gm. miasto Gniezno, obręb 0001 Gniezno, ul. Łącznica 7 ark. m. 20, dz. nr 6/1, 6/2

Gniezno, dnia 29.08.2023 r.

GN.N.6840.8.2022

Starosta Gnieźnieński

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. Łącznica 7, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: obręb 0001 – Gniezno, ark. mapy 20, dz. nr 6/1 i 6/2 o łącznej pow. 0,1039 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00075785/7.

Cena wywoławcza nieruchomości do sprzedaży wynosi – 1.037.000,00 zł. (słownie złotych: jeden milion trzydzieści siedem tysięcy 00/100). Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Gniezna nr XV/141/2020 z 11 lutego 2020 roku ze zmianami, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym jako teren tradycyjnej tkanki zabudowy z przełomu XIX i XX wieku – symbol „MT”, na obszarze objętym strefą ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działki nr 6/1, 6/2 ark. mapy 20 opisano jako inne tereny zabudowane.

Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej strefie miasta Gniezna przy ul. Łącznica 7 w otoczeniu zabudowy usługowo-handlowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie infrastrukturalne, a od jego frontu przebiega droga publiczna, ulica Łącznica.

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem o pow. użytkowej 354,60 m², na którą składa się parter oraz 1 piętro. Jest to budynek podpiwniczony (pomieszczenia piwniczne do remontu) oraz posiada poddasze nieużytkowe. Poza tym, na terenie nieruchomości znajdują się zabudowania gospodarcze, których stan techniczny kwalifikuje je do rozbiórki. Pozostały teren jest niezagospodarowany pokryty krzakami i drzewami. Wymaga wykarczowania i oczyszczenia.

Budynek wybudowany w konstrukcji murowanej z cegły pełnej, dach o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką karpiówką. Budynek posiada kształt prostopadłościanu ze skośnym dachem.

Nieruchomość nie wykazuje żadnych obciążeń i zobowiązań.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 207.000,00zł. (słownie złotych: dwieście siedem tysięcy 00/100) do dnia 30 października 2023 r. na konto Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B w BNP Paribas Polska S.A nr 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 – liczy się data uznania konta.

Tytuł przelewu: „Wadium – Gniezno ul. Łącznica”.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

1. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu,

2. W przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest równoczesne złożenie stosownego pełnomocnictwa z datą okresem ważności, zakresem umocowania i podpisem mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwo w oryginale z poświadczonym podpisem przez notariusza (uwaga: po zakończeniu przetargu do przeniesienia własności, jeżeli strona wygrywająca przetarg będzie działała przez pełnomocnika, wymagane będzie osobne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone),

3. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej za zgodność z oryginałem.

Zgłaszający się do przetargu we własnym zakresie zapoznaje się ze stanem faktycznym nieruchomości, dokumentacją i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 listopada 2023 r. o godz. 10.00, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając informację poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, ogłoszenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i podmiotowej stronie www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ podając przyczynę odwołania przetargu.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21 b, tel. (61) 641 93 77 lub (61) 641 93 72.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie al. Reymonta 21b. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ od 29 sierpnia do dnia przetargu.


Gniezno, dnia 06.06.2023 r.

GN.N.6840.8.2022

Starosta Gnieźnieński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaję do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

Wartość nieruchomości

Obręb 0001-Gniezno

Gniezno,
ul. Łącznica 7

6/1

 6/2

ark. mapy 20

 

0,0122 ha

0,0917 ha

 

 

PO1G/00075785/7

1 037 000,00zł

Przeznaczenie nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Gniezna nr LXI/782/2022 z dnia 16 listopada 2022 roku, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym jako teren tradycyjnej tkanki zabudowy z przełomu XIX i XX wieku – symbol „MT”, na obszarze objętym strefą ochrony konserwatorskiej.

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działki nr 6/1 i 6/2 ark. mapy 20, obręb Gniezno – miasto opisano jest jako inne tereny zabudowane oznaczone symbolem Bi.

Opis nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej strefie miasta Gniezna, przy ul. Łącznica, w otoczeniu zabudowy usługowo-handlowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej.

Na stanowiących tę nieruchomość działkach posadowiony jest budynek wykorzystywany jako obiekt o charakterze biurowo-usługowym o powierzchni użytkowej 354,60 m², na którą składa się parter oraz 1 piętro. Jest to budynek podpiwniczony (pomieszczenia piwniczne do remontu) i posiada poddasze nieużytkowe. Poza tym, na nieruchomości znajdują się zabudowania gospodarcze, których stan techniczny kwalifikuje je do rozbiórki. Pozostały teren nieruchomości jest niezagospodarowany, pokryty krzakami i drzewami. Wymaga wykarczowania i oczyszczenia.

Budynek wybudowany w konstrukcji murowanej z cegły pełnej, dach o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką karpiówką. Budynek posiada kształt prostopadłościanu za skośnym dachem.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 19 lipca 2023 r. złożyć wniosek o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.

Wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomości/ oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w okresie od 6 czerwca 2023 r. do dnia 27 czerwca 2023 r., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, tel. (61) 641-93-77 lub 641-93-72

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński