Wydartowo gm. Trzemeszno, obręb 0029 Wydartowo, ark. m. 2 dz. nr 243/8

Gniezno, dnia 22.08.2023 r.

GN.N.6840.3.2021                                                                         

Starosta Gnieźnieński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

Wartość nieruchomości

Obręb 0029 -Wydartowo

Wydartowo gm. Trzemeszno

243/8

ark. mapy 2

0,2720 ha

 

PO1G/00073482/9

99 000,00zł

 

Przeznaczenie nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze nie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Trzemeszna nr VI/44/2015 z 25 lutego 2015 roku, działka nr 243/8 położona jest na obszarze określonym jako tereny rolnicze.

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 243/8 ark. mapy 2, obręb 0029 Wydartowo opisano jest jako grunty orne.

Nieruchomość nie wykazuje żadnych obciążeń i zobowiązań.

Opis nieruchomości

Działka położona jest na obszarze wiejskim w sąsiedztwie nieruchomości rolnych oraz zabudowy siedliskowej. Dojazd odbywa się drogą asfaltową, płaskie ukształtowanie terenu, kształt nieregularnego wieloboku. W sąsiedztwie znajdują się gospodarstwa rolne oraz zabudowa siedliskowa. Nieruchomość porośnięta jest drzewami i krzewami.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 3 października 2023 r. złożyć wniosek o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.

Wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/sprzedaz-nieruchomości/ oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w okresie od 22 sierpnia 2023 r. do dnia 12 września 2023 r., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, tel. (61) 641-93-77 lub 641-93-72

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński