Gmina Łubowo, obręb Imielenko, ark. 1, dz. 37 i 38

Gniezno, dnia 27.12.2022 r.

GN.N.6840.10.2020

Starosta Gnieźnieński

 

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Imielenko, gm. Łubowo dla których prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00073719/0, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków:

– obręb Imielenko, ark. m. 1, dz. nr 37 o pow. 0,1300 ha,

cena wywoławcza do przetargu – 30.000,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100) – wadium w wysokości – 6.000,00 zł. (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100)

– obręb Imielenko, ark. m. 1, dz. nr 38 o pow. 0,1100 ha,

cena wywoławcza do przetargu – 26.000,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy 00/100) – wadium w wysokości – 5.200,00 zł. (słowniezłotych: pięć tysiące dwieście 00/100).

Przetarg przeprowadzony w dniu 29 września 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotowe nieruchomości nie zostały objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubowo, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Łubowo nr XXXVIII/273/02 z dnia 9 lipca 2002 r., dz. nr 37 i dz. nr 38 położone są na obszarze oznaczonym jako tereny pól uprawnych.

Nieruchomości mają kształt prostokąta, posiadają dostęp do drogi publicznej, pokryte są trawą, nielicznymi drzewami i krzakami.

Zgodnie z ewidencją gruntów działki te stanowią nieużytki.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 30 stycznia 2023 r. na konto: Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B w BNP Paribas Polska S.A nr 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 – liczy się data uznania konta.

Na przelewie należy wpisać „Wadium – Imielenko” z podaniem nr działki, której wadium dotyczy.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

  1. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
  2. W przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest równoczesne złożenie stosownego pełnomocnictwa z datą, okresem ważności, zakresem umocowania i podpisem mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwo w oryginale z poświadczonym podpisem przez notariusza (uwaga: po zakończeniu przetargu do przeniesienia własności, jeżeli strona wygrywająca przetarg będzie działała przez pełnomocnika, wymagane będzie osobne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone).
  3. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem. 

Zgłaszający się do przetargu we własnym zakresie zapoznaje się ze stanem faktycznym nieruchomości, dokumentacją i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 lutego 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21 B.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając informację poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ podając przyczynę odwołania przetargu.

Bliższe informacje w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21 b, tel. (61) 641 93 77 lub (61) 641 93 72.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie al. Reymonta 21b i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ od dnia 27 grudnia do dnia przetargu.


GN.N.6840.10.2020

Gniezno, dnia 07.10.2022 r.

 

KOMUNIKAT

Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 września 2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

  •  nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Imielenko, gm. Łubowo, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Imielenko, ark. mapy 1, dz. nr 37 o pow. 0,1300 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00073719/0 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła  30.000,00 zł.; wadium w wysokości 6.000,00 zł  nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym,
  •  nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Imielenko, gm. Łubowo, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Imielenko, ark. mapy 1, dz. nr 38 o pow. 0,1100 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00073719/0 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła  26.000,00 zł.; wadium w wysokości 5.200,00 zł  nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

 


Gniezno, dnia 23.08.2022 r.

GN.N.6840.10.2020

 

Starosta Gnieźnieński

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Imielenko, gm. Łubowo dla których prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00073719/0, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków:

– obręb Imielenko, ark. m. 1, dz. nr 37 o pow. 0,1300 ha,

cena wywoławcza do przetargu – 30.000,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100) – wadium w wysokości – 6.000,00 zł. (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100)

– obręb Imielenko, ark. m. 1, dz. nr 38 o pow. 0,1100 ha,

cena wywoławcza do przetargu – 26.000,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy 00/100) – wadium w wysokości – 5.200,00 zł. (słowniezłotych: pięć tysiące dwieście 00/100).

Przedmiotowe nieruchomości nie zostały objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubowo, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Łubowo nr XXXVIII/273/02 z dnia 9 lipca 2002 r., dz. nr 37 i dz. nr 38 położone są na obszarze oznaczonym jako tereny pól uprawnych.

Nieruchomości mają kształt prostokąta, posiadają dostęp do drogi publicznej, pokryte są trawą, nielicznymi drzewami i krzakami.

Zgodnie z ewidencją gruntów działki te stanowią nieużytki.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 34.600,00zł. (słownie złotych: trzydzieści cztery tysięce sześćet 00/100) do dnia 26 września 2022 r. na konto: Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B w BNP Paribas Polska S.A nr 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 – liczy się data uznania konta.

Na przelewie należy wpisać „Wadium – Imielenko” z podaniem nr działki, której wadium dotyczy.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

W przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest równoczesne złożenie stosownego pełnomocnictwa z datą, okresem ważności, zakresem umocowania i podpisem mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwo w oryginale z poświadczonym podpisem przez notariusza (uwaga: po zakończeniu przetargu do przeniesienia własności, jeżeli strona wygrywająca przetarg będzie działała przez pełnomocnika, wymagane będzie osobne pełnomocnictwo
w formie aktu notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone).

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem. 

Zgłaszający się do przetargu we własnym zakresie zapoznaje się ze stanem faktycznym nieruchomości, dokumentacją i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21 B.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając informację poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ podając przyczynę odwołania przetargu.

Bliższe informacje w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21 b, pok. nr 15, tel. (61) 641 93 77 lub (61) 641 93 72.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie al. Reymonta 21b i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/.