie uchyla zapis art. 5b ustawy o chronię gruntów rolnych  i leśnych, co niesie za sobą konieczność dokonywania przed wydaniem pozwolenia na budowę wyłączeń z produkcji rolniczej chronionych gruntów rolnych we wszystkich obrębach miast i wsi Powiatu Gnieźnieńskiego:

  • gleb klas od I do III na glebach mineralnych,
  • gleb wszystkich klas gruntu na glebach organicznych.

          Oznacza to, że w każdym przypadku przed wydaniem pozwolenia na budowę, niezależnie  czy  grunt  leży  w granicach administracyjnych miast, czy poza takim terenem  należy  zgodnie  z  art. 11, ust. 4  uzyskać  wyłączenie  gruntów  rolnych  z  produkcji rolniczej.

          Równocześnie należy zważyć, że jeżeli powierzchnia gruntu faktycznie wyłączonego z użytkowania  rolniczego  będzie  podczas  dokonywania  zgłoszenia   operatu powykonawczego większa niż określona w decyzji wyłączeniowej, lub jeżeli taki grunt nie będzie posiadał omawianej decyzji, zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w trybie art. 28, ust. 2 ustawy i będzie ustalona stosowna należność za bezprawne wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.
          Podstawę do wszczęcia postępowania karnego może stanowić dokonana w operacie ewidencji gruntów zmiana gruntów rolnych na grunty zabudowane i zurbanizowane ( np. na użytek B, Ba, Bi, Bz, Bp, K, dr, Tk, Ti).

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie

PZGKKiN GNIEZNO

Return to Top ▲Return to Top ▲