UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

W związku z obowiązującą nową ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. przekształcającą z urzędu prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, informuje się że dotychczasowa opłata roczna za użytkowanie ww. gruntów od dnia 1 stycznia 2019 r. zmienia się w tzw. opłatę przekształceniową, płatną przez okres 20 lat.
Wysokość opłaty przekształceniowej, termin jej wnoszenia (do 31 marca każdego roku za dany rok, z wyjątkiem roku 2019) oraz nr rachunku bankowego podane zostaną w zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności danej nieruchomości.
UWAGA: opłata przekształceniowa należna za rok 2019 płatna jest w terminie do dnia 29.02.2020 r.
Organ wydaje ww. zaświadczenie z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia 01 stycznia 2019 r.
Dla pozostałych gruntów będących w użytkowaniu wieczystym, niezabudowanych lub zabudowanych budynkami innymi niż mieszkalne, bądź mieszanymi, pozostają bez zmian.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości objętych nową ustawą oraz opłat przekształceniowych i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości można uzyskać w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 1 piętro, pok. nr 15, nr tel. 61-641-93-53