Gmina Łubowo, obręb Imielenko, ark. 1, dz. 37 i 38

Gniezno, dnia 10.02.2023 r

 

GN.N.6840.10.2020

 

KOMUNIKAT

Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 lutego 2023 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 •  nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonejw miejscowości Imielenko, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: gm. Łubowo, obręb Imielenko, ark. mapy 1, dz. nr 37 o pow. 0,1300 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00073719/0 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie.
  Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 30.000,00 zł.; wadium w wysokości 6.000,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym,
 •  nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Imielenko, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: gm. Łubowo, obręb Imielenko, ark. mapy 1, dz. nr 38 o pow. 0,1100 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00073719/0 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie.
  Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 26.000,00 zł.; wadium w wysokości 5.200,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 


Gniezno, dnia 27.12.2022 r.

GN.N.6840.10.2020

Starosta Gnieźnieński

 

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Imielenko, gm. Łubowo dla których prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00073719/0, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków:

– obręb Imielenko, ark. m. 1, dz. nr 37 o pow. 0,1300 ha,

cena wywoławcza do przetargu – 30.000,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100) – wadium w wysokości – 6.000,00 zł. (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100)

– obręb Imielenko, ark. m. 1, dz. nr 38 o pow. 0,1100 ha,

cena wywoławcza do przetargu – 26.000,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy 00/100) – wadium w wysokości – 5.200,00 zł. (słowniezłotych: pięć tysiące dwieście 00/100).

Przetarg przeprowadzony w dniu 29 września 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotowe nieruchomości nie zostały objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubowo, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Łubowo nr XXXVIII/273/02 z dnia 9 lipca 2002 r., dz. nr 37 i dz. nr 38 położone są na obszarze oznaczonym jako tereny pól uprawnych.

Nieruchomości mają kształt prostokąta, posiadają dostęp do drogi publicznej, pokryte są trawą, nielicznymi drzewami i krzakami.

Zgodnie z ewidencją gruntów działki te stanowią nieużytki.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 30 stycznia 2023 r. na konto: Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B w BNP Paribas Polska S.A nr 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 – liczy się data uznania konta.

Na przelewie należy wpisać „Wadium – Imielenko” z podaniem nr działki, której wadium dotyczy.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 1. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
 2. W przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest równoczesne złożenie stosownego pełnomocnictwa z datą, okresem ważności, zakresem umocowania i podpisem mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwo w oryginale z poświadczonym podpisem przez notariusza (uwaga: po zakończeniu przetargu do przeniesienia własności, jeżeli strona wygrywająca przetarg będzie działała przez pełnomocnika, wymagane będzie osobne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone).
 3. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem. 

Zgłaszający się do przetargu we własnym zakresie zapoznaje się ze stanem faktycznym nieruchomości, dokumentacją i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 lutego 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21 B.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając informację poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ podając przyczynę odwołania przetargu.

Bliższe informacje w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21 b, tel. (61) 641 93 77 lub (61) 641 93 72.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie al. Reymonta 21b i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ od dnia 27 grudnia do dnia przetargu.


GN.N.6840.10.2020

Gniezno, dnia 07.10.2022 r.

 

KOMUNIKAT

Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 września 2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 •  nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Imielenko, gm. Łubowo, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Imielenko, ark. mapy 1, dz. nr 37 o pow. 0,1300 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00073719/0 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła  30.000,00 zł.; wadium w wysokości 6.000,00 zł  nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym,
 •  nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Imielenko, gm. Łubowo, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Imielenko, ark. mapy 1, dz. nr 38 o pow. 0,1100 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00073719/0 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła  26.000,00 zł.; wadium w wysokości 5.200,00 zł  nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

 


Gniezno, dnia 23.08.2022 r.

GN.N.6840.10.2020

 

Starosta Gnieźnieński

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Imielenko, gm. Łubowo dla których prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00073719/0, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków:

– obręb Imielenko, ark. m. 1, dz. nr 37 o pow. 0,1300 ha,

cena wywoławcza do przetargu – 30.000,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100) – wadium w wysokości – 6.000,00 zł. (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100)

– obręb Imielenko, ark. m. 1, dz. nr 38 o pow. 0,1100 ha,

cena wywoławcza do przetargu – 26.000,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy 00/100) – wadium w wysokości – 5.200,00 zł. (słowniezłotych: pięć tysiące dwieście 00/100).

Przedmiotowe nieruchomości nie zostały objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubowo, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Łubowo nr XXXVIII/273/02 z dnia 9 lipca 2002 r., dz. nr 37 i dz. nr 38 położone są na obszarze oznaczonym jako tereny pól uprawnych.

Nieruchomości mają kształt prostokąta, posiadają dostęp do drogi publicznej, pokryte są trawą, nielicznymi drzewami i krzakami.

Zgodnie z ewidencją gruntów działki te stanowią nieużytki.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 34.600,00zł. (słownie złotych: trzydzieści cztery tysięce sześćet 00/100) do dnia 26 września 2022 r. na konto: Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B w BNP Paribas Polska S.A nr 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 – liczy się data uznania konta.

Na przelewie należy wpisać „Wadium – Imielenko” z podaniem nr działki, której wadium dotyczy.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

W przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest równoczesne złożenie stosownego pełnomocnictwa z datą, okresem ważności, zakresem umocowania i podpisem mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwo w oryginale z poświadczonym podpisem przez notariusza (uwaga: po zakończeniu przetargu do przeniesienia własności, jeżeli strona wygrywająca przetarg będzie działała przez pełnomocnika, wymagane będzie osobne pełnomocnictwo
w formie aktu notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone).

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem. 

Zgłaszający się do przetargu we własnym zakresie zapoznaje się ze stanem faktycznym nieruchomości, dokumentacją i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21 B.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając informację poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ podając przyczynę odwołania przetargu.

Bliższe informacje w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21 b, pok. nr 15, tel. (61) 641 93 77 lub (61) 641 93 72.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie al. Reymonta 21b i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/.