Gmina Trzemeszno – miasto, obręb 5 Trzemeszno, ul. Wyszyńskiego 3, ark. 2, dz. 35 – nieruchomość zabudowana

Gniezno, dnia 16.08.2023 r.

GN.A.6840.1.2023

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem tworzącym jedną integralną całość o powierzchni użytkowej 2499m2, położonej w Trzemesznie przy ul. Wyszyńskiego 3,  oznaczonej w ewidencji gruntów: Trzemeszno obręb 5, ark. mapy 2, dz. nr 35 o ogólnej pow. 0,4225 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00050010/3.

Nieruchomość zabudowana  składająca się z dwóch części połączonych łącznikiem: pierwsza to budynek główny trzykondygnacyjny całkowicie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, druga to budynek dwukondygnacyjny typu „pawilon”.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1.703.100,00zł. (słownie: jeden milion siedemset trzy tysiące sto złotych 00/100) i została obniżona o 30% ceny z pierwszego przetargu.

Pierwszy przetarg przeprowadzony w dniu 03.08.2023 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr LXIV/357/2006 z dnia 26.10.2006 r. nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Trzemeszno obręb 5, stanowiąca działkę nr 35 oznaczona jest w planie symbolem: 40 UO (Teren oświaty) – do zagospodarowania na zasadach określonych w tekście planu oraz przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z istniejącej infrastruktury nadziemnej i podziemnej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 340.000,00 zł. (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100) do dnia 16 października 2023 r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru  i Nieruchomości w Gnieźnie w BNP PARIBAS POLSKA S.A.  – 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 – liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne:

  1. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
  2. W przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest równoczesne złożenie stosownego pełnomocnictwa z datą, okresem ważności, zakresem umocowania i podpisem mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwo w oryginale z poświadczonym podpisem przez notariusza (uwaga: po zakończeniu przetargu do przeniesienia własności, jeżeli strona wygrywająca przetarg będzie działała przez pełnomocnika, wymagane będzie osobne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone).
  3. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.  

Zgłaszający się do przetargu we własnym zakresie zapoznaje się ze stanem faktycznym nieruchomości, dokumentacją i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B,

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając informację poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie ogłoszenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i podmiotowej stronie www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ podając przyczynę odwołania przetargu.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Ogłoszeniu o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ od dnia 16.08.2023 r. do dnia przetargu.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, tel. (61) 641-93-72 lub (61) 641-93-77.


Gniezno, dnia 11.08.2023 r.

GN.A.6840.1.2023

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 sierpnia 2023 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem tworzącym jedną integralną całość o powierzchni użytkowej 2499m2, położonej w Trzemesznie przy ul. Wyszyńskiego 3,  oznaczonej w ewidencji gruntów: Trzemeszno Obręb 5, ark. mapy 2, dz. nr 35 o ogólnej pow. 0,4225 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00050010/3.

Nieruchomość zabudowana  składająca się z dwóch części połączonych łącznikiem: pierwsza to budynek główny trzykondygnacyjny całkowicie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, druga to budynek dwukondygnacyjny typu „pawilon”.

Cena wywoławcza do przetargu wynosiła  2.433.000,00 zł.

Z uwagi na brak wpłaty wadium uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu w kwocie 480.000,00 zł.  do dnia 31 lipca 2023 r., przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 


Gniezno, dnia 25.05.2023 r.

GN.A.6840.1.2023

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem tworzącym jedną integralną całość o powierzchni użytkowej 2499m2, położonej w Trzemesznie przy ul. Wyszyńskiego 3,  oznaczonej w ewidencji gruntów: Trzemeszno Obręb 5, ark. mapy 2, dz. nr 35 o ogólnej pow. 0,4225 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00050010/3.

Nieruchomość zabudowana  składająca się z dwóch części połączonych łącznikiem: pierwsza to budynek główny trzykondygnacyjny całkowicie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, druga to budynek dwukondygnacyjny typu „pawilon”.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 2.433.000,00zł. (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100).

Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr LXIV/357/2006 z dnia 26.10.2006 r. nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Trzemeszno Obręb 5, stanowiąca działkę nr 35 oznaczona jest w planie symbolem: 40 UO (Teren oświaty) – do zagospodarowania na zasadach określonych w tekście planu oraz przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z istniejącej infrastruktury nadziemnej i podziemnej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 480.000,00 zł. (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt tysięcy 00/100) do dnia 31 lipca 2023 r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru  i Nieruchomości w Gnieźnie w BNP PARIBAS POLSKA S.A.  – 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 – liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne:

  1. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
  2. W przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest równoczesne złożenie stosownego pełnomocnictwa z datą, okresem ważności, zakresem umocowania i podpisem mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwo w oryginale z poświadczonym podpisem przez notariusza (uwaga: po zakończeniu przetargu do przeniesienia własności, jeżeli strona wygrywająca przetarg będzie działała przez pełnomocnika, wymagane będzie osobne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone).
  3. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.  

Zgłaszający się do przetargu we własnym zakresie zapoznaje się ze stanem faktycznym nieruchomości, dokumentacją i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B,

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając informację poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie ogłoszenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i podmiotowej stronie www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ podając przyczynę odwołania przetargu.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ od dnia 25 maja 2023 r. do dnia przetargu.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, tel. (61) 641-93-72 lub (61) 641-93-77.


GN.A.6840.1.2023

W y k a z

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j.  Dz. U. z 2023 r. poz. 344)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość zabudowa obiektem tworzącym jedną integralną całość o powierzchni użytkowej 2499 m2, położona w Trzemesznie przy ul. Wyszyńskiego 3, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków: gmina  Trzemeszno, Trzemeszno – miasto, obręb 5, ark. mapy 2, dz. nr 35 o ogólnej pow. 0,4225 ha,  dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00050010/3.

Nieruchomość budynkowa składa się z dwóch części połączonych łącznikiem: pierwsza to budynek główny trzykondygnacyjny całkowicie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, druga to budynek dwukondygnacyjny typu „pawilon”.

Wartość nieruchomości – 2.433.000,00 zł. (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100).

Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr LXIV/357/2006 z dnia 26.10.2006 r. nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Trzemeszno Obręb 5, stanowiąca działkę nr 35 oznaczona jest w planie symbolem: 40 UO (Teren oświaty) – do zagospodarowania na zasadach określonych w tekście planu oraz przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z istniejącej infrastruktury nadziemnej i podziemnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami winne w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 22.05.2023 r. złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

Bliższe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, tel. (61) 641-93-72 i 641-93-77.

Wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ w okresie od dnia 11.04.2023 r. do dnia 01.05.2023 r.

Informację o wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie ogłoszenia w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu.

 


GN.A.6840.5.2021

Gniezno, dnia 04.11.2022 r

KOMUNIKAT


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 października 2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem tworzącym jedną integralną całość o powierzchni użytkowej 2499m2, położonej w Trzemesznie przy ul. Wyszyńskiego 3, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: Trzemeszno Obręb 5, ark. mapy 2, dz. nr 35 o ogólnej pow. 0,4225 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00050010/3.
Nieruchomość zabudowana składająca się z dwóch części połączonych łącznikiem: pierwsza to budynek główny trzykondygnacyjny całkowicie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, druga to budynek dwukondygnacyjny typu „pawilon”.
Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 2.500.000,00 zł.
Z uwagi na brak wpłaty wadium uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu w kwocie 500.000,00 zł. do dnia 24 października 2022 r., przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.


GN.A.6840.5.2021                                                                               

Gniezno, dnia 23.08.2022 r.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza  trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem tworzącym jedną integralną całość o powierzchni użytkowej 2499m2, położonej w Trzemesznie przy ul. Wyszyńskiego 3,  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: Trzemeszno Obręb 5, ark. mapy 2, dz. nr 35 o ogólnej pow. 0,4225 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00050010/3.

Nieruchomość zabudowana  składająca się z dwóch części połączonych łącznikiem: pierwsza to budynek główny trzykondygnacyjny całkowicie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, druga to budynek dwukondygnacyjny typu „pawilon”.

Nieruchomość nie wykazuje żadnych zobowiązań.

Przetargi przeprowadzone w dniu 22 kwietnia 2022 r. i 22 lipca 2022 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Cena wywoławcza do trzeciego przetargu wynosi 2.500.000,00zł. (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100) i została obniżona o 300.000,00zł w stosunku do drugiego przetargu.

Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr LXIV/357/2006 z dnia 26.10.2006 r. nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Trzemeszno Obręb 5, stanowiąca działkę nr 35 oznaczona jest w planie symbolem: 40 UO (Teren oświaty) – do zagospodarowania na zasadach określonych w tekście planu oraz przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z istniejącej infrastruktury nadziemnej i podziemnej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 500.000,00 zł. (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100) do dnia 24 października 2022 r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru  i Nieruchomości w Gnieźnie w BNP PARIBAS POLSKA S.A.  – 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 – liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Zgłaszający się do przetargu we własnym zakresie zapoznaje się ze stanem faktycznym nieruchomości, dokumentacją i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:

– w terminie wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości;

– przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: w przypadku osób fizycznych dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestrów aktualny wpis, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, podając przyczynę odwołania przetargu.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 15, tel. (61) 641-93-72 lub (61) 641-93-77.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej: https://geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/  od dnia 23 sierpnia 2022 r. do dnia przetargu.