Gniezno Miasto, obręb 0001 Gniezno, ul. Spichrzowa, ark. 124, dz. 2/22,2/24, ark. 125, dz. 5/8, 9/10 – nieruchomość niezabudowana

GN.N.6840.4.2021                                                                                 

Gniezno, dnia 04.10.2022 r.

Starosta Gnieźnieński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych
przekazania w drodze darowizny na rzecz Miasta Gniezna

Miejscowość(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

Wartość nieruchomości

Obręb 0001 Gniezno

Gniezno Miasto
ul. Spichrzowa

ark. mapy 124

2/22

2/24

 

0,2419 ha

0,0080 ha

 

TI K6 WINIARY

483.430,00 zł

Obręb 0001 Gniezno

Gniezno Miasto
ul. Spichrzowa

Ark. mapy 125

5/8

9/10

 

0,2278 ha

0,0245 ha

 

PO1G/00007319/3

PO1G/00091855/7

Przeznaczenie nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Gnieźnie nr XLVII/513/2006 z dnia 12.04.2006 r. (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego nr  128, poz. 3150). Zgodnie z ustaleniami planu grunt znajduje się na terenie przeznaczonym w części o pow. ok. 2974 m² pod zabudowę produkcyjną, składową i magazynową (6P) i drogi publiczne o pow. ok. 2100 m² (8KD-D).

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków dz. nr 2/22 ark. mapy 124 opisano jest jako droga, dz. nr 2/24 ark. mapy 124 opisano jako grunty orne, dz. nr 5/8 ark. mapy 125 opisano jako grunty orne, inne tereny zabudowane, dz. nr 9/10 ark. mapy 125 opisano jako tereny przemysłowe.

Opis nieruchomości

Przedmiotowe nieruchomości to tereny gruntowe, niezabudowane, położone w Gnieźnie w zasięgu oddziaływania ul. Spichrzowej, przy czym dojazd następuje od ul. Lednickiej, na obszarze miasta o intensywnym zagospodarowaniu przemysłowym i magazynowo – produkcyjnym. Nieruchomości przeznaczone są w części pod zabudowę produkcyjną, składy i magazyny a w części pod drogę oraz posiadają umiarkowanie korzystne parametry do wykorzystania pod kątem inwestycyjnym z uwagi na stan zagospodarowania oraz przebiegające sieci infrastruktury technicznej. Nieruchomości tworzą łączność gospodarczą oraz kształt zbliżony do kombinacji trapezu, foremny. Posesja jest ogrodzona częściowo zniszczonym płotem z siatki, nie posiada bezpośrednio urządzonego wjazdu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 14 listopada 2022 r. złożyć wniosek o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.

Wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu, w okresie od 4 października 2022 r. do dnia 24 października 2022 r., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, tel. (61) 641-93-77 lub 641-93-72.