Usługi dla projektantów

dla projektanta, ręce rysujące na kartce papieru, miara i próbki materiałów

W ramach naszych działań obsługujemy projektantów i inwestorów oraz uzgadniamy dokumentację projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Współpracujemy również z przedstawicielami podmiotów władających tymi sieciami.

U nas uzgodnisz przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu. W prosty sposób możesz również złożyć odpowiedni wniosek wraz                              z niezbędnymi załącznikami. Dajemy też możliwość wglądu do dokumentacji, która jest przedmiotem narady koordynacyjnej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom projektantów udostępniliśmy usługę internetową iPROJEKTANT. Dzięki niej masz wybór i możesz realizować swoje zadania bez potrzeby pojawiania się w urzędzie.

Dokumenty do pobrania (w formacie PDF)


Dokumenty

Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (formularz do pobrania poniżej):

Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (PDF)

Plan sytuacyjny sporządzony w co najmniej 2 egzemplarzach na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu,

Elektroniczna wersja planu sytuacyjnego, zapisana w formacie pdf,

Elektroniczna wersja przebiegu projektowanej sieci uzbrojenia terenu, zapisana w pliku gml lub dxf,

Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.


Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski w postaci elektronicznej:

 • Poprzez e-usługę iPROJEKTANT,
 • Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /pzgkkin_w_gnieznie/SkrytkaESP – wniosek należy podpisać podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,

Wnioski w postaci papierowej (opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy):

 • Bezpośrednio w biurze obsługi klienta lub pocztą tradycyjną na adres:

         Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
         al. Reymonta 21B,
         62-200 Gniezno


Termin i sposób realizacji

Termin narady koordynacyjnej – nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od wnioskodawcy planu sytuacyjnego z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. (W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, bieg terminu wyznaczenia narady koordynacyjnej przerywa się do czasu uzupełnienia braków we wniosku w sposób kompletny, jednak nie dłużej niż do terminu wyznaczonego              w wezwaniu o uzupełnienie braków we wniosku.).

Termin doręczenia organowi dokumentacji projektowej skorygowanej o uzgodnione zmiany w sytuowaniu projektowanych sieci uzbrojenia terenu, dokonane na naradzie koordynacyjnej – nie później niż 6 dni od dnia narady koordynacyjnej.

Termin zawiadomienia podmiotów nieobecnych na naradzie koordynacyjnej (prawidłowo o niej zawiadomionych) o uzgodnieniach zmian                       w sytuowaniu projektowanych sieci uzbrojenia terenu, dokonanych na naradzie koordynacyjnej  – nie później niż 7 dni od dnia narady koordynacyjnej.

Termin wnoszenia zastrzeżeń do uzgodnionych zmian w sytuowaniu projektowanych sieci uzbrojenia terenu, dokonanych na naradzie koordynacyjnej  – nie później niż 7 dni od dnia zawiadomienia o uzgodnieniach.

Termin dodatkowej narady koordynacyjnej – nie później niż po upływie 14 dni od dnia wystąpienia wnioskodawcy o jej przeprowadzenie                          (W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, bieg terminu wyznaczenia dodatkowej narady koordynacyjnej przerywa się do czasu uzupełnienia braków we wniosku w sposób kompletny, jednak nie dłużej niż do terminu wyznaczonego w wezwaniu o uzupełnienie braków we wniosku.


Opłaty

Opłatom podlega uzgodnienie usytuowania:

 1. projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 2. projektowanych przyłączy.

Wysokość opłat określa się na podstawie Lp. 6 tabeli 16 załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Nie pobiera się opłaty za przeprowadzenie dodatkowej narady koordynacyjnej w rozumieniu art. 28ba ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne                             i kartograficzne.

 Sposób płatności:

Przy pomocy e-usługi iPROJEKTANT

Na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty, po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty. W tytule należy wpisać numer wniosku.

Osobiście przy pomocy terminala płatniczego w biurze obsługi klienta Powiatowego  Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, przy al. Reymonta 21B.

Opłata skarbowa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa wynosi 17 zł i płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.


Pełnomocnictwo

Wnioskodawca może składać wnioski przez pełnomocnika.

W takim przypadku do wniosku należy dołączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli pełnomocnictwo jest w postaci dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2021.1797).

Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, płatnej na konto bankowe  Urzędu Miasta Gniezno nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Z opłaty skarbowej zwolnione jest udzielenie pełnomocnictwa małżonkom, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu.


Komórka prowadząca sprawę

Dział Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego /Stanowisko ds. Koordynacji Projektów

 
 

Tryb odwoławczy

W przypadku wyniku narady koordynacyjnej – brak.

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji co do  wysokości opłaty należnej za uzgodnienie usytuowania do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023 poz.m 1752 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023 r. poz. 775 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2023 r. poz. 2111)
 4. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2021.1797 z poźn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2021.214)
 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390)
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U.2020.1322 ze zm.)