Komunikaty 2019, 2018

BONIFIKATA OD OPŁATY JEDNORAZOWEJ

Bonifikata od opłaty jednorazowej w wysokości 70% lub 99 % za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Informuję, że na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów “jeżeli na obszarze danej gminy obowiązuje uchwała rady gminy podjęta na podstawie ust. 4, określająca stawki procentowe bonifikaty od opłaty jednorazowej wyższe niż określone w ust. 3, wojewoda niezwłocznie, w drodze zarządzenia, podwyższa stawki procentowe bonifikaty, o których mowa w ust. 3, uwzględniając warunki udzielenia bonifikata Wojewoda Wielkopolski  wydał zarządzenie nr 319/19 z dnia 20.08.2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Miasta Gniezna. 


W związku z powyższym istnieje możliwość udzielenia bonifikaty w wysokości 70% jeżeli opłata jednorazowa zostanie uiszczona do dnia 31.12.2021 r. Warunkiem otrzymania bonifikaty jest złożenie do PZGKKiN w Gnieźnie niżej wymienionych dokumentów:

  1. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty,
  2. Zaświadczenie z Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6 o braku przeterminowanych zaległości w zobowiązaniach pieniężnych wobec Miasta Gniezna z tytułu podatku od nieruchomości,
  3. Potwierdzenie o braku przeterminowanych zaległości w zobowiązaniach pieniężnych z tytułu  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. Oświadczenie właściciela, że lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jest wykorzystywany wyłącznie na cele mieszkaniowe,

Dodatkowo informuję, że zgodnie z ustawą istnieje możliwość otrzymania 99% bonifikaty: 

  1. osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
  2. członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),
  3. inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),
  4. kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),
  5. świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.5), lub ich opiekunom prawnym – będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

Dodatkowe informacje dotyczące opłat przekształceniowych można uzyskać w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 1 piętro, pok. Nr 15, nr tel. 61-641-93-53. Wniosek: https://www.geodezjagniezno.pl / pion nieruchomosci /wnioski/ Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej


UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

W związku z obowiązującą nową ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. przekształcającą z urzędu prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, informuje się że dotychczasowa opłata roczna za użytkowanie ww. gruntów od dnia 1 stycznia 2019 r. zmienia się w tzw. opłatę przekształceniową, płatną przez okres 20 lat.
Wysokość opłaty przekształceniowej, termin jej wnoszenia (do 31 marca każdego roku za dany rok, z wyjątkiem roku 2019) oraz nr rachunku bankowego podane zostaną w zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności danej nieruchomości.
UWAGA: opłata przekształceniowa należna za rok 2019 płatna jest w terminie do dnia 29.02.2020 r.
Organ wydaje ww. zaświadczenie z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia 01 stycznia 2019 r.
Dla pozostałych gruntów będących w użytkowaniu wieczystym, niezabudowanych lub zabudowanych budynkami innymi niż mieszkalne, bądź mieszanymi, pozostają bez zmian.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości objętych nową ustawą oraz opłat przekształceniowych i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości można uzyskać w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 1 piętro, pok. nr 15, nr tel. 61-641-93-53