Gmina Kłecko, obręb 0001 Kłecko, ark. 3, dz. 956/1 i 956/3

Gniezno, dnia 7.03.2023 r.

GN.N.6840.12.2022                                                                           

 

Starosta Gnieźnieński

 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) przekazuje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych
do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Kłecko

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

 

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

Wartość nieruchomości

Obręb 0001

 

Kłecko

Kłecko ul. Armii

 

Poznań 3

956/1

 

956/3

 0,0133 ha

 

0,1146 ha

 

PO1G/00018078/1

 

108 643,00 zł

 

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości nie zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminny Kłecko, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko nr XLV/319/21 z dnia  29.12.2021 r.  działki nr: 956/1 i 956/3 są położone na obszarze oznaczonym jako tereny zabudowy usługowej „U”. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Gmina Kłecko zamierza nabyć działki nr 956/1 i 956/3 z przeznaczeniem na realizację celów publicznych.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działki nr 956/1 i 956/3 opisano jako inne tereny zabudowane i grunty orne. Na dzień dzisiejszy na działce nr 956/1 zlokalizowana jest zatoka parkingowa w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika drogi publicznej, utwardzona kostką brukową na ok 7 samochodów – nakład Gminy Kłecko, na działce 956/3 znajduje się budynek gospodarczy wraz z wiatą przeznaczony w przyszłości do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny.

Opis nieruchomości

Nieruchomość posiada dogodny dojazd do strategicznych punktów miasta, gdzie znajdują się siedziby władz samorządowych oraz inne instytucje o charakterze publicznym. Teren zagospodarowany zielenią wysoką i niską. Pełne uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 17 kwietnia 2023 r. złożyć wniosek o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.

Wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w okresie od 7 marca 2023 r. do dnia 27 marca 2023 r., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, tel. (61) 641-93-77 lub 641-93-72