Usługi dla geodetów

dla geodety, pomarańczowy kask leżący na blacie, obok pomarańczowy notatnik, srebrny laptop i ołówki

 Zajmujemy się obsługą wykonawców, którzy w zakresie swoich czynności mają zgłaszanie prac geodezyjnych lub kartograficznych. Dla geodetów przygotowaliśmy ofertę w postaci wniosków niezbędnych w wykonywaniu czynności służbowych.

Możesz się do nas zwrócić, jeżeli chcesz zgłosić prace geodezyjne na terenie powiatu. W naszej bazie posiadamy również materiały i dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, konieczne do wykonywania Twojej pracy. Z naszej strony pobierzesz niezbędne formularze, które możesz przesłać w dogodny dla Ciebie sposób.

Do dyspozycji geodetów oddajemy możliwość załatwienia potrzebnych dokumentów za pośrednictwem usługi internetowej iKERG. Dzięki temu nie musisz odwiedzać nas osobiście i oszczędzasz swój cenny czas.

Dokumenty do pobrania (w formacie PDF i Word)


Dokumenty

Zgłoszenie prac geodezyjnych ZG1 (formularz do pobrania poniżej):

Zgłoszenie prac geodezyjnych ZG1 (PDF)        

Zgłoszenie prac geodezyjnych ZG-3  dla wszystkich uzupełnień zgłoszeń prac geodezyjnych (formularz do pobrania poniżej):

   Zgłoszenie prac geodezyjnych ZG3 (PDF) 

Załącznik graficzny – w przypadku wskazania określenia położenia obszaru zgłoszenia,

Pełnomocnictwo, jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika.


Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski w postaci elektronicznej:

 • Poprzez e-usługę iKERG,
 • Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /pzgkkin_w_gnieznie/SkrytkaESP – wniosek należy podpisać podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,

Wnioski w postaci papierowej (opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy):

 • Bezpośrednio w biurze obsługi klienta lub pocztą tradycyjną na adres:

         Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
         al. Reymonta 21B,
         62-200 Gniezno

 


Termin i sposób realizacji

Za pomocą e-usługi

Materiały w postaci elektronicznej są przygotowywane automatycznie, w terminie do 1 dnia roboczego od momentu otrzymania opłaty za udostępnienie materiałów.

Materiały z postaci analogowej przetwarzane są do postaci elektronicznej i udostępniane przez usługę iKERG.

Materiały nieprzetworzone do postaci elektronicznej oraz materiały uzgodnione do udostępnienia w postaci analogowej przygotowuje pracownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty za udostępnienie materiałów.

Terminy mają zastosowanie do uzupełnień zgłoszeń prac powiększających obszar wykonania prac oraz wystąpień o dodatkowe materiały.

Pozostałe

Pozostałe materiały przygotowuje pracownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty za udostępnienie materiałów.

Termin ma zastosowanie do uzupełnień zgłoszeń prac powiększających obszar wykonania prac oraz wystąpień o dodatkowe materiały.

We wszystkich przypadkach, z inicjatywy wykonawcy prac, na etapie zgłoszenia lub jego uzupełnienia organ i wykonawca mogą uzgodnić inny termin udostępnienia materiałów.

We wszystkich przypadkach materiały udostępnione w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem mogą być wykorzystywane wyłącznie do wykonywania prac geodezyjnych objętych tym zgłoszeniem lub jego uzupełnieniem.


Opłaty

Dla spraw dotyczących zgłoszeń prac geodezyjnych, wszczętych od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, t.j. od 31 lipca 2020 r.:

Wysokość opłaty określa się na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W przypadku uzupełnienia zgłoszenia prac wysokość należnej opłaty ustala się z uwzględnieniem treści zgłoszenia prac po jego uzupełnieniu. Jeżeli wysokość opłaty ustalona zgodnie ze zdaniem pierwszym jest wyższa od wniesionej opłaty, wykonawca prac geodezyjnych dopłaca różnicę.

Opłaty obejmują koszty udostępniania materiałów zasobu za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przygotowania materiałów zasobu w formie wydruku, jeżeli materiały te nie są możliwe do udostępnienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na prośbę wykonawcy prac geodezyjnych złożoną wraz ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem materiały zasobu możliwe do udostępnienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą zostać udostępnione w formie wydruku, po wniesieniu opłaty za przygotowanie tych materiałów. Opłata za wydruk jest ustalana zgodnie z Lp. 1 Tabeli nr 16 Załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W przypadku wysyłania pod wskazany adres materiałów zasobu udostępnianych w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem stosuje się opłaty równe opłatom za przesyłki polecone zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Dla spraw dotyczących zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw dla spraw dotyczących zgłoszeń prac geodezyjnych, t.j. do 30 lipca 2020 r. włącznie: wysokość opłaty określa się na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w zależności od wskazania wykonawcy.

Sposób płatności dla wszystkich spraw:

Przy pomocy aplikacji i.KERG 

Na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty, po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty. W tytule należy wpisać identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej.

Osobiście przy pomocy terminala płatniczego w biurze obsługi klienta Powiatowego  Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, przy al. Reymonta 21B.

Opłata skarbowa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa wynosi 17 zł i płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Odbiór materiałów, które są przedmiotem wniosku następuje po dokonaniu opłaty.


Pełnomocnictwo

Wnioskodawca może składać wnioski przez pełnomocnika.

W takim przypadku do wniosku należy dołączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli pełnomocnictwo jest w postaci dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2021.1797).

Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, płatnej na konto bankowe  Urzędu Miasta Gniezno nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Z opłaty skarbowej zwolnione jest udzielenie pełnomocnictwa małżonkom, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu.


Komórka prowadząca sprawę

Dział Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji co do zakresu oraz wysokości opłaty należnej za udostępnienie materiałów zasobu do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023 poz.m 1752 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023 r. poz. 775 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2023 r. poz. 2111)
 4. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2021.1797 z poźn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2021.214)
 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390)
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U.2020.1322 ze zm.)

Dokumenty

Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (formularz do pobrania poniżej):

Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (PDF)

Baza robocza – zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego właściwych baz danych,

Operat techniczny – dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne lub ich uwierzytelnione kopie,

Pełnomocnictwo, jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika.


Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski w postaci elektronicznej:

 • Poprzez e-usługę iKERG,
 • Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /pzgkkin_w_gnieznie/SkrytkaESP – wniosek należy podpisać podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,

Wnioski w postaci papierowej (opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy):

 • Bezpośrednio w biurze obsługi klienta lub pocztą tradycyjną na adres:

         Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
         al. Reymonta 21B,
         62-200 Gniezno

 


Termin i sposób realizacji

Dla spraw dotyczących zgłoszeń prac geodezyjnych, wszczętych od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, t.j. od 31 lipca 2020 r.: najpóźniej w przewidywanym terminie przekazania do organu zbiorów danych lub dokumentów, zadeklarowanym przez Wykonawcę pracy geodezyjnej w zgłoszeniu pracy geodezyjnej.

W trakcie wykonywania prac geodezyjnych dopuszcza się uzupełnianie zgłoszenia prac m.in. przez wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z inicjatywy Wykonawcy prac geodezyjnych, Organ i Wykonawca mogą na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, uzgodnić harmonogram i zakres częściowego przekazywania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, jednak zawsze terminem granicznym jest termin przekazania do organu zbiorów danych lub dokumentów.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej może, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych, przywrócić termin na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania zbiorów danych lub dokumentów.

Dla spraw dotyczących zgłoszeń prac geodezyjnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, t.j. do 30 lipca 2020 r. włącznie: najpóźniej do dnia przewidywanego terminu wykonania pracy geodezyjnej, zadeklarowanego przez Wykonawcę pracy geodezyjnej w zgłoszeniu pracy geodezyjnej.


Opłaty

Brak

Opłata skarbowa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa wynosi 17 zł i płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.


Pełnomocnictwo

Wnioskodawca może składać wnioski przez pełnomocnika.

W takim przypadku do wniosku należy dołączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli pełnomocnictwo jest w postaci dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2021.1797).

Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, płatnej na konto bankowe  Urzędu Miasta Gniezno nr 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Z opłaty skarbowej zwolnione jest udzielenie pełnomocnictwa małżonkom, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu.


Komórka prowadząca sprawę

Dział Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

 

Tryb odwoławczy

Brak


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023 poz.m 1752 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023 r. poz. 775 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2023 r. poz. 2111)
 4. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2021.1797 z poźn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2021.214)
 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390)
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U.2020.1322 ze zm.)

Dokumenty

Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki (formularz do pobrania poniżej):

Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki (PDF)

Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki (Word)

Komórka prowadząca sprawę

Dział Infrastruktury Informacji Przestrzennej i Weryfikacji Opracowań Geodezyjnych i Kartograficznych