Wnioski do pobrania (w formacie PDF i Word)


Dokumenty

Wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej (formularz do pobrania poniżej):

Wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej (Word)

Pełnomocnictwo w przypadku gdy wnioskodawca działa przy pomocy pełnomocnika.


Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski w postaci papierowej (opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy):

Bezpośrednio w biurze obsługi klienta lub pocztą tradycyjną na adres:

         Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
         al. Reymonta 21B,
         62-200 Gniezno,

Wnioski w postaci elektronicznej:

Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /pzgkkin_w_gnieznie/SkrytkaESP – wniosek należy podpisać podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.


Termin i sposób realizacji

W ciągu 1 miesiąca od dnia przedłożenia kompletnego wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ zawiadomi stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy.


Opłaty

Brak – na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.) – nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenie, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach załatwianych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Opłata skarbowa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa wynosi 17 zł i płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.


Pełnomocnictwo

Wnioskodawca może składać wnioski przez pełnomocnika.

W takim przypadku do wniosku należy dołączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli pełnomocnictwo jest w postaci dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2021.1797).

Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, płatnej na konto bankowe  Urzędu Miasta Gniezno nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Z opłaty skarbowej zwolnione jest udzielenie pełnomocnictwa małżonkom, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu.


Komórka prowadząca sprawę

Dział Nieruchomości i Administracji

 

Tryb odwoławczy

Brak – ulga ma charakter uznaniowy (wyrażenie zgody bądź odmowa).


Podstawa prawna

Art. 71 ust. 4 w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r. poz. 344      z późn. zm.).


Dokumenty

Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (formularz do pobrania poniżej):

Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (Word)

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów  (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w roku poprzedzającym rok ubiegania się o bonifikatę),

Pełnomocnictwo w przypadku gdy wnioskodawca działa przy pomocy pełnomocnika.


Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski w postaci papierowej (opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy):

Bezpośrednio w biurze obsługi klienta lub pocztą tradycyjną na adres:

         Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
         al. Reymonta 21B,
         62-200 Gniezno,

Wnioski w postaci elektronicznej:

Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /pzgkkin_w_gnieznie/SkrytkaESP – wniosek należy podpisać podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.


Termin i sposób realizacji

Rozpoznanie wniosku o udzielenie 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego następuje w terminie 14 dni od daty jego wpływu.


Opłaty

Brak 

Opłata skarbowa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa wynosi 17 zł i płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.


Pełnomocnictwo

Wnioskodawca może składać wnioski przez pełnomocnika.

W takim przypadku do wniosku należy dołączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli pełnomocnictwo jest w postaci dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2021.1797).

Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, płatnej na konto bankowe  Urzędu Miasta Gniezno nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Z opłaty skarbowej zwolnione jest udzielenie pełnomocnictwa małżonkom, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu.


Komórka prowadząca sprawę

Dział Nieruchomości i Administracji


Tryb odwoławczy

Brak 


Podstawa prawna

Art. 74 ust. 1, 1a, 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).


Dokumenty

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (formularz do pobrania poniżej):

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (PDF)

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Word)

Pełnomocnictwo w przypadku gdy wnioskodawca działa przy pomocy pełnomocnika.


Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski w postaci papierowej (opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy):

Bezpośrednio w biurze obsługi klienta lub pocztą tradycyjną na adres:

         Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
         al. Reymonta 21B,
         62-200 Gniezno,

Wnioski w postaci elektronicznej:

Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /pzgkkin_w_gnieznie/SkrytkaESP – wniosek należy podpisać podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.


Termin i sposób realizacji

Rozpoznanie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności następuje w terminie do 2 miesięcy od daty jego wpływu.


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w kwocie 10 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy  Urzędu Miasta Gniezna nr: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Opłata skarbowa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa wynosi 17 zł i płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.


Pełnomocnictwo

Wnioskodawca może składać wnioski przez pełnomocnika.

W takim przypadku do wniosku należy dołączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli pełnomocnictwo jest w postaci dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2021.1797).

Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, płatnej na konto bankowe  Urzędu Miasta Gniezno nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Z opłaty skarbowej zwolnione jest udzielenie pełnomocnictwa małżonkom, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu.


Komórka prowadząca sprawę

Dział Nieruchomości i Administracji

 

Tryb odwoławczy

Odmowa przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności podlega odwołaniu przekazywanemu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego do Wojewody Wielkopolskiego.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz.U.2012. 83 ze zm.)
 2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 roku sygn. akt 29/13 (Dz.U.2015.373)
 3. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2015 roku sygn. akt  K. 29/13 (Dz.U.2015.524)

Dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntu (formularz do pobrania poniżej):

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntu (PDF)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntu (Word)

Pełnomocnictwo w przypadku gdy wnioskodawca działa przy pomocy pełnomocnika.


Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski w postaci papierowej (opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy):

Bezpośrednio w biurze obsługi klienta lub pocztą tradycyjną na adres:

         Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
         al. Reymonta 21B,
         62-200 Gniezno,

Wnioski w postaci elektronicznej:

Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /pzgkkin_w_gnieznie/SkrytkaESP – wniosek należy podpisać podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.


Termin i sposób realizacji

Wydanie zaświadczenia z urzędu – 12 miesięcy od dnia przekształcenia,
Wydanie zaświadczenia na wniosek – 4 miesiące od dnia złożenia wniosku,
Wydanie zaświadczenia na wniosek do transakcji – 30 dni od dnia złożenia wniosku z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy                           u notariusza.


Opłaty

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu
zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu podlega opłacie skarbowej w wysokości
50 zł. Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gniezna nr: 18 9065 0006 0000 0000
6956 0005.

Opłata skarbowa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa wynosi 17 zł i płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.


Pełnomocnictwo

Wnioskodawca może składać wnioski przez pełnomocnika.

W takim przypadku do wniosku należy dołączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli pełnomocnictwo jest w postaci dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2021.1797).

Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, płatnej na konto bankowe  Urzędu Miasta Gniezno nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Z opłaty skarbowej zwolnione jest udzielenie pełnomocnictwa małżonkom, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu.


Komórka prowadząca sprawę

Dział Nieruchomości i Administracji


Tryb odwoławczy

Od wydanego zaświadczenia nie służy środek odwoławczy.Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
  zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Dokumenty

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej (formularz do pobrania poniżej):

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej (PDF)

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej (Word)

Pełnomocnictwo w przypadku gdy wnioskodawca działa przy pomocy pełnomocnika.


Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski w postaci papierowej (opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy):

Bezpośrednio w biurze obsługi klienta lub pocztą tradycyjną na adres:

         Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
         al. Reymonta 21B,
         62-200 Gniezno,

Wnioski w postaci elektronicznej:

Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /pzgkkin_w_gnieznie/SkrytkaESP – wniosek należy podpisać podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.


Termin i sposób realizacji

Zgłoszenie rozpatrywane jest w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.


Opłaty

Brak

Opłata skarbowa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa wynosi 17 zł i płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.


Pełnomocnictwo

Wnioskodawca może składać wnioski przez pełnomocnika.

W takim przypadku do wniosku należy dołączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli pełnomocnictwo jest w postaci dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2021.1797).

Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, płatnej na konto bankowe  Urzędu Miasta Gniezno nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Z opłaty skarbowej zwolnione jest udzielenie pełnomocnictwa małżonkom, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu.


Komórka prowadząca sprawę

Dział Nieruchomości i Administracji


Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego.Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
  zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Dokumenty

Wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości/ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach/ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach Skarbu Państwa (formularz do pobrania poniżej):

Wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości/ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach/ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach Skarbu Państwa (PDF)

Wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości/ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach/ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach Skarbu Państwa (Word)

Opis techniczny/wyciąg z projektu z opisem projektowanych prac podpisany przez osobę odpowiedzialną za treść opracowania,

Kopia projektu zagospodarowania terenu sporządzonego na mapie zasadniczej/ mapie do celów projektowych z naniesionym projektowanym przebiegiem urządzeń infrastruktury technicznej i ze wskazaniem obszaru zajęcia/ obszaru projektowanej służebności, podpisanego przez osobę odpowiedzialną za treść opracowania,

Pełnomocnictwo w przypadku gdy wnioskodawca działa przy pomocy pełnomocnika.


Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski w postaci papierowej (opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy):

Bezpośrednio w biurze obsługi klienta lub pocztą tradycyjną na adres:

         Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
         al. Reymonta 21B,
         62-200 Gniezno,

Wnioski w postaci elektronicznej:

Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /pzgkkin_w_gnieznie/SkrytkaESP – wniosek należy podpisać podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę kompletu wymaganych dokumentów.

 

Opłaty

Opłata za zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa na konto 34 1600 1462 1747 8849 5000 0003.

Opłata skarbowa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa wynosi 17 zł i płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.


Pełnomocnictwo

Wnioskodawca może składać wnioski przez pełnomocnika.

W takim przypadku do wniosku należy dołączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli pełnomocnictwo jest w postaci dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2021.1797).

Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, płatnej na konto bankowe  Urzędu Miasta Gniezno nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Z opłaty skarbowej zwolnione jest udzielenie pełnomocnictwa małżonkom, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu.


Komórka prowadząca sprawę

Dział Nieruchomości i Administracji


Tryb odwoławczy

Brak

 


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.)

Dokumenty

Wniosek o sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego (formularz do pobrania poniżej):

Wniosek o sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego (PDF)

Wniosek o sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego (Word)

Aktualny odpis z KRS-u / zaświadczenie z CEIDG – dokumenty nie starsze niż 3 miesiące – dotyczy osób prawnych,

Zaświadczenie o udzielonej pomocy publicznej – dotyczy osób prawnych,

Dokumenty potwierdzające następstwo prawne (umowa sprzedaży, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia) w przypadku niezgodności stanu faktycznego z zapisami księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem,

Kopia umowy/decyzji o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste (w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę),

Zezwolenie właściwego ministra na nabycie nieruchomości – dotyczy cudzoziemców,

Pełnomocnictwo w przypadku gdy wnioskodawca działa przy pomocy pełnomocnika.


Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski w postaci papierowej (opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy):

Bezpośrednio w biurze obsługi klienta lub pocztą tradycyjną na adres:

         Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
         al. Reymonta 21B,
         62-200 Gniezno,

Wnioski w postaci elektronicznej:

Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /pzgkkin_w_gnieznie/SkrytkaESP – wniosek należy podpisać podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.


Termin i sposób realizacji

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie przewiduje terminu wiążącego dla rozpatrzenia wniosku i jego ostatecznego załatwienia.

Umowa w formie aktu notarialnego.


Opłaty

Brak


Pełnomocnictwo

Wnioskodawca może składać wnioski przez pełnomocnika.

W takim przypadku do wniosku należy dołączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli pełnomocnictwo jest w postaci dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2021.1797).


Komórka prowadząca sprawę

Dział Nieruchomości i Administracji


Tryb odwoławczy

W przedmiotowych postępowaniach nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

Dokumenty

Wniosek o sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego w trybie przepisów epizodycznych (formularz do pobrania poniżej):

Wniosek o sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego w trybie przepisów epizodycznych (PDF)

Wniosek o sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego w trybie przepisów epizodycznych (Word)

Aktualny odpis z KRS-u / zaświadczenie z CEIDG – dokumenty nie starsze niż 3 miesiące – dotyczy osób prawnych,

Zaświadczenie o udzielonej pomocy publicznej – dotyczy osób prawnych,

Dokumenty potwierdzające następstwo prawne (umowa sprzedaży, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia) w przypadku niezgodności stanu faktycznego z zapisami księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem,

Kopia umowy/decyzji o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste (w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę),

Zezwolenie właściwego ministra na nabycie nieruchomości – dotyczy cudzoziemców,

Pełnomocnictwo w przypadku gdy wnioskodawca działa przy pomocy pełnomocnika.


Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski w postaci papierowej (opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy):

Bezpośrednio w biurze obsługi klienta lub pocztą tradycyjną na adres:

         Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
         al. Reymonta 21B,
         62-200 Gniezno,

Wnioski w postaci elektronicznej:

Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /pzgkkin_w_gnieznie/SkrytkaESP – wniosek należy podpisać podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.


Termin i sposób realizacji

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie przewiduje terminu wiążącego dla rozpatrzenia wniosku i jego ostatecznego załatwienia.

Umowa w formie aktu notarialnego.


Opłaty

Brak


Pełnomocnictwo

Wnioskodawca może składać wnioski przez pełnomocnika.

W takim przypadku do wniosku należy dołączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli pełnomocnictwo jest w postaci dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2021.1797).


Komórka prowadząca sprawę

Dział Nieruchomości i Administracji


Tryb odwoławczy

W przedmiotowych postępowaniach nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).