Gmina Trzemeszno – miasto, obręb 5 Trzemeszno, ul. Wyszyńskiego 3, ark. 2, dz. 35 – nieruchomość zabudowana

GN.A.6840.5.2021                                                                               

Gniezno, dnia 23.08.2022 r.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza  trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem tworzącym jedną integralną całość o powierzchni użytkowej 2499m2, położonej w Trzemesznie przy ul. Wyszyńskiego 3,  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: Trzemeszno Obręb 5, ark. mapy 2, dz. nr 35 o ogólnej pow. 0,4225 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00050010/3.

Nieruchomość zabudowana  składająca się z dwóch części połączonych łącznikiem: pierwsza to budynek główny trzykondygnacyjny całkowicie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, druga to budynek dwukondygnacyjny typu „pawilon”.

Nieruchomość nie wykazuje żadnych zobowiązań.

Przetargi przeprowadzone w dniu 22 kwietnia 2022 r. i 22 lipca 2022 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Cena wywoławcza do trzeciego przetargu wynosi 2.500.000,00zł. (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100) i została obniżona o 300.000,00zł w stosunku do drugiego przetargu.

Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr LXIV/357/2006 z dnia 26.10.2006 r. nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Trzemeszno Obręb 5, stanowiąca działkę nr 35 oznaczona jest w planie symbolem: 40 UO (Teren oświaty) – do zagospodarowania na zasadach określonych w tekście planu oraz przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z istniejącej infrastruktury nadziemnej i podziemnej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 500.000,00 zł. (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100) do dnia 24 października 2022 r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru  i Nieruchomości w Gnieźnie w BNP PARIBAS POLSKA S.A.  – 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 – liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Zgłaszający się do przetargu we własnym zakresie zapoznaje się ze stanem faktycznym nieruchomości, dokumentacją i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:

– w terminie wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości;

– przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: w przypadku osób fizycznych dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestrów aktualny wpis, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, podając przyczynę odwołania przetargu.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 15, tel. (61) 641-93-72 lub (61) 641-93-77.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej: https://geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/  od dnia 23 sierpnia 2022 r. do dnia przetargu.