Usługi dla Klientów indywidualnych

dla klienta indywidualnego, kobieta pracująca przy biurku z laptopem, zeszytem i długopisem

Udostępniamy wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz mapy ewidencyjne i zasadnicze. Do dyspozycji Klientów są również materiały i dokumenty z powiatowego zasobu geodezyjnego                  i kartograficznego.

Możesz u nas zamówić mapę ewidencji gruntów i budynków, mapę zasadniczą i inne materiały. Dostępne są również wszystkie dokumenty                      z formularza EGiB, w tym wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali, wypisy z  wykazu podmiotów, a także wyrysy z mapy ewidencyjnej.

Dla wygody Klienta indywidualnego uruchomiliśmy usługę internetową iWNIOSEK, dzięki której możesz w łatwy i szybki sposób załatwić interesujący Cię dokument.

Wnioski do pobrania (w formacie PDF i Word)


Dokumenty

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z operatu ewidencyjnego (formularz do pobrania poniżej):

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z operatu ewidencyjnego EGiB (PDF)

Pełnomocnictwo w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem gruntu, którego dotyczy wniosek.


Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski w postaci elektronicznej:

 • Poprzez e-usługę iWNIOSEK,
 • Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /pzgkkin_w_gnieznie/SkrytkaESP – wniosek należy podpisać podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,

Wnioski w postaci papierowej (opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy):

 • Bezpośrednio w biurze obsługi klienta lub pocztą tradycyjną na adres:

         Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
         al. Reymonta 21B,
         62-200 Gniezno


Termin i sposób realizacji

Wnioski w postaci elektronicznej  złożone przy pomocy usługi iWNIOSEK realizowane są bez zbędnej zwłoki zgodnie z kolejnością wpływu, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia skutecznego złożenia wniosku i zaksięgowania wpłaty w związku z wymienionym Dokumentem Obliczenia Opłaty.

Wnioski w postaci papierowej oraz wnioski w postaci elektronicznej złożone przy pomocy skrzynki podawczej (ePUAP) realizowane są bez zbędnej zwłoki zgodnie z kolejnością wpływu.


Opłaty

Wysokość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i podana jest                          w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).

Opłaty dokonać można przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty (o którym mowa w art. 40e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne), w tytule podając numer tego dokumentu.

W przypadku wniosków składanych osobiście w biurze obsługi klienta opłaty można dokonać na miejscu wyłącznie przy pomocy karty płatniczej. 

Opłatę można uiścić również gotówką w placówkach bankowych i pocztowych.

W przypadku wniosków o nieodpłatne wydanie wypisów/wyrysów należy wskazać podstawę prawną, która upoważnia do ich nieodpłatnego uzyskania.

Opłata skarbowa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa wynosi 17 zł i płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Odbiór materiałów, które są przedmiotem wniosku następuje po dokonaniu opłaty.


Pełnomocnictwo

Wnioskodawca może składać wnioski przez pełnomocnika.

W takim przypadku do wniosku należy dołączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli pełnomocnictwo jest w postaci dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2021.1797).

Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, płatnej na konto bankowe  Urzędu Miasta Gniezno nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Z opłaty skarbowej zwolnione jest udzielenie pełnomocnictwa małżonkom, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu.


Komórka prowadząca sprawę

Dział Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego


Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o odmowie wydania dokumentów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023 poz.m 1752 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023 r. poz. 775 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2023 r. poz. 2111)
 4. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2021.1797 z poźn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2021.214)
 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390)
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U.2020.1322 ze zm.)

Dokumenty

Wniosek o wydanie informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego (formularz do pobrania poniżej):

Wniosek o wydanie informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego (Word)


Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski w postaci elektronicznej:

 •  Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /pzgkkin_w_gnieznie/SkrytkaESP – wniosek należy podpisać podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Wnioski w postaci papierowej (opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy):

 • Bezpośrednio w biurze obsługi klienta lub pocztą tradycyjną na adres:

         Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
         al. Reymonta 21B,
         62-200 Gniezno

 


Termin i sposób realizacji

Wnioski w postaci papierowej oraz wnioski w postaci elektronicznej złożone przy pomocy skrzynki podawczej (ePUAP) realizowane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.


Opłaty

W przypadku, gdy wydanie informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego potrzebne jest do przedłożenia
w ZUS/KRUS, celem ustalenia praw emerytalno-rentowych, wniosek o wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej –  art. 2 ust.1 ppkt 1b ustawy opłacie skarbowej .

Opłata skarbowa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa wynosi 17 zł i płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.


Komórka prowadząca sprawę

Dział Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023 poz.m 1752 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023 r. poz. 775 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2023 r. poz. 2111)
 4. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2021.1797 z poźn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2021.214)
 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390)
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U.2020.1322 ze zm.)

Dokumenty

Upoważnienie (formularz do pobrania poniżej):

Upoważnienie (PDF)      


Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo w oryginale należy dołączyć do wniosku drogą, jaką składany jest wniosek.

Jeżeli pełnomocnictwo jest w postaci dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2021.1797).

Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, płatnej na konto bankowe  Urzędu Miasta Gniezno nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Z opłaty skarbowej zwolnione jest udzielenie pełnomocnictwa małżonkom, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu.


Dokumenty

Wniosek o ujawnienie w bazie ewidencji gruntów i budynków samodzielnych lokali (formularz do pobrania poniżej):

Wniosek o ujawnienie w bazie ewidencji gruntów i budynków samodzielnych lokali (Word)

Zaświadczenia o samodzielności lokali,

Dokumentacja architektoniczno- budowlana,

Pełnomocnictwo w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości.


Miejsce załatwienia sprawy

 • Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /pzgkkin_w_gnieznie/SkrytkaESP – wniosek należy podpisać podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Wnioski w postaci papierowej (opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy):

 • Bezpośrednio w biurze obsługi klienta lub pocztą tradycyjną na adres:

         Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
         al. Reymonta 21B,
         62-200 Gniezno


Termin i sposób realizacji

Wnioski realizowane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów (zgodnie z art. 23 ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020.2052 z poźn. zm.).

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków dotycząca ujawnienia samodzielnych lokali następuje w drodze czynności materialno-technicznej zgodnie z art. 24 ust. 2b pkt 1h pgk. w oparciu o § 34 ust 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021.1390). Podstawę aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących lokali stanowi zaświadczenie, o którym mowa w art.2 ust.3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, i dokumenty opracowane zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ust. 5 i 6 tej ustawy.


Opłaty

Brak


Pełnomocnictwo

Wnioskodawca może składać wnioski przez pełnomocnika.

W takim przypadku do wniosku należy dołączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli pełnomocnictwo jest w postaci dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2021.1797).

Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, płatnej na konto bankowe  Urzędu Miasta Gniezno nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Z opłaty skarbowej zwolnione jest udzielenie pełnomocnictwa małżonkom, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu.


Komórka prowadząca sprawę

Dział Infrastruktury Informacji Przestrzennej i Weryfikacji Opracowań Geodezyjnych i Kartograficznych

 

Tryb odwoławczy

Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w zakresie ujawnienia samodzielnych lokali  następuje w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 24 ust. 2c ustawy pgk.

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o odmowie aktualizacji, w terminie 14 dni od dnia jej wydania do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.


Podstawa prawna

 1.  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U.2021 poz. 1990)
 2.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390)
 3.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U.2021.735)

Dokumenty

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz do pobrania poniżej):

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego P (PDF)

oraz w  zależności od rodzaju sprawy/materiału (odpowiedni formularz do pobrania poniżej):

Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów P1 (PDF)

Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych ewidencji gruntów i budynków P2 (PDF)

Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu P3 (PDF)

Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych obiektów topograficznych P4 (PDF)

Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości P5 (PDF)

Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów na podstawie bazy danych P6 (PDF)

Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów P7 (PDF)

Pełnomocnictwo w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem gruntu, którego dotyczy wniosek.


Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski w postaci elektronicznej:

 • Poprzez e-usługę iWNIOSEK,
 • Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /pzgkkin_w_gnieznie/SkrytkaESP – wniosek należy podpisać podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Wnioski w postaci papierowej (opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy):

 • Bezpośrednio w biurze obsługi klienta lub pocztą tradycyjną na adres:

         Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
         al. Reymonta 21B,
         62-200 Gniezno

 


Termin i sposób realizacji

Wnioski w postaci elektronicznej  złożone przy pomocy usługi iWNIOSEK realizowane są bez zbędnej zwłoki zgodnie z kolejnością wpływu, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia skutecznego złożenia wniosku i zaksięgowania wpłaty w związku z wymienionym Dokumentem Obliczenia Opłaty.

Wnioski w postaci papierowej oraz wnioski w postaci elektronicznej złożone przy pomocy skrzynki podawczej (ePUAP) realizowane są bez zbędnej zwłoki zgodnie z kolejnością wpływu.


Opłaty

Wysokość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i podana jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).

Opłaty dokonać można przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty (o którym mowa w art. 40e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne), w tytule podając numer tego dokumentu.

W przypadku wniosków składanych osobiście w biurze obsługi klienta opłaty można dokonać na miejscu wyłącznie przy pomocy karty płatniczej. 

Opłatę można uiścić również gotówką w placówkach bankowych i pocztowych.

W przypadku wniosków o nieodpłatne wydanie wypisów/wyrysów należy wskazać podstawę prawną , która upoważnia do ich nieodpłatnego uzyskania.

Opłata skarbowa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa wynosi 17 zł i płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Odbiór materiałów, które są przedmiotem wniosku następuje po dokonaniu opłaty.


Pełnomocnictwo

Wnioskodawca może składać wnioski przez pełnomocnika.

W takim przypadku do wniosku należy dołączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli pełnomocnictwo jest w postaci dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2021.1797).

Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, płatnej na konto bankowe  Urzędu Miasta Gniezno nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Z opłaty skarbowej zwolnione jest udzielenie pełnomocnictwa małżonkom, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu.


Komórka prowadząca sprawę

Dział Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o odmowie wydania dokumentów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023 poz.m 1752 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023 r. poz. 775 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2023 r. poz. 2111)
 4. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2021.1797 z poźn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2021.214)
 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390)
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U.2020.1322 ze zm.)

Dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia (formularz do pobrania poniżej):

Wniosek o wydanie zaświadczenia (Word)  

Pełnomocnictwo w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem gruntu, którego dotyczy wniosek


Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski w postaci papierowej (opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy):

 • Bezpośrednio w biurze obsługi klienta lub pocztą tradycyjną na adres:

         Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
         al. Reymonta 21B,
         62-200 Gniezno,

Wnioski w postaci elektronicznej:

 • Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /pzgkkin_w_gnieznie/SkrytkaESP – wniosek należy podpisać podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Termin i sposób realizacji

Wnioski w postaci papierowej oraz wnioski w postaci elektronicznej złożone przy pomocy skrzynki podawczej (ePUAP) realizowane są bez zbędnej zwłoki zgodnie z kolejnością wpływu.


Opłaty

Opłata skarbowa w przypadku wydania zaświadczenia wynosi 17 zł i płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Opłata skarbowa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa wynosi 17 zł i płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.


Pełnomocnictwo

Wnioskodawca może składać wnioski przez pełnomocnika.

W takim przypadku do wniosku należy dołączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli pełnomocnictwo jest w postaci dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2021.1797).

Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, płatnej na konto bankowe  Urzędu Miasta Gniezno nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Z opłaty skarbowej zwolnione jest udzielenie pełnomocnictwa małżonkom, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu.


Komórka prowadząca sprawęTryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o odmowie wydania dokumentów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023 poz.m 1752 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023 r. poz. 775 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2023 r. poz. 2111)
 4. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2021.1797 z poźn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2021.214)
 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390)
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U.2020.1322 ze zm.)

Dokumenty

Wniosek o zmianę danych podmiotowych w ewidencji gruntów i budynków/ujawnienie adresu pobytu stałego (formularz do pobrania poniżej):

Wniosek o zmianę danych podmiotowych w ewidencji gruntów i budynków – ujawnienie adresu pobytu stałego (PDF)

Wniosek o zmianę danych podmiotowych w ewidencji gruntów i budynków – ujawnienie adresu pobytu stałego(Word)

Pełnomocnictwo w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, której dotyczy wniosek.


Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski w postaci elektronicznej:

 • Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /pzgkkin_w_gnieznie/SkrytkaESP – wniosek należy podpisać podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,

Wnioski w postaci papierowej (opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy):

 • Bezpośrednio w biurze obsługi klienta lub pocztą tradycyjną na adres:

         Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
         al. Reymonta 21B,
         62-200 Gniezno

 


Termin i sposób realizacji

Wnioski w postaci papierowej oraz wnioski w postaci elektronicznej złożone przy pomocy skrzynki podawczej (ePUAP) realizowane są bez zbędnej zwłoki zgodnie z kolejnością wpływu, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania dokumentów.


Opłaty

Brak

Opłata skarbowa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa wynosi 17 zł i płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.


Pełnomocnictwo

Wnioskodawca może składać wnioski przez pełnomocnika.

W takim przypadku do wniosku należy dołączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli pełnomocnictwo jest w postaci dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2021.1797).

Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, płatnej na konto bankowe  Urzędu Miasta Gniezno nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Z opłaty skarbowej zwolnione jest udzielenie pełnomocnictwa małżonkom, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu.


Komórka prowadząca sprawę

Dział Infrastruktury Informacji Przestrzennej i Weryfikacji Opracowań Geodezyjnych i Kartograficznych

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o odmowie wydania dokumentów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023 poz.m 1752 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023 r. poz. 775 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2023 r. poz. 2111)
 4. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2021.1797 z poźn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2021.214)
 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390)
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U.2020.1322 ze zm.)