Gmina Gniezno, obręb Gniezno – miasto, ul. Rybna 4, ark. 19, dz. 63/2 – nieruchomość zabudowana

Gniezno, dnia 07.10.2022 r.

 

GN.N.6840.12.2017

 

 

KOMUNIKAT

Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 września 2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ½ części nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. Rybnej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb 0001 Gniezno, ark. mapy 19, dz. nr 63/2 o pow. 0,1915 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00018893/0.

Wadium w wysokości 34.600,00 zł prawidłowo wpłaciła jedna osoba, która została dopuszczona do uczestnictwa w przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 173.500,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 175.235,00 zł. Nabywcą został Pan Sławomir Marek Ślachetka

 


 

GN.N.6840.12.2017                                                                                  

Gniezno, dnia 23.08.2022 r.

 

Starosta Gnieźnieński

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ½ części nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. Rybnej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: Obręb 0001 – Gniezno, ark. m. 19, dz. nr 63/2 o pow. 0,1915 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00018893/0.

Wartość nieruchomości określona operatem szacunkowym wynosi – 347.000,00 zł. (słownie złotych: trzysta czterdzieści siedem tysięcy 00/100).

Cena wywoławcza ½ części nieruchomości do sprzedaży wynosi – 173.500,00 zł. (słownie złotych: sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset 00/100).

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Gniezna nr V/XI/2019 z 27 lutego 2019 roku, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym jako teren tradycyjnej tkanki zabudowy z przełomu XIX i XX wieku – symbol MT.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 63/2 ark. mapy 19 opisano jest jako tereny mieszkaniowe.

Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej strefie miasta Gniezna, przy ul. Rybnej, w otoczeniu zabudowy usługowej i mieszkalnej. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem o pow. zabudowy ok 97 m². Budynek znajduje się w złym stanie technicznym kwalifikującym go do rozbiórki, dach oraz stropy są zarwane i grożą zawaleniem.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 34.600,00zł. (słownie złotych: trzydzieści cztery tysięce sześćet 00/100) do dnia 26 września 2022 r. Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B w BNP Paribas Polska S.A nr 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 – liczy się data uznania konta.

Na przelewie należy wpisać „Wadium – Gniezno ul. Rybna 4”.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

W przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest równoczesne złożenie stosownego pełnomocnictwa z datą, okresem ważności, zakresem umocowania i podpisem mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwo w oryginale z poświadczonym podpisem przez notariusza (uwaga: po zakończeniu przetargu do przeniesienia własności, jeżeli strona wygrywająca przetarg będzie działała przez pełnomocnika, wymagane będzie osobne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone).

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania
w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem. 

Zgłąszający się do przetargu we własnym zakresie zapoznaje się ze stanem faktycznym nieruchomości, dokumentacją i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21 B.

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając informację poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ podając przyczynę odwołania przetargu.

 

Bliższe informacje w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21 b, pok. nr 15, tel. (61) 641 93 77 lub (61) 641 93 72.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie al. Reymonta 21b i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/