Komunikaty i zawiadomienia 2023


 
 
 
 
 
 
 

SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm. – zwana dalej ugn).

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ugn, nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 1a i ust. 3 ugn. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego nie może nastąpić przed upływem 10 lat od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

Przepis art. 32 ust. 1a ugn stanowi, że nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa może być sprzedana użytkownikowi wieczystemu za zgodą wojewody. Zgody wojewody nie wymaga sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości, o których mowa w art. 51 ust. 2 ugn i art. 57 ust. 1 ugn.

Według art. 32 ust. 2 ugn, z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

W przypadku dokonywania sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, nabywca (użytkownik wieczysty nieruchomości, który ma się stać właścicielem) uiszcza na rzecz sprzedawcy (Skarbu Państwa) stosowną kwotę pieniężną tytułem ceny. Nabywca nieruchomości (dotychczasowy użytkownik wieczysty) ponosi koszty notarialne i sądowe związane z daną sprzedażą. Wartość nieruchomości gruntowej określa rzeczoznawca majątkowy w sporządzonym operacie szacunkowym w trakcie prowadzonego postępowania, które wszczynane jest jedynie na wniosek użytkownika wieczystego.

Ponadto ustawodawca wprowadził tzw. przepisy epizodyczne dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego (Dział VIa ugn).

Zgodnie z art. 198g ust. 1. ugn użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1463) może wystąpić z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz (ustawa weszła w życie 31 sierpnia 2023 r.).

Przepis art. 198 g ust. 2. ugn stanowi, że żądanie sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje:

 1. jeżeli nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste po dniu 31 grudnia 1997 r.;
 2. jeżeli użytkownik wieczysty nie wykonał zobowiązania określonego w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste;
 3. w odniesieniu do gruntów położonych na terenie portów i przystani morskich w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1624 oraz z 2023 r. poz. 261);
 4. jeżeli grunt jest wykorzystywany na prowadzenie rodzinnego ogrodu działkowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych;
 5. w odniesieniu do nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
 6. nie zawiera się umowy sprzedaży nieruchomości jeżeli toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

W przypadku wystąpienia przynajmniej jednej okoliczności wskazanej w pkt 1-6 roszczenie o sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej przez użytkownika wieczystego nie przysługuje.

Z wnioskiem o sprzedaż występują wszyscy użytkownicy wieczyści wnioskowanej nieruchomości. Zatem jeżeli żądanie nie przysługuje to właściciel nieruchomości (Skarb Państwa) może odmówić sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej.

Wymagane dokumenty

 • wniosek wraz z załącznikami (wnioski dostępne pod linkami: Wnioski )
 • z wnioskiem o sprzedaż występują wszyscy użytkownicy wieczyści wnioskowanej nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów

 • osobiście w biurze podawczym w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B w godzinach 7:30-15:30
 • pocztą na adres siedziby: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno
 • za pomocą skrzynki e-PUAP: /pzgkkin_w_gnieznie/SkrytkaESP

Opłaty

Wniosek i ewentualne pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Stwierdzenie, iż wnioskodawca spełnił przewidziane ustawą warunki do nabycia nieruchomości gruntowej skutkuje podpisaniem protokołu uzgodnień między stronami, a następnie ma miejsce zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, mocą której, na rzecz nabywcy (dotychczasowego użytkownika wieczystego) przenosi się prawo własności nieruchomości gruntowej.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie przewiduje terminu wiążącego dla rozpatrzenia wniosku i jego ostatecznego załatwienia.

Tryb odwoławczy

W przedmiotowych postępowaniach nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, mający siedzibę w Gnieźnie (62-200) przy al. Reymonta 21B.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email geodezja@powiat-gniezno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email kancelaria@gozdowski.com. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających w szczególności z  następujących aktów prawnych:

 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 • ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

bądź innych aktów prawnych mających zastosowanie w realizacji zadań wykonywanych przez PZGKKiN w Gnieźnie.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora dokonują tego na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tzw. podmioty przetwarzające.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. obowiązków prawnych. 

Prawa podmiotów danych

 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji; usunięcie danych jest niemożliwe z uwagi na konieczność wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji ww. obowiązków prawnych oraz przetwarzania informacji publicznych.