Gmina Gniezno, obręb Gniezno-miasto, ul. Kokoszki ark. 77, dz. 2/13

Gniezno, dnia 6 grudnia 2022 r.

GN.N.6840.15.2021                                                                    

KOMUNIKAT

Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 listopada 2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gnieźnie, przy ul. Kokoszki, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb 0001 Gniezno, ark. mapy 77, dz. nr 2/13 o pow. 0,0893 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00037545/5.

Wadium w wysokości 14.000,00 zł prawidłowo wpłaciły dwa podmioty, które zostały dopuszczone do przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 70.000,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 159.600,00 zł plus obowiązujący podatek VAT. Nabywcą została firma Jeremias Sp. z o.o.

 


GN.N.6840.15.2021                                                                                

Gniezno, dnia 18.10.2022 r.

 

Starosta Gnieźnieński

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gnieźnie przy ul. Kokoszki, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00037545/5, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako:

– Obręb 0001 – Gniezno, ark. mapy 77, dz. nr 2/13 o pow. 0,0893 ha,

Cena wywoławcza do przetargu – 70 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100) – wadium w wysokości – 14.000,00 zł. (słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100).

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek Vat.

Przeznaczenie nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze objętym ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Grabskiego i ul. Kokoszki w Gnieźnie, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/421/2021 Rady Miasta Gniezna z dnia 27.01.2021 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 1339. Wskazana działka przeznaczona jest pod teren zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – symbol planu „P”.

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 2/13 ark. mapy 77 opisano jest jako grunty orne.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o regularnym kształcie, teren płaski, media w zasięgu działki: prąd, woda, gaz, kanalizacja. Posiada dojazd drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

Nieruchomość nie wykazuje żadnych obciążeń i zobowiązań.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 21 listopada 2022 r. na konto: Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B w BNP Paribas Polska S.A. nr 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 – liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

  1. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
  2. W przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest równoczesne złożenie stosownego pełnomocnictwa z datą okresem ważności, zakresem umocowania i podpisem mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwo w oryginale z poświadczonym podpisem przez notariusza (uwaga: po zakończeniu przetargu do przeniesienia własności, jeżeli strona wygrywająca przetarg będzie działała przez pełnomocnika, wymagane będzie osobne pełnomocnictwo
    w formie aktu notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone),
  3. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem. 

Zgłaszający się do przetargu we własnym zakresie zapoznaje się ze stanem faktycznym nieruchomości, dokumentacją i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r. o godz. 10.00, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając informację poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, ogłoszenie na podmiotowej stronie www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ podając przyczynę odwołania przetargu.

Bliższe informacje w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, tel. (61) 641 93 77 lub (61) 641 93 72.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie al. Reymonta 21b i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ od dnia 18 października do dnia przetargu.

 


GN.N.6840.15.2021                                                                              

Gniezno, dnia 16.08.2022 r.

Starosta Gnieźnieński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Miejscowość(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

Wartość nieruchomości

Obręb 0001 Gniezno

Gniezno Miasto
ul. Kokoszki

2/13

ark. mapy 77


0,0893 ha

PO1G/00037545/5

70 000,00zł

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze objętym ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Grabskiego i ul. Kokoszki w Gnieźnie, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/421//2021 Rady Miasta Gniezna z dnia 27.01.2021 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 1339. Wskazana działka przeznaczona jest pod teren zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – symbol planu „P”.

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 2/13 ark. mapy 77 opisano jest jako grunty orne.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o regularnym kształcie, teren płaski, media w zasięgu działki: prąd, woda, gaz, kanalizacja. Posiada dojazd drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 26 września 2022 r. złożyć wniosek o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.

Wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w okresie od 16 sierpnia 2022 r. do dnia 5 września 2022 r., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, tel. (61) 641-93-77 lub 641-93-72

Starosta Gnieźnieński

Piotr Guszczyński