Cielimowo gm. NIechanowo, obręb 0002 Cielimowo, ark. m. 1, dz. 54

Gniezno, dnia 6.06.2023 r.

GN.N.6840.13.2021

Starosta Gnieźnieński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej
do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gmina Niechanowo

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

Wartość nieruchomości

Obręb 0002 -Cielimowo

Cielimowo gm. Niechanowo

54

ark. mapy 1

0,3700 ha

 

PO1G/00077869/4

101 500,00zł

Przeznaczenie nieruchomości

Nieruchomość przeznaczona jest na cel publiczny – poprawa ładu przestrzennego wraz z przebudową infrastruktury komunikacyjnej i drogowej.

Zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Cielimowo, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Niechanowo nr XXI/129/2008 z 30 grudnia 2008 roku, działka nr 54 położona jest na obszarze przeznaczonym pod tereny zieleni urządzonej – ZP oraz teren przeznaczony na poszerzenie dróg publicznych – KD.

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 54 ark. mapy 1, obręb Cielimowo opisano jako nieużytki.

Opis nieruchomości

Działka położona jest we wsi Cielimowo u zbiegu ulic Akacjowej i Leśnej, posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią budynki jednorodzinne, grunty pod zabudowę, tereny leśne oraz żwirownia i firma produkująca asfalt, beton. Na terenie działki znajduje się ogrodzona infrastruktura techniczna służąca do przepompowywania ścieków oraz skrzynka elektryczna. Pozostała część działki jest nieogrodzona i porośnięta roślinnością trawiastą. Przez teren działki przechodzi instalacja wodociągowa, instalacja elektroenergetyczna, instalacja kanalizacyjna oraz instalacja telekomunikacyjna.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 19 lipca 2023 r. złożyć wniosek o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.

Wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomości/ oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w okresie od 6 czerwca 2023 r. do dnia 27 czerwca 2023 r., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, tel. (61) 641-93-77 lub 641-93-72.

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński