GN.A.6845.14.2022 – ogłoszenie

GN.A.6845.14.2022                     

Gniezno, dnia 13 grudnia 2022 r.

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych, garażu

i dzierżawę gruntów:

 

 1. Lokal użytkowy składający się z 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 30,87m² położony
  w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno, ark. mapy 53 dz. nr 22/4, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6.
  Instalacje: wodna, elektryczna, c.o.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 8,27zł netto + VAT.
  Oprócz czynszu Najemca ponosi koszty za dostarczone media.
  Lokal przeznaczony na działalność biurową, usługową.
  Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2023 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 8:00.
 2. Pomieszczenie garażowe o powierzchni użytkowej 18,70m² położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno ark. mapy 53, dz. nr 22/4 dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 4,42zł netto + VAT.
  Lokal przeznaczony na garaż
  Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2023 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 8:30.
 3. Lokal użytkowy w budynku produkcyjno-warsztatowym o powierzchni użytkowej 104m² położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno ark. mapy 53, dz. nr 22/4 i 22/8, dla których prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6 oraz dz. nr 22/6 dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00082409/0.
  Instalacje: elektryczna, wodna, i kanalizacyjna.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 8,07zł netto + VAT.
  Oprócz czynszu Najemca ponosi koszty za dostarczone media.
  Lokal przeznaczony na działalność usługową, produkcyjną warsztatową.
  Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2023 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 9:00.
 4. Nieruchomość gruntowa o powierzchni użytkowej 800m2 położona w Niechanowie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków: gmina Niechanowo, obręb Marysin, ark. mapy 1, dz. nr 43, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00074853/8.
  Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę 1m² pow. użytkowej wynosi 0,20zł netto + VAT
  Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą.
  Umowa dzierżawy gruntu może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2023 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 9:30.
 5. Nieruchomość gruntowa o powierzchni użytkowej 18790m2 położona w Niechanowie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków: gmina Niechanowo, obręb Marysin, ark. mapy 1, dz. nr 43, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00074853/8
  Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę 1m² pow. użytkowej wynosi 0,13zł netto + VAT.
  Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą.
  Umowa dzierżawy gruntu może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2023 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 10:00.
 6. Nieruchomość gruntowa o powierzchni użytkowej 15308m2 położona w Niechanowie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków: gmina Niechanowo, obręb Marysin, ark. mapy 1, dz. nr 67/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00065267/7.
  Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę 1m² pow. wynosi 0,13zł. netto + VAT.
  Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą.
  Umowa dzierżawy gruntu może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2023 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 10:30.
 7. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 6250m² położona w Witkowie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków: obręb Witkowo ark. mapy 14, dz. nr 1165, dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00047901/5 oraz dz. nr 1166 dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00038829/0.
  Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę 1m² pow. użytkowej wynosi 0,13zł netto + VAT.
  Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą.
  Umowa dzierżawy gruntu może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2023 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 11:00.
 8. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 460m² położona w Powidzu, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków: obręb Powidz ark. mapy 1, dz. nr 489/1 dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00037330/8.
  Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę 1m² pow. użytkowej wynosi 0,20zł netto + VAT.
  Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą.
  Umowa dzierżawy gruntu może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2023 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 11:30.

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. w przypadku osoby fizycznej – okazanie dowodu tożsamości,
 2. w przypadku osoby prawnej – przedłożenia aktualnego wypisu z KRS i pełnomocnictwa do występowania w imieniu osoby prawnej.

Przetarg na najem w/w lokali, pomieszczeń gospodarczych oraz dzierżawę nieruchomości uważa się
za rozstrzygnięty, jeżeli chociaż jeden oferent zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Osoba, która wygra przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Jeśli osoba ta nie zgłosi się do podpisania umowy, PZGKKiN w Gnieźnie może odstąpić od zawarcia umowy.

Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie.

Przystępujący do przetargu mają możliwość dokonania oględzin lokalu przed przystąpieniem do licytacji. Organizator przetargu nie będzie uwzględniał uwag dotyczących stanu technicznego lokalu, zgłaszanych po zakończeniu licytacji. 

Projekt umowy najmu/dzierżawy oraz wszelkie informacje pod nr tel. /61/ 641 93 77 lub /61/ 641 93 72 

Informacja o przetargu zostanie wywieszona na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. P. Jana Pawła II 9/10, Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci.