Gmina Trzemeszno – miasto, obręb 5 Trzemeszno, ul. Wyszyńskiego 3, ark. 2, dz. 35 – nieruchomość zabudowana

GN.A.6840.5.2021

Gniezno, dnia 04.11.2022 r

KOMUNIKAT


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 października 2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem tworzącym jedną integralną całość o powierzchni użytkowej 2499m2, położonej w Trzemesznie przy ul. Wyszyńskiego 3, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: Trzemeszno Obręb 5, ark. mapy 2, dz. nr 35 o ogólnej pow. 0,4225 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00050010/3.
Nieruchomość zabudowana składająca się z dwóch części połączonych łącznikiem: pierwsza to budynek główny trzykondygnacyjny całkowicie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, druga to budynek dwukondygnacyjny typu „pawilon”.
Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 2.500.000,00 zł.
Z uwagi na brak wpłaty wadium uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu w kwocie 500.000,00 zł. do dnia 24 października 2022 r., przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.


GN.A.6840.5.2021                                                                               

Gniezno, dnia 23.08.2022 r.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza  trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem tworzącym jedną integralną całość o powierzchni użytkowej 2499m2, położonej w Trzemesznie przy ul. Wyszyńskiego 3,  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: Trzemeszno Obręb 5, ark. mapy 2, dz. nr 35 o ogólnej pow. 0,4225 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00050010/3.

Nieruchomość zabudowana  składająca się z dwóch części połączonych łącznikiem: pierwsza to budynek główny trzykondygnacyjny całkowicie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, druga to budynek dwukondygnacyjny typu „pawilon”.

Nieruchomość nie wykazuje żadnych zobowiązań.

Przetargi przeprowadzone w dniu 22 kwietnia 2022 r. i 22 lipca 2022 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Cena wywoławcza do trzeciego przetargu wynosi 2.500.000,00zł. (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100) i została obniżona o 300.000,00zł w stosunku do drugiego przetargu.

Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr LXIV/357/2006 z dnia 26.10.2006 r. nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Trzemeszno Obręb 5, stanowiąca działkę nr 35 oznaczona jest w planie symbolem: 40 UO (Teren oświaty) – do zagospodarowania na zasadach określonych w tekście planu oraz przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z istniejącej infrastruktury nadziemnej i podziemnej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 500.000,00 zł. (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100) do dnia 24 października 2022 r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru  i Nieruchomości w Gnieźnie w BNP PARIBAS POLSKA S.A.  – 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 – liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Zgłaszający się do przetargu we własnym zakresie zapoznaje się ze stanem faktycznym nieruchomości, dokumentacją i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:

– w terminie wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości;

– przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: w przypadku osób fizycznych dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestrów aktualny wpis, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, podając przyczynę odwołania przetargu.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 15, tel. (61) 641-93-72 lub (61) 641-93-77.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej: https://geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/  od dnia 23 sierpnia 2022 r. do dnia przetargu.