Usługi dla rzeczoznawców

dla rzeczoznawcy, mężczyzna w marynarce trzymający pod pachą teczki z dokumentami

Obsługujemy rzeczoznawców majątkowych i biegłych sądowych, którzy w swojej pracy wykorzystują rejestr cen nieruchomości. Na ich potrzeby udostępniamy informacje na ten temat.

Możesz się do nas zwrócić, aby złożyć wniosek dotyczący pozyskania danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Uzyskasz również informacje o nieruchomościach gruntowych niezabudowanych, zabudowanych i lokalowych oraz o ich cenach.

Żeby usprawnić pracę rzeczoznawców zadbaliśmy o udostępnienie usługi internetowej iRZECZOZNAWCA. Zyskasz dzięki niej szybszy dostęp do potrzebnych Ci danych i obniżysz swoje koszty.

Wnioski do pobrania (w formacie PDF)


Dokumenty

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz do pobrania poniżej):

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PDF)

Wniosek o udostępnienie rejestru cen nieruchomości (formularz do pobrania poniżej):

Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości P5 (PDF)

Załączniki graficzne określające zakres udostępnienia, jeśli opis stanowi formę zbyt mało precyzyjną dla określenia przedmiotu wniosku,

Pełnomocnictwo w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem gruntu, którego dotyczy wniosek,

Aktualny odpis z KRS dla osób prawnych.


Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski w postaci elektronicznej:

  • Poprzez usługę iRZECZOZNAWCA,
  • Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /pzgkkin_w_gnieznie/SkrytkaESP – wniosek należy podpisać podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,

Wnioski w postaci papierowej (opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy):

  • Bezpośrednio w biurze obsługi klienta lub pocztą tradycyjną na adres:

         Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
         al. Reymonta 21B,
         62-200 Gniezno

 


Termin i sposób realizacji

Wnioski w postaci elektronicznej  złożone przy pomocy usługi e-PORTALU realizowane są bez zbędnej zwłoki zgodnie z kolejnością wpływu, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia skutecznego złożenia wniosku i zaksięgowania wpłaty w związku z wymienionym Dokumentem Obliczenia Opłaty.

Wnioski w postaci papierowej oraz wnioski w postaci elektronicznej złożone przy pomocy skrzynki podawczej (ePUAP) realizowane są bez zbędnej zwłoki zgodnie z kolejnością wpływu.


Opłaty

Wysokość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i podana jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).

Opłaty dokonać można przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty (o którym mowa w art. 40e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne), w tytule podając numer tego dokumentu.

W przypadku wniosków składanych osobiście w biurze obsługi klienta opłaty można dokonać na miejscu wyłącznie przy pomocy karty płatniczej. 

Opłatę można uiścić również gotówką w placówkach bankowych i pocztowych.

W przypadku wniosków o nieodpłatne wydanie wypisów/wyrysów należy wskazać podstawę prawną , która upoważnia do ich nieodpłatnego uzyskania.

Opłata skarbowa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa wynosi 17 zł i płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Odbiór materiałów, które są przedmiotem wniosku następuje po dokonaniu opłaty.


Pełnomocnictwo

Wnioskodawca może składać wnioski przez pełnomocnika.

W takim przypadku do wniosku należy dołączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli pełnomocnictwo jest w postaci dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2021.1797).

Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, płatnej na konto bankowe  Urzędu Miasta Gniezno nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Z opłaty skarbowej zwolnione jest udzielenie pełnomocnictwa małżonkom, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu.


Komórka prowadząca sprawę

Dział Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o odmowie wydania dokumentów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.


Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023 poz.m 1752 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023 r. poz. 775 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2023 r. poz. 2111)
  4. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2021.1797 z poźn. zm.)
  5. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2021.214)
  6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390)
  7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U.2020.1322 ze zm.)