Gmina Łubowo, obręb Wierzyce, dz. 63/1

Gniezno, dnia 10.02.2023 r

 

GN.N.6840.9.2020

KOMUNIKAT

Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 lutego 2023 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wierzycach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: gm. Łubowo, obręb Wierzyce, ark. mapy. 1, dz. nr 63/1 o pow. 0,0868 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00075721/1 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie.

Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 43.000,00zł.; wadium w wysokości 8.600,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 


Gniezno, dnia 27.12.2022 r.

 

GN.N.6840.9.2020                                                                                  

 

Starosta Gnieźnieński

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wierzycach, gm. Łubowo oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Wierzyce, ark. m. 1, dz. nr 63/1 o pow. 0,0868 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00075721/1.

Cena wywoławcza do sprzedaży – 43.000,00 zł. (słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące 00/100) – wadium w wysokości – 8.600,00 zł. (słownie złotych: osiem tysięcy sześćset 00/100).

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek Vat.

Przetarg przeprowadzony w dniu 24 listopada 2022 r. zakończył się wynikiem negatytwnym.

Przeznaczenie nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej oraz terenów mieszkaniowych w rejonie Węzła Wierzyce zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy w Łubowie Nr XII/105/2004 z dnia 30 stycznia 2004 roku, z przeznaczeniem pod tereny aktywacji gospodarczej oznaczone symbolem  planu „AG”

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 63/1 ark. mapy 1 opisano jest jako grunty orne oraz grunty pod rowami.

Opis nieruchomości

Nieruchomość ma kształt trójkąta teren płaski, działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość nie wykazuje żadnych zobowiązań, jednak działka nr 63/1 zostanie obciążona nieodpłatną służebnością przejazdu i przechodu na czas nieokreślony, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 64/3 ark. mapy 1, Obręb Wierzyce.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 30 stycznia 2023 r. na konto: Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B w BNP Paribas Polska S.A. nr 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 – liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

  1.  Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
  2. W przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest równoczesne złożenie stosownego pełnomocnictwa z datą okresem ważności, zakresem umocowania i podpisem mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwo w oryginale z poświadczonym podpisem przez notariusza (uwaga: po zakończeniu przetargu do przeniesienia własności, jeżeli strona wygrywająca przetarg będzie działała przez pełnomocnika, wymagane będzie osobne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone).
  3. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.

Zgłaszający się do przetargu we własnym zakresie zapoznaje się ze stanem faktycznym nieruchomości, dokumentacją i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 lutego 2023 r. o godz. 10.00, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając informację poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, ogłoszenie na podmiotowej stronie www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ podając przyczynę odwołania przetargu.

Bliższe informacje w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, tel. (61) 641 93 77 lub (61) 641 93 72.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie al. Reymonta 21b i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ od dnia 27 grudnia do dnia przetargu.


GN.N.6840.9.2020                                                                                  

Gniezno, dnia 18.10.2022 r.

 

Starosta Gnieźnieński

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wierzycach, gm. Łubowo oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Wierzyce, ark. m. 1, dz. nr 63/1 o pow. 0,0868 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00075721/1.

Cena wywoławcza do sprzedaży – 43.000,00 zł. (słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące 00/100) – wadium w wysokości – 8.600,00 zł. (słownie złotych: osiem tysięcy sześćset 00/100).

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek Vat.

Przeznaczenie nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze objętym ustaleniami miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej oraz terenów mieszkaniowych w rejonie Węzła Wierzyce zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy w Łubowie Nr XII/105/2004 z dnia 30 stycznia 2004 roku, z przeznaczeniem pod tereny aktywacji gospodarczej oznaczone symbolem  planu „AG”

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 63/1 ark. mapy 1 opisano jest jako grunty orne oraz grunty pod rowami.

Opis nieruchomości

Nieruchomość ma kształt trójkąta teren płaski, działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość nie wykazuje żadnych zobowiązań, jednak działka nr 63/1 zostanie obciążona nieodpłatną służebnością przejazdu i przechodu na czas nieokreślony, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 64/3 ark. mapy 1, Obręb Wierzyce.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 21 listopada 2022 r. na konto: Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B w BNP Paribas Polska S.A. nr 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 – liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

  1.  Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
  2. W przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest równoczesne złożenie stosownego pełnomocnictwa z datą okresem ważności, zakresem umocowania i podpisem mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwo w oryginale z poświadczonym podpisem przez notariusza (uwaga: po zakończeniu przetargu do przeniesienia własności, jeżeli strona wygrywająca przetarg będzie działała przez pełnomocnika, wymagane będzie osobne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone).
  3. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.

Zgłaszający się do przetargu we własnym zakresie zapoznaje się ze stanem faktycznym nieruchomości, dokumentacją i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r. o godz. 12.00, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając informację poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, ogłoszenie na podmiotowej stronie www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ podając przyczynę odwołania przetargu.

Bliższe informacje w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, tel. (61) 641 93 77 lub (61) 641 93 72.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie al. Reymonta 21b i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ od dnia 18 października do dnia przetargu.


GN.N.6840.9.2020                                                                                  

Gniezno, dnia 16.08.2022 r.

Starosta Gnieźnieński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

Wartość nieruchomości

Obręb Wierzyce

Wierzyce gm. Łubowo

63/1

ark. mapy 1

0,0868 ha

 

PO1G/00075721/1

43 000,00zł

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze objętym ustaleniami miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej oraz terenów mieszkaniowych w rejonie Węzła Wierzyce zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy w Łubowie Nr XII/105/2004 z dnia 30 stycznia 2004 roku, z przeznaczeniem pod tereny aktywacji gospodarczej oznaczone symbolem  planu „AG”

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 63/1 ark. mapy 1 opisano jest jako grunty orne oraz grunty pod rowami.

Opis nieruchomości

Nieruchomość ma kształt trójkąta teren płaski, działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość nie wykazuje żadnych zobowiązań, jednak działka nr 63/1 zostanie obciążona nieodpłatną służebnością przejazdu i przechodu na czas nieokreślony, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 64/3 ark. mapy 1 Obręb Wierzyce.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 26 września 2022 r. złożyć wniosek o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.

Wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w okresie od 16 sierpnia 2022 r. do dnia 5 września 2022 r., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, tel. (61) 641-93-77 lub 641-93-72

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński