Gmina Gniezno, obręb Gniezno – miasto, ul. Szafirowa i ul. Kłeckoska, ark. 14, dz. 23/2,23/3, 23/5, 23/7, 23/8, 23/10

Gniezno, dnia 27 październik 2023 r.

 

GN.N.6840.3.2023

 

KOMUNIKAT

Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 października 2023 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie zostały przeprowadzone drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gnieźnie, przy ul. Szafirowej i Kłeckoskiej, oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków: gmina Gniezno, obręb Gniezno – miasto, ark. m. 14, dz. nr:

 • 23/2 o pow. 0,0876 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042614/8. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Wadium w wysokości 33 800,00 zł wpłaciły dwa podmiot. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 169 000,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 170 690,00 zł. Nabywcą został Solid Development Damian Jankowiak z siedzibą: Owieczki gm. Łubowo
 • 23/5 o pow. 0,0629 ha, dla której  prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042614/8. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 138 000,00zł. Wadium w wysokości 27 600,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;
 • 23/7 o pow. 0,0672 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042614/8. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 139 000,00zł. Wadium w wysokości 27 800,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;
 • 23/8 o pow. 0,0544 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042614/8. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 119 000,00zł. Wadium w wysokości 23 800,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;
 • 23/10 o pow. 0,0612 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042614/8. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 126 000,00zł. Wadium w wysokości 25 200,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Gniezno, dnia 12.09.2023 r.

GN.N.6840.3.2023                                                                                                                   

Starosta Gnieźnieński

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gnieźnie przy ul. Szafirowej i ul. Kłeckoskiej, dla których prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042614/8. Działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako: Obręb 0001 – Gniezno, ark. mapy 14.

Nr działki

Przeznaczenie

pow. w m²

Cena wywoławcza do przetargu netto

Wadium

23/2

MU

876

           169 000,00 zł

   33 800,00 zł

23/5

UMU

629

           138 000,00 zł

  27 600,00 zł

23/7

UMU

672

           139 000,00 zł

27 800,00 zł

23/8

UMU

544

           119 000,00 zł

23 800,00 zł

23/10

UMU

612

           126 000,00 zł

 25 200,00 zł

Przetarg przeprowadzony w dniu 31 sierpnia 2023 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości nie zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Gniezna nr XV/141/2000 z dnia 11 lutego 2000 r. z późn.zm. (ostatnia zmiana Uchwały nr V/70/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 27.02.2019 r.) przedmiotowe działki leżą w strefach:

 • działki nr 23/2, ark. mapy 14 – zabudowy mieszkaniowo-usługowej – symbol graficzny „MU” oraz w niewielkiej części w strefie terenów bezodpływowych;
 • działki nr 23/5, 23/7, 23/8, 23/10, ark. mapy 14 – ciągu usługowego na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej – symbol graficzny „UMU”.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działki nr 23/2, 23/5, 23/7, 23/8 i 23/10 opisano jako grunty orne.

Opis nieruchomości

Działki nieogrodzone posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta, teren płaski, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów.

Nieruchomość nie wykazuje żadnych obciążeń i zobowiązań.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 16 października 2023 r. na konto: Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B w BNP Paribas Polska S.A. nr 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 – liczy się data uznania konta.

Na przelewie należy wpisać „Wadium” z podaniem nr działki, której wadium dotyczy.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 1. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu
 2. W przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest równoczesne złożenie stosownego pełnomocnictwa z datą okresem ważności, zakresem umocowania i podpisem mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwo w oryginale z poświadczonym podpisem przez notariusza (uwaga: po zakończeniu przetargu do przeniesienia własności, jeżeli strona wygrywająca przetarg będzie działała przez pełnomocnika, wymagane będzie osobne pełnomocnictwo
  w formie aktu notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone),
 3. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem. 

Zgłaszający się do przetargu we własnym zakresie zapoznaje się ze stanem faktycznym nieruchomości, dokumentacją i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2023 r. o godz. 11.00 w kolejności działek wykazanych w tabeli, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając informację poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, ogłoszenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i podmiotowej stronie www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz na stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ podając przyczynę odwołania przetargu.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21 b, tel. (61) 641 93 77 lub (61) 641 93 72.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie al. Reymonta 21b. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz na stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ od 12 września do dnia przetargu.

 


Gniezno, dnia 8 września 2023 r.

GN.N.6840.3.2023

 

KOMUNIKAT

Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 sierpnia 2023 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gnieźnie, przy ul. Szafirowej i Kłeckoskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno, ark. m. 14, dz. nr 23/2 o pow. 0,0876 ha, dz. nr 23/5 o pow. 0,0629 ha, dz. nr 23/7 o pow. 0,0672 ha, dz. nr 23/8 o pow. 0,0544 ha, dz. nr 23/10 o pow. 0,0612 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042614/8.

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosiła;

 • dz. nr 23/2 – 169.000,00zł wadium w wysokości 33.800,00 zł nikt nie wpłacił,
 • dz. nr 23/5 – 138.000,00zł wadium w wysokości 27.600,00 zł nikt nie wpłacił,
 • dz. nr 23/7 – 139.000,00zł wadium w wysokości 27.800,00 zł nikt nie wpłacił,
 • dz. nr 23/8 – 119.000,00zł wadium w wysokości 23.800,00 zł nikt nie wpłacił,
 • dz. nr 23/10 – 126.000,00zł wadium w wysokości 25.200,00 zł nikt nie wpłacił,

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym


Gniezno, dnia 25.07.2023 r.

GN.N.6840.3.2023                                                                 

 

Starosta Gnieźnieński

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gnieźnie przy ul. Szafirowej i ul. Kłeckoskiej, dla których prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042614/8. Działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako: Obręb 0001 – Gniezno, ark. mapy 14.

 

Nr działki

Przeznaczenie

pow. w m²

Cena wywoławcza do przetargu netto

Wadium

23/2

MU

876

           169 000,00 zł

   33 800,00 zł

23/5

UMU

629

           138 000,00 zł

  27 600,00 zł

23/7

UMU

672

           139 000,00 zł

27 800,00 zł

23/8

UMU

544

           119 000,00 zł

23 800,00 zł

23/10

UMU

612

           126 000,00 zł

 25 200,00 zł

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości nie zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Gniezna nr XV/141/2000 z dnia 11 lutego 2000 r. z późn.zm. (ostatnia zmiana Uchwały nr V/70/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 27.02.2019 r.) przedmiotowe działki leżą w strefach:

– działki nr 23/2, ark. mapy 14 – zabudowy mieszkaniowo-usługowej – symbol graficzny „MU” oraz w niewielkiej części w strefie terenów bezodpływowych;

– działki nr 23/5, 23/7, 23/8, 23/10, ark. mapy 14 – ciągu usługowego na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej – symbol graficzny „UMU”.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działki nr 23/2, 23/5, 23/7, 23/8 i 23/10 opisano jako grunty orne.

Opis nieruchomości

Działki nieogrodzone posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta, teren płaski, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów.

Nieruchomość nie wykazuje żadnych obciążeń i zobowiązań.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 28 sierpnia 2023 r. na konto: Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B w BNP Paribas Polska S.A. nr 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 – liczy się data uznania konta.

Na przelewie należy wpisać „Wadium” z podaniem nr działki, której wadium dotyczy.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 1. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu
 2. W przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest równoczesne złożenie stosownego pełnomocnictwa z datą okresem ważności, zakresem umocowania i podpisem mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwo w oryginale z poświadczonym podpisem przez notariusza (uwaga: po zakończeniu przetargu do przeniesienia własności, jeżeli strona wygrywająca przetarg będzie działała przez pełnomocnika, wymagane będzie osobne pełnomocnictwo
  w formie aktu notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone),
 3. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem. 

Zgłaszający się do przetargu we własnym zakresie zapoznaje się ze stanem faktycznym nieruchomości, dokumentacją i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2023 r. o godz. 11.00 w kolejności działek wykazanych w tabeli, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając informację poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, ogłoszenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i podmiotowej stronie www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ podając przyczynę odwołania przetargu.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21 b, tel. (61) 641 93 77 lub (61) 641 93 72.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie al. Reymonta 21b. informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ od 25 lipca do dnia przetargu.

 


Gniezno, dnia 13 czerwca  2023 r.

GN.N.6840.14.2021

 

 

SPROSTOWANIE KOMUNIKATU

 

Starosta Gnieźnieński niniejszym prostuje komunikat z dnia 2.06.2023 r. dotyczący przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gnieźnie, przy ul. Szafirowej i Kłeckoskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: gmina Gniezno, obręb Gniezno – miasto, ark. m. 14, dz. nr: w taki sposób, że akapit:

„- dz. 23/3 o pow. 0,0871 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042614/8. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Wadium w wysokości 23 500,00 zł wpłacił jeden podmiot. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 117 600,00 zł netto. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 118 300,00 zł netto. Nabywcą została Pani Dorota Małgorzata Perlik zamieszkała w Mielnie,”

zastępuje się akapitem:

„- dz. 23/3 o pow. 0,0871 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042614/8. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Wadium w wysokości 23 500,00 zł wpłacił jeden podmiot. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 117 600,00 zł netto. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 118 780,00 zł netto. Nabywcą została Pani Dorota Małgorzata Perlik zamieszkała w Mielnie;”

Uzasadnienie:
W komunikacie z dnia 2.06.2023 r. w zakresie podlegającym sprostowaniu błędnie podano, że kwota netto do sprzedaży wyniosła 118 300,00 zł, a winna to być kwota netto 118 780,00 zł. W związku z powyższym zaistniałą omyłkę pisarską należało sprostować.


 

Gniezno, dnia 2 czerwca  2023 r.

GN.N.6840.14.2021                                                               

KOMUNIKAT

Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 maja 2023 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie zostały przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gnieźnie, przy ul. Szafirowej i Kłeckoskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków: gmina Gniezno, obręb Gniezno – miasto, ark. m. 14, dz. nr:

 

 • 23/2 o pow. 0,0876 ha, dla której  prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042614/8. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 118 300,00 zł netto. Wadium w wysokości 23 500,00 zł wpłacił jeden podmiot. Z uwagi na fakt, że uczestnik przetargu nie zaoferował postąpienia powyżej kwoty wywoławczej, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;
 • 23/3 o pow. 0,0871 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042614/8. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Wadium w wysokości 23 500,00 zł wpłacił jeden podmiot. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 117 600,00 zł netto. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 118 780,00 zł netto. Nabywcą została Pani Dorota Małgorzata Perlik zamieszkała w Mielnie.
 • 23/5 o pow. 0,0629 ha, dla której  prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042614/8.  Cena wywoławcza do przetargu wynosiła  96 600,00zł. Wadium w wysokości 19 300,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;
 • 23/7 o pow. 0,0672 ha, dla której  prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042614/8.  Cena wywoławcza do przetargu wynosiła  97 300,00zł. Wadium w wysokości 19 400,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;
 • 23/8 o pow. 0,0544 ha, dla której  prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042614/8.  Cena wywoławcza do przetargu wynosiła  83 300,00zł. Wadium w wysokości 16 600,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;
 • 23/10 o pow. 0,0612 ha, dla której  prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042614/8.  Cena wywoławcza do przetargu wynosiła  88 200,00zł. Wadium w wysokości 17 600,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Gniezno, dnia 06.06.2023 r.

GN.N.6840.3.2023                                                                                 

Starosta Gnieźnieński

 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) przekazuje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

 

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

Wartość nieruchomości

Obręb 0001-Gniezno

 

Gniezno

ul. Szafirowa

23/2

ark. mapy 14

 

0,0876 ha

 

 

PO1G/00042614/8

 

169 000,00 zł

 

Obręb 0001-Gniezno

Gniezno

ul. Szafirowa

23/5 
ark. mapy 14

 

 

0,0629 ha

 

PO1G/00042614/8

 

138 000,00 zł

Obręb 0001-Gniezno,

 

Gniezno

ul. Szafirowa

23/7

ark. mapy 14

 

0,672 ha

 

 

PO1G/00042614/8

 

139 000,00 zł

Obręb 0001-Gniezno,

 

Gniezno

ul. Kłeckoska

23/8

ark. mapy 14

 

0,0544 ha

 

PO1G/00042614/8

 

119 000,00 zł

Obręb 0001-Gniezno,

 

Gniezno

ul. Kłeckoska

23/10
ark. mapy 14

 

0,0612 ha

 

PO1G/00042614/8

 

126 000,00 zł

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości nie zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Gniezna nr XV/141/2000 z dnia  11 lutego 2000 r. z późn.zm. przedmiotowe działki leżą w strefach:

 • działka nr 23/2, ark. mapy 14, obręb Gniezno miasto – zabudowa mieszkaniowo-usługowa – symbol graficzny „MU” oraz w niewielkiej części w strefie terenów bezodpływowych;
 • działki nr 23/5, 23/7, 23/8, 23/10, ark. mapy 14, obręb Gniezno miasto – ciągu usługowego na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej – symbol graficzny „UMU”.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działki nr 23/2, 23/5, 23/7, 23/8 i 23/10 opisano jako grunty orne.

Opis nieruchomości

Działki nieogrodzone posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta, teren płaski, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 19 lipca 2023 r. złożyć wniosek o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.

Wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomości/ oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w okresie od 6 czerwca 2023 r. do dnia 27 czerwca 2023 r., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, tel. (61) 641-93-77 lub 641-93-72

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński

 


Gniezno, dnia 18.04.2023 r.

GN.N.6840.14.2021                                                                    

 

Starosta Gnieźnieński

Ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gnieźnie przy ul. Szafirowej i ul. Kłeckoskiej. Działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb Gniezno – miasto, ark. mapy 14, dz. nr: 23/2, 23/3, 23/5, 23/7, 23/8, 23/10 dla których prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042614/8.

Przetargi przeprowadzone w dniach 6 października 2022 r., 23 grudnia 2022 r. i 17 marca 2023 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Cena wywoławcza do sprzedaży w czwartym przetargu zostaje obniżona o 30% ceny wywoławczej z pierwszego przetargu i wynosi:

 

Nr działki

Przeznaczenie

pow. w m²

Cena wywoławcza do IV przetargu netto

 

Wadium

23/2

MU

876

118 300,00 zł

 

23 600,00 zł

23/3

MU

871

117 600,00 zł

 

23 500,00 zł

23/5

UMU

629

96 600,00 zł

 

19 300,00 zł

23/7

UMU

672

97 300,00 zł

 

19 400,00 zł

23/8

UMU

544

83 300,00 zł

 

16 600,00 zł

23/10

UMU

612

88 200,00 zł

 

17 600,00 zł

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości nie zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Gniezna nr XV/141/2000 z dnia 11 lutego 2000 r. z późn.zm. (ostatnia zmiana Uchwały nr V/70/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 27.02.2019 r.) przedmiotowe działki leżą w strefach:

– działki nr 23/2, 23/3, ark. mapy 14 – zabudowy mieszkaniowo-usługowej – symbol graficzny „MU” oraz w niewielkiej części w strefie terenów bezodpływowych;

– działki nr 23/5, 23/7, 23/8, 23/10, ark. mapy 14 – ciągu usługowego na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej – symbol graficzny „UMU”.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działki nr 23/2, 23/3, 23/5, 23/7, 23/8 i 23/10 opisano jako grunty orne.

Opis nieruchomości

Działki nieogrodzone posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta, teren płaski, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 22 maja 2023 r. na konto: Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B w BNP Paribas Polska S.A. nr 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 – liczy się data uznania konta.

Na przelewie należy wpisać „Wadium” z podaniem nr działki, której wadium dotyczy.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 1. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
 2. W przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest równoczesne złożenie stosownego pełnomocnictwa z datą okresem ważności, zakresem umocowania i podpisem mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwo w oryginale z poświadczonym podpisem przez notariusza (uwaga: po zakończeniu przetargu do przeniesienia własności, jeżeli strona wygrywająca przetarg będzie działała przez pełnomocnika, wymagane będzie osobne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone),
 3. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania
  w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem. 

Zgłaszający się do przetargu we własnym zakresie zapoznaje się ze stanem faktycznym nieruchomości, dokumentacją i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2023 r. o godz. 10.00 w kolejności działek wykazanych w tabeli, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając informację poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Gnieźnie, siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, ogłoszenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i podmiotowej stronie www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ podając przyczynę odwołania przetargu.

Bliższe informacje w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21 b, tel. (61) 641 93 77 lub (61) 641 93 72.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie al. Reymonta 21b i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/

 


Gniezno, dnia 27 marca 2023 r.

GN.N.6840.14.2021

 

KOMUNIKAT

Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 marca 2023 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gnieźnie, przy ul. Szafirowej i Kłeckoskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: gmina Gniezno, obręb Gniezno – miasto, ark. m. 14, dz. nr 23/2 o pow. 0,0876 ha, dz. nr 23/3 o pow. 0,0871 ha, dz. nr 23/5 o pow. 0,0629 ha, dz. nr 23/7 o pow. 0,0672 ha, dz. nr 23/8 o pow. 0,0544 ha, dz. nr 23/10 o pow. 0,0612 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042614/8.

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosiła;

 • dz. nr 23/2 – 135.200,00zł wadium w wysokości 27.000,00 zł nikt nie wpłacił,
 • dz. nr 23/3 – 134.400,00zł wadium w wysokości 26.800,00 zł nikt nie wpłacił,
 • dz. nr 23/5 – 110.400,00zł wadium w wysokości 22.000,00 zł nikt nie wpłacił,
 • dz. nr 23/7 – 111.200,00zł wadium w wysokości 22.200,00 zł nikt nie wpłacił,
 • dz. nr 23/8 – 95.200,00zł wadium w wysokości 19.000,00 zł nikt nie wpłacił,
 • dz. nr 23/10 – 100.800,00zł wadium w wysokości 20.100,00 zł nikt nie wpłacił,

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym


Gniezno, dnia 14.02.2023 r.

GN.N.6840.14.2021

Starosta Gnieźnieński

Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gnieźnie przy ul. Szafirowej i ul. Kłeckoskiej, dla których prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042614/8. Działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb 0001 – Gniezno, ark. mapy 14.

Przetargi przeprowadzone w dniach 6 października 2022 r. i 23 grudnia 2022 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Cena wywoławcza do sprzedaży w trzecim przetargu zostaje obniżona o 20% ceny wywoławczej z pierwszego przetargu i wynosi:

 

Nr działki

Przeznaczenie

pow. w m²

Cena wywoławcza do III przetargu netto

 

Wadium

23/2

MU

876

135 200,00 zł

 

27 000,00 zł

23/3

MU

871

134 400,00 zł

 

26 800,00 zł

23/5

UMU

629

110 400,00 zł

 

22 000,00 zł

23/7

UMU

672

111 200,00 zł

 

22 200,00 zł

23/8

UMU

544

95 200,00 zł

 

19 000,00 zł

23/10

UMU

612

100 800,00 zł

 

20 100,00 zł

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości nie zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Gniezna nr XV/141/2000 z dnia 11 lutego 2000 r. z późn.zm. (ostatnia zmiana Uchwały nr V/70/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 27.02.2019 r.) przedmiotowe działki leżą w strefach:

 • działki nr 23/2, 23/3, ark. mapy 14 – zabudowy mieszkaniowo-usługowej – symbol graficzny „MU” oraz w niewielkiej części w strefie terenów bezodpływowych;
 • działki nr 23/5, 23/7, 23/8, 23/10, ark. mapy 14 – ciągu usługowego na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej – symbol graficzny „UMU”.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działki nr 23/2, 23/3, 23/5, 23/7, 23/8 i 23/10 opisano jako grunty orne.

Opis nieruchomości

Działki nieogrodzone posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta, teren płaski, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 14 marca 2023 r. na konto: Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B w BNP Paribas Polska S.A. nr 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 – liczy się data uznania konta.

Na przelewie należy wpisać „Wadium” z podaniem nr działki, której wadium dotyczy.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 1. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
 2. W przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest równoczesne złożenie stosownego pełnomocnictwa z datą okresem ważności, zakresem umocowania i podpisem mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwo w oryginale z poświadczonym podpisem przez notariusza (uwaga: po zakończeniu przetargu do przeniesienia własności, jeżeli strona wygrywająca przetarg będzie działała przez pełnomocnika, wymagane będzie osobne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone),
 3. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania
  w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem. 

Zgłaszający się do przetargu we własnym zakresie zapoznaje się ze stanem faktycznym nieruchomości, dokumentacją i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2023 r. o godz. 11.00 w kolejności działek wykazanych w tabeli, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając informację poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, ogłoszenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i podmiotowej stronie www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ podając przyczynę odwołania przetargu.

Bliższe informacje w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21 b, tel. (61) 641 93 77 lub (61) 641 93 72.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie al. Reymonta 21b i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/

 


Gniezno, dnia 30 grudnia 2022 r.

GN.N.6840.14.2021

 

KOMUNIKAT

Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 grudnia 2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gnieźnie, przy ul. Szafirowej i Kłeckoskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno, ark. m. 14, dz. nr 23/2 o pow. 0,0876 ha, dz. nr 23/3 o pow. 0,0871 ha, dz. nr 23/5 o pow. 0,0629 ha, dz. nr 23/7 o pow. 0,0672 ha, dz. nr 23/8 o pow. 0,0544 ha, dz. nr 23/10 o pow. 0,0612 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042614/8.

Cena wywoławcza do przetargu wynosiła;

 • dz. nr 23/2 – 169.000,00zł wadium w wysokości 33.800,00 zł nikt nie wpłacił,
 • dz. nr 23/3 – 168.000,00zł wadium w wysokości 33.600,00 zł nikt nie wpłacił,
 • dz. nr 23/5 – 138.000,00zł wadium w wysokości 27.600,00 zł nikt nie wpłacił,
 • dz. nr 23/7 – 139.000,00zł wadium w wysokości 27.800,00 zł nikt nie wpłacił,
 • dz. nr 23/8 – 119.000,00zł wadium w wysokości 23.800,00 zł nikt nie wpłacił,
 • dz. nr 23/10 – 126.000,00zł wadium w wysokości 25.200,00 zł nikt nie wpłacił,

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym


GN.N.6840.14.2021                                                                                  

Gniezno, dnia 22.11.2022 r.

 

Starosta Gnieźnieński

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gnieźnie przy ul. Szafirowej i ul. Kłeckoskiej, dla których prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042614/8. Działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako: Obręb 0001 – Gniezno, ark. mapy 14.

Przetarg przeprowadzony w dniu 6 października 2022 r. zakończył się wynikami negatywnym.                                         

Nr działki

Przeznaczenie

pow. w m²

Cena wywoławcza do przetargu netto

Wadium

23/2

MU

876

           169 000,00 zł

   33 800,00 zł

23/3

MU

871

         168 000,00 zł

33 600,00 zł

23/5

UMU

629

           138 000,00 zł

  27 600,00 zł

23/7

UMU

672

           139 000,00 zł

27 800,00 zł

23/8

UMU

544

           119 000,00 zł

23 800,00 zł

23/10

UMU

612

           126 000,00 zł

 25 200,00 zł

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości nie zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Gniezna nr XV/141/2000 z dnia  11 lutego 2000 r. z późn.zm. (ostatnia zmiana Uchwały nr V/70/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 27.02.2019 r.) przedmiotowe działki leżą w strefach:

 • działki nr 23/2, 23/3, ark. mapy 14 – zabudowy mieszkaniowo-usługowej – symbol graficzny „MU” oraz w niewielkiej części w strefie terenów bezodpływowych;
 • działki nr 23/5, 23/7, 23/8, 23/10, ark. mapy 14 – ciągu usługowego na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej – symbol graficzny „UMU”.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działki nr 23/2, 23/3, 23/5, 23/7, 23/8 i 23/10 opisano jako grunty orne.

Opis nieruchomości

Działki nieogrodzone posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta, teren płaski, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 19 grudnia 2022 r. na konto: Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B w BNP Paribas Polska S.A. nr 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 – liczy się data uznania konta.

Na przelewie należy wpisać „Wadium” z podaniem nr działki, której wadium dotyczy.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

W przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest równoczesne złożenie stosownego pełnomocnictwa z datą okresem ważności, zakresem umocowania i podpisem mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwo w oryginale z poświadczonym podpisem przez notariusza (uwaga: po zakończeniu przetargu do przeniesienia własności, jeżeli strona wygrywająca przetarg będzie działała przez pełnomocnika, wymagane będzie osobne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone),

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem. 

Zgłaszający się do przetargu we własnym zakresie zapoznaje się ze stanem faktycznym nieruchomości, dokumentacją i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w kolejności działek wykazanych w tabeli, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając informację poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, ogłoszenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i podmiotowej stronie www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ podając przyczynę odwołania przetargu.

Bliższe informacje w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21 b, tel. (61) 641 93 77 lub (61) 641 93 72.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie al. Reymonta 21b i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/


GN.N.6840.14.2021                                                                                  

Gniezno, dnia 30.08.2022 r.

Starosta Gnieźnieński

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gnieźnie przy ul. Szafirowej i ul. Kłeckoskiej, dla których prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042614/8. Działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako: Obręb 0001 – Gniezno, ark. mapy 14.

Nr działki

Przeznaczenie

pow. w m²

Cena wywoławcza do przetargu netto

Wadium

23/2

MU

876

           169 000,00 zł

   33 800,00 zł

23/3

MU

871

         168 000,00 zł

33 600,00 zł

23/5

UMU

629

           138 000,00 zł

  27 600,00 zł

23/7

UMU

672

           139 000,00 zł

27 800,00 zł

23/8

UMU

544

           119 000,00 zł

23 800,00 zł

23/10

UMU

612

           126 000,00 zł

 25 200,00 zł

 

Przeznaczenie nieruchomości: Przedmiotowe nieruchomości nie zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Gniezna nr XV/141/2000 z dnia  11 lutego 2000 r. z późn.zm. (ostatnia zmiana Uchwały nr V/70/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 27.02.2019 r.) przedmiotowe działki leżą w strefach:

– działki nr 23/2, 23/3, ark. mapy 14 – zabudowy mieszkaniowo-usługowej – symbol graficzny „MU” oraz w niewielkiej części w strefie terenów bezodpływowych; 

– działki nr 23/5, 23/7, 23/8, 23/10, ark. mapy 14 – ciągu usługowego na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej – symbol graficzny „UMU”.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działki nr 23/2, 23/3, 23/5, 23/7, 23/8 i 23/10 opisano jako grunty orne.

Opis nieruchomości

Działki nieogrodzone posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta, teren płaski, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów.  

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 3 października 2022 r. na konto: Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B w BNP Paribas Polska S.A. nr 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 – liczy się data uznania konta.

Na przelewie należy wpisać „Wadium” z podaniem nr działki, której wadium dotyczy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

W przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest równoczesne złożenie stosownego pełnomocnictwa z datą okresem ważności, zakresem umocowania i podpisem mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwo w oryginale z poświadczonym podpisem przez notariusza (uwaga: po zakończeniu przetargu do przeniesienia własności, jeżeli strona wygrywająca przetarg będzie działała przez pełnomocnika, wymagane będzie osobne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone),

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem. 

Zgłaszający się do przetargu we własnym zakresie zapoznaje się ze stanem faktycznym nieruchomości, dokumentacją i warunkami przetargu.  

Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2022 r. o godz. 10.00 w kolejności działek wykazanych w tabeli, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.  

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając informację poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, ogłoszenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i podmiotowej stronie www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ podając przyczynę odwołania przetargu.

Bliższe informacje w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21 b, pok. nr 15, tel. (61) 641 93 77 lub (61) 641 93 72.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie al. Reymonta 21b i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/