Gmina Gniezno, obręb Gniezno-miasto, ul. Kokoszki ark. 77, dz. 2/13

GN.N.6840.15.2021                                                                              

Gniezno, dnia 16.08.2022 r.

Starosta Gnieźnieński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Miejscowość(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

Wartość nieruchomości

Obręb 0001 Gniezno

Gniezno Miasto
ul. Kokoszki

2/13

ark. mapy 77


0,0893 ha

PO1G/00037545/5

70 000,00zł

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze objętym ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Grabskiego i ul. Kokoszki w Gnieźnie, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/421//2021 Rady Miasta Gniezna z dnia 27.01.2021 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 1339. Wskazana działka przeznaczona jest pod teren zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – symbol planu „P”.

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 2/13 ark. mapy 77 opisano jest jako grunty orne.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o regularnym kształcie, teren płaski, media w zasięgu działki: prąd, woda, gaz, kanalizacja. Posiada dojazd drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 26 września 2022 r. złożyć wniosek o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.

Wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w okresie od 16 sierpnia 2022 r. do dnia 5 września 2022 r., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, tel. (61) 641-93-77 lub 641-93-72

Starosta Gnieźnieński

Piotr Guszczyński