Jastrzębowo gm. Trzemeszno, obręb 0007 Jastrzębowo, ark. m. 2, dz. nr 225

Gniezno, dnia 8 września 2023 r.

GN.N.6840.7.2021

 

KOMUNIKAT

Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 sierpnia 2023 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Jastrzębowie gm. Trzemeszno, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: obręb 0007 Jastrzębowo, ark. mapy 2, dz. nr 225 o pow. 0,1200 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00048386/2.

Wadium w wysokości 14.000,00 zł prawidłowo wpłacił jeden podmiot, który został dopuszczony do uczestnictwa w przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 71.000,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 71.710,00 zł. Nabywcą zostali Państwo Monika i Paweł Janas zamieszkali w Jastrzębowie.


Gniezno, dnia 25.07.2023 r.

GN.N.6840.4.2022

Starosta Gnieźnieński

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonejw Jastrzębowie, gm. Trzemeszno oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb 0007 Jastrzębowo, ark. m. 2, dz. nr 225, o pow. 0,1200 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00048386/2.

Cena wywoławcza do sprzedaży wynosi – 71.000,00 zł. (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden tysięcy 00/100).

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze nieobjętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy obszar jest natomiast objęty opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzemeszno, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Trzemeszna nr VI/44/2015 z 25 lutego 2015 roku,
dz. nr 225 położona jest na obszarze określonym jako teren istniejącego i projektowanego zainwestowania.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka ta opisana jest jako grunty rolne zabudowane oraz grunty orne.

Działka położona jest na obszarze wiejskim, dojazd odbywa się drogą asfaltową, kształt zbliżony do prostokąta. W sąsiedztwie znajdują się gospodarstwa rolne oraz zabudowa siedliskowa. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem znajdującym się w złym stanie technicznym i zgodnie z protokołem z dnia 1 lipca 2022 r. Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nadaje się do rozbiórki.

Nieruchomość nie wykazuje żadnych obciążeń i zobowiązań.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 14.000,00zł. (słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100) do dnia 28 sierpnia 2023 r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, w BNP Paribas Polska S.A. nr 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 – liczy się data uznania konta.

W tytule przelewu należy wpisać „Wadium Jastrzębowo dz. nr 225”.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu,

  1. W przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest równoczesne złożenie stosownego pełnomocnictwa z datą okresem ważności, zakresem umocowania i podpisem mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwo w oryginale z poświadczonym podpisem przez notariusza (uwaga: po zakończeniu przetargu do przeniesienia własności, jeżeli strona wygrywająca przetarg będzie działała przez pełnomocnika, wymagane będzie osobne pełnomocnictwo
  2. w formie aktu notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone),
  3. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem. 

Zgłaszający się do przetargu we własnym zakresie zapoznaje się ze stanem faktycznym nieruchomości, dokumentacją i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2023 r. o godz. 10.00, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając informację poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, ogłoszenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i podmiotowej stronie www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ podając przyczynę odwołania przetargu.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21 b, tel. (61) 641 93 77 lub (61) 641 93 72.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie al. Reymonta 21b. informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomosci/ od 25 lipca do dnia przetargu.


Gniezno , dnia 6.06.2023 r.

GN.N.6840.4.2022

 

Starosta Gnieźnieński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

Wartość nieruchomości

Obręb 0007 -Jastrzębowo

Jastrzębowo gm. Trzemeszno

225

ark. mapy 2

0,1200 ha

 

PO1G/00048386/2

71 000,00zł

Przeznaczenie nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze nie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Trzemeszna nr VI/44/2015 z 25 lutego 2015 roku, działka nr 225 położona jest na obszarze określonym jako teren istniejącego i projektowanego zainwestowania.

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 225 ark. mapy 2, obręb 0007 Jastrzębowo opisano jest jako grunty rolne zabudowane i grunty rolne.

Opis nieruchomości

Działka położona jest na obszarze wiejskim, dojazd odbywa się drogą asfaltową, kształt zbliżony do prostokąta. W sąsiedztwie znajdują się gospodarstwa rolne oraz zabudowa siedliskowa. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem znajdującym się w złym stanie technicznym przeznaczonym do rozbiórki.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 19 lipca 2023 r. złożyć wniosek o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.

Wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomości/ oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w okresie od 6 czerwca 2023 r. do dnia 27 czerwca 2023 r., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, tel. (61) 641-93-77 lub 641-93-72

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński