Gmina Łubowo, obręb Wierzyce, dz. 63/1

GN.N.6840.9.2020                                                                                  

Gniezno, dnia 16.08.2022 r.

Starosta Gnieźnieński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

Wartość nieruchomości

Obręb Wierzyce

Wierzyce gm. Łubowo

63/1

ark. mapy 1

0,0868 ha

 

PO1G/00075721/1

43 000,00zł

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze objętym ustaleniami miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej oraz terenów mieszkaniowych w rejonie Węzła Wierzyce zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy w Łubowie Nr XII/105/2004 z dnia 30 stycznia 2004 roku, z przeznaczeniem pod tereny aktywacji gospodarczej oznaczone symbolem  planu „AG”

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 63/1 ark. mapy 1 opisano jest jako grunty orne oraz grunty pod rowami.

Opis nieruchomości

Nieruchomość ma kształt trójkąta teren płaski, działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość nie wykazuje żadnych zobowiązań, jednak działka nr 63/1 zostanie obciążona nieodpłatną służebnością przejazdu i przechodu na czas nieokreślony, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 64/3 ark. mapy 1 Obręb Wierzyce.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 26 września 2022 r. złożyć wniosek o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.

Wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w okresie od 16 sierpnia 2022 r. do dnia 5 września 2022 r., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, tel. (61) 641-93-77 lub 641-93-72

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński