Przepisy prawa, które regulują treść protokołów

Przepisy prawa, które regulują treść protokołów sporządzonych w ramach wykonywanych prac geodezyjnych:

 1. Protokół przyjęcia granic – § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663), zwanego dalej rozporządzeniem o podziałach.
  Brak sformalizowanego wzoru protokołu.
 2. Protokół wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych – § 15 rozporządzenia o podziałach.
  Brak sformalizowanego wzoru protokołu.
 3. Protokół ustalenia granic – § 39 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Z 2016r. Poz. 1034, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie egib.
  Wzór protokołu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie egib.
 4. Protokół wznowienia znaków granicznych (art. 39 ust. 4 ustawy) § 30 rozporządzenia o standardach.
  Brak sformalizowanego wzoru protokołu.
 5. Protokół wyznaczenia punktów granicznych (art. 39 ust. 5 ustawy) – § 30 rozporządzenia o standardach.
  Brak sformalizowanego wzoru protokołu.