GN.N.6840.8.2021 – KOMUNIKAT

Gniezno, dnia 21 czerwiec 2022 r.

 

GN.N.6840.8.2021

 

 

 

KOMUNIKAT

Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 czerwca 2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wydartowie gm. Trzemeszno, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb 0029 Wydartowo, ark. mapy 1, dz. nr 21/1 o pow. 0,7357 ha, dz. nr 21/2 o pow. 1,0893 ha, dz. nr 21/3 o pow. 0,0541 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00063727/6.

Wadium w wysokości 31.300,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg z uwagi na brak oferentów zakończył się wynikiem negatywnym.

GN.A.6840.2.2022 – Przetarg ustny nieograniczony

GN.A.6840.2.2022

Gniezno, 14 czerwca 2022 r.

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego położonej w Witkowie, o powierzchni 0,6667 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: Obręb 0001 Witkowo, ark. mapy 1,  dz. nr 76/16, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KN1S/00040819/4 przez Sąd Rejonowy w Słupcy wraz z udziałem w działkach nr 76/4, 76/17, 76/26, 76/35 stanowiących tereny dróg wewnętrznych i zieleni izolacyjnej, dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050766/0 przez Sąd Rejonowy w Słupcy.

 

Wartość działki 76/16

Wartość udziału w działkach 76/4, 76/17, 76/26, 76/35

Łączna wartość                                w zaokrągleniu

186 676,00 zł

5 733,49 zł

192 400,00 zł

 

Cena wywoławcza do sprzedaży – 192 400,00 zł. (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta 00/100).

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Działka 76/16 położona jest w rejonie ul. Dworcowej, przy drodze w kierunku Witkówka. Kształt działki jest nieregularny zbliżony do prostokąta (krawędzie działki po łuku). Ukształtowanie terenu płaskie, otoczenie stanowi rozproszona zabudowa jednorodzinna, sporadyczna dalsza zabudowa usługowa oraz tereny niezabudowane, użytkowane rolniczo lub stanowiące nieużytki. Nieco dalsza odległość dzieli nieruchomość od dostępu do usług, kościoła i zaplecza usługowo-handlowego.

Nieruchomość nie wykazuje żadnych zobowiązań.

Obciążenia: W obrębie jednostki zlokalizowana jest sieć drenarska. Dopuszcza się zabudowę przedmiotowego terenu, pod warunkiem przeniesienia całej istniejącej sieci poza obszar zabudowy przed dokonaniem podziału tego terenu, po wcześniejszym uzgodnieniu z gestorem sieci Gminnej Spółki Wodnej Witkowo.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 76/16 opisano jako grunty orne.

Obszar działek objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Witkowo zatwierdzonym uchwałą Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 152, poz. 2456 z dnia 30 maja 2011r.).

W przedmiotowym miejscowym planie zagospodarowania teren działek o numerach ewidencyjnych:

 • 76/16, oznaczony jest symbolem 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 • 76/4, oznaczony jest symbolem Z – teren zieleni izolacyjnej
 • 76/17, 76/26, 76/35, oznaczony jest symbolem KDW – tereny dróg wewnętrznych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 38.400,00zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta 00/100) na konto Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 do dnia 18 lipca 2022 r.– liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne:

1. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

2. W przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest równoczesne złożenie stosownego pełnomocnictwa z datą okresem ważności, zakresem umocowania i podpisem mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwo w oryginale z poświadczonym podpisem przez notariusza (uwaga: po zakończeniu przetargu do przeniesienia własności, jeżeli strona wygrywająca przetarg będzie działała przez pełnomocnika, wymagane będzie osobne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone),

3. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki,
w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.  

Przetarg odbędzie się w dniu 21 lipca 2022 r. o godz. 10:00, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Bliższe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B,   tel. (61) 641-93-72 i 641-93-77.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/pion-nieruchomosci/ogloszenia.

GN.A.6840.4.2022 – Wykaz

GN.A.6840.4.2022

Gniezno, 14.06.2022r.

 

W y k a z

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, przeznaczonej do sprzedaży:

Nieruchomość zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 957,64m2, położona w Gnieźnie przy ul. Paczkowskiego 16, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno, ark. mapy 21, dz. nr 8/9 o ogólnej pow. 0,5649 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00047791/7.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej, cała nieruchomość jest ogrodzona z jedną bramą wjazdową. Nieruchomość posiada następującą infrastrukturę komunalną: przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, telekomunikacyjne, c.o. z własnej kotłowni, instalację alarmową.

Jest to budynek w zabudowie wolnostojącej w kształcie litery E, murowany jedno- i dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem płaskim jednospadowym.

Cena wywoławcza do przetargu 1 767 000,00zł. (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Dla obszaru na którym położona jest nieruchomość nie ma ustalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 11 lutego 2000 r. z późniejszymi zmianami  działka nr 8/9 leży w części w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – symbol planu „MW”, w części w strefie zabudowy mieszkaniowo usługowej – symbol planu „MU” oraz w części w strefie zabudowy przemysłowej – symbol graficzny „P”, na obszarze oznaczonym pod lokalizację domów opieki społecznej.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 8/9 opisano jako inne tereny zabudowane.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce winne w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 25.07.2022 r. złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

Bliższe informacje o nieruchomościach w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, tel. (61) 641-93-72 i 641-93-77.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia w okresie od dnia 14.06.2022 r. do dnia 04.07.2022 r. a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

GN.A.6845.5.2022 – Przetarg ustny

GN.A.6845.5.2022

Gniezno, dnia 7 czerwca 2022 r.

 

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych,

pomieszczeń gospodarczych i dzierżawę gruntów:

 

 1. Lokal użytkowy składający się z 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 42m² położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno, ark. mapy 53 dz. nr 22/4, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6.
  Instalacje: wodna, elektryczna, c.o.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 8,13zł netto + VAT.
  Oprócz czynszu Najemca ponosi koszty za dostarczone media.
  Lokal przeznaczony na działalność biurową, usługową.
  Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 8:00.
 2. Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 18,85m² położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno ark. mapy 53, dz. nr 22/4 dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6.
  Instalacje: wodna, elektryczna, c.o.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 7,97zł netto + VAT.
  Oprócz czynszu Najemca ponosi koszty za dostarczone media.
  Lokal przeznaczony na działalność biurową, usługową.
  Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 8:30.
 3. Lokal użytkowy w budynku produkcyjno-warsztatowym o powierzchni użytkowej 104m² położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno ark. mapy 53, dz. nr 22/4 i 22/8, dla których prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6 oraz dz. nr 22/6 dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00082409/0.
  Instalacje: elektryczna, wodna, i kanalizacyjna.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 7,48zł netto + VAT.
  Oprócz czynszu Najemca ponosi koszty za dostarczone media.
  Lokal przeznaczony na działalność usługową, produkcyjną warsztatową.
  Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 9:00.
 4. Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 8m2 położone w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno, ark. mapy 53, dz. nr 22/8, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi  2,35zł netto + VAT.
  Pomieszczenie przeznaczone na magazyn.
  Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 9:30.
 5. Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 16m2 położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno, ark. mapy 53, dz. nr 22/8, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi  2,33zł netto + VAT.
  Pomieszczenie przeznaczone na magazyn.
  Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 10:00.
 6. Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 4m2 położone w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno, ark. mapy 53, dz. nr 22/8, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. wynosi  2,30zł. netto + VAT.
  Pomieszczenie przeznaczone na magazyn.
  Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 10:30.
 7. Lokal użytkowy w budynku produkcyjno-warsztatowym o powierzchni użytkowej 60m² położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno ark. mapy 53, dz. nr 22/4 i 22/8, dla których prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6 oraz dz. nr 22/6 dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00082409/0.
  Instalacja: elektryczna.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 5,09zł netto + VAT.
  Oprócz czynszu Najemca ponosi koszty za dostarczone media.
  Lokal przeznaczony na działalność usługową, produkcyjną, warsztatową.
  Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 11:00.
 8. Lokal użytkowy składający się z 2 pomieszczeń o powierzchni użytkowej 30,87m² położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno ark. mapy 53, dz. nr 22/8 dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6.
  Instalacje: wodna, elektryczna, c.o.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 7,97zł netto + VAT.
  Oprócz czynszu Najemca ponosi koszty za dostarczone media.
  Lokal przeznaczony na działalność biurową, usługową.
  Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 11:30.
 9. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1050m2 położona w Witkowie oznaczona w ewidencji gruntów i budynków: obręb Witkowo ark. mapy 14, dz. nr 1135 dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050163/3 i dz. nr 1136, dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00049528/0.
  Cena wywoławcza miesięcznej dzierżawy za 1m² powierzchni użytkowej wynosi 0,58zł netto + VAT.
  Nieruchomość przeznaczona na działalność gospodarczą.
  Umowa dzierżawy może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 12:00.
 10. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 505m2 położona w Powidzu, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków: obręb Powidz ark. mapy 1, dz. nr 489/6, dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00037330/8.
  Cena wywoławcza rocznej dzierżawy za 1m² powierzchni użytkowej wynosi 0,18zł netto.
  Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą.
  Umowa dzierżawy może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 12:30.
 11. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 2000m2 zabudowana budynkiem o powierzchni 104m2 położona w Witkowie, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków: obręb Witkowo ark. mapy 14, dz. nr 1135, dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050163/3.
  Instalacje w budynku: elektryczna, wodno-kanalizacyjna.
  Cena wywoławcza miesięcznej dzierżawy wynosi 1.142,93zł netto + VAT.
  Nieruchomość przeznaczona na działalność gospodarczą.
  Umowa dzierżawy może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 13:00.
 12. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 6250m2 położona w Witkowie, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków: obręb Witkowo ark. mapy 14, dz. nr 1165 dla której prowadzona jest księga wieczysta  KN1S/00047901/5 i dz. nr 1166, dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00038829/0.
  Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę 1m² powierzchni użytkowej wynosi 0,12zł netto.
  Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą.
  Umowa dzierżawy może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 13:30.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. w przypadku osoby fizycznej – okazanie dowodu tożsamości,
 2. w przypadku osoby prawnej – przedłożenia aktualnego wypisu z KRS i pełnomocnictwa do występowaniu w imieniu osoby prawnej.

Przetarg na najem w/w lokali, pomieszczeń gospodarczych oraz dzierżawę nieruchomości uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli chociaż jeden oferent zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Osoba, która wygra przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Jeśli osoba ta nie zgłosi się do podpisania umowy, PZGKKiN w Gnieźnie może odstąpić od zawarcia umowy.

Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie.

Przystępujący do przetargu mają możliwość dokonania oględzin lokalu przed przystąpieniem do licytacji. Organizator przetargu nie będzie uwzględniał uwag dotyczących stanu technicznego lokalu, zgłaszanych
po zakończeniu licytacji.

Projekt umowy najmu/dzierżawy oraz wszelkie informacje pod nr tel. /61/ 641 93 77 lub /61/ 641 93 73

Informacja o przetargu zostanie wywieszona na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. P. Jana Pawła II 9/10,  Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogłoszenia

GN.N.6840.10.2020 – Wykaz

Gniezno, dnia 31.05.2022 r.

GN.N.6840.10.2020

 

 

 

Starosta Gnieźnieński

 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) przekazuje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

 

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

Wartość nieruchomości

Obręb 0005-Imielenko

Imielenko gm. Łubowo

 

37

 

 

0,1300 ha

 

 

PO1G/00073719/0

 

30 000,00 zł

 

Obręb 0005-Imielenko

Imielenko gm. Łubowo

 

38

 

 

0,1100 ha

 

 

PO1G/00073719/0

 

26 000,00 zł

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości nie zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminny Łubowo, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy nr XXXVIII/273/02 z dnia 9 lipca 2002 r. z późn.zm. działki nr: 37 i 38 są położone na obszarze oznaczonym jako tereny pól uprawnych.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działki nr 37 i 38 opisano jako nieużytki.

Opis nieruchomości

Działki zlokalizowane są przy drodze gruntowej nieutwardzonej, są nieuzbrojone oraz posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 11 lipca 2022 r. złożyć wniosek o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.

Wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w okresie od 31 maja 2022 r. do dnia 20 czerwca 2022 r., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, tel. (61) 641-93-77 lub 641-93-72

 

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński

GN.N.6840.12.2017 – Wykaz

Gniezno, dnia 31.05.2022 r.

GN.N.6840.12.2017

 

Starosta Gnieźnieński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaję do publicznej wiadomości:

Wykaz dotyczący zbycia przysługującego Skarbowi Państwa udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

Wartość nieruchomości

Obręb 0001-Gniezno

Gniezno,
ul. Rybna 4

63/2

ark. mapy 19

0,1915 ha

 

PO1G/00018893/0

347 000,00zł

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Gniezna nr V/70/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym jako teren tradycyjnej tkanki zabudowy z przełomu XIX i XX wieku – symbol MT.

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 63/2 ark. mapy 19 opisano jest jako tereny mieszkaniowe.

Opis nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej strefie miasta Gniezna, przy ul. Rybnej, w otoczeniu zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej.

Na stanowiącej tę nieruchomość działce posadowiony jest trzykondygnacyjny budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy około 97 m². Budynek znajduje się w złym stanie technicznym kwalifikującym go do rozbiórki, zarówno dach jak i stropy są zarwane i grożą zawaleniem.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 11 lipca 2022 r. złożyć wniosek o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.

Wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w okresie od 31 maja 2022 r. do dnia 20 czerwca 2022 r., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, tel. (61) 641-93-77 lub 641-93-72

 

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński

 

GN.A.6840.3.2022 – Wykaz

GN.A.6840.3.2022                                                                          

Gniezno, 17 maja 2022r.

W y k a z

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, przeznaczonej  do sprzedaży:

Nieruchomość zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 1113,73m2, położona w Gnieźnie przy ul. Wyszyńskiego 4,  oznaczona w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 28, dz. nr 23/3 i 23/6 o ogólnej pow. 0,1666 ha (dz. nr 23/3 – 0,1347 ha, dz. nr 23/6 – 0,0319 ha),  dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00045583/2.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1.832.000,00 zł. (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100).

Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 11.02.2000 r. oraz zmianami Studium zgodnie z którymi nieruchomość położona jest w strefie tradycyjnej tkanki zabudowy z przełomu XIX i XX wieku – symbol graficzny MT.

Działka nr 23/6 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przedmiotowa działka ma dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 23/3.

Przedmiotowa nieruchomość zostanie obciążona służebnością gruntową – na czas nieoznaczony, przejazdu i przechodu od działki nr 23/1 w stronę ulicy Wyszyńskiego stanowiącej drogę publiczną (stacja transformatorowa).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  winne w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 27 czerwca 2022 r. złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

Bliższe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, tel. (61) 641-93-72 lub 641-93-77.

Wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia w okresie od dnia 17.05.2022 r. do dnia 06.06.2022 r. a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

GN.N.6840.8.2021 – Przetarg

                                           Gniezno, dnia 10.05.2022 r.

 

Starosta Gnieźnieński

Ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wydartowie, gm. Trzemeszno oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: Obręb 0029 Wydartowo, ark. m. 1, dz. nr 21/1 o pow. 0,7357 ha,
dz. nr 21/2 o pow. 1,0893 ha, dz. nr 21/3 o pow. 0,0541 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00063727/6.

Przetarg przeprowadzony w dniu 3 marca 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza do sprzedaży – 156.600,00 zł. (słownie złotych: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset 00/100) i została obniżona o 17.400,00 zł ceny wywoławczej z pierwszego przetargu.

Przedmiotowa nieruchomość została częściowo objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w sprawie przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia Wydartowo – Trzemeszno wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową, zatwierdzonym uchawłą nr XXXVI/229/2001 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 13 marca 2001 r., działki nr: 21/1 i 21/2 są położone w obszarze przeznaczonym pod gazociąg wysokiego ciśnienia. Pozostała część nieruchomości dz. nr 21/3 nie jest objęta żadnym planem zagospodarowania przestrzennego, a podlega studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzemeszno, zatwierdzonego uchwałą
nr VI/44/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 lutego 2015 r., zgodnie z którą działki są położone na obszarze rolnictwa zrównoważonego.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działki nr: 21/1, 21/2 i 21/3 opisano jako grunty orne.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 461 ze zm.) o nabyciu nieruchomości może ubiegać się wyłącznie rolnik indywidualny w rozumieniu art. 6 ustawy albo osoba posiadająca zgodę Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej wydaną na podstawie art. 2a ust. 4 ustawy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 31.300,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści jeden tysięcy trzysta 00/100) do dnia 6 czerwca 2022 r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B w PKO BP nr 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 – liczy się data uznania konta.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Nieruchomość jest bez zobowiązań i obciążeń.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z załącznikami upływa 7 czerwca 2022 r. i powinno zawierać:

 • imię i nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeśli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, podpis oferenta,
 • oświadczenie że zgłaszający zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Oświadczenia nabywcy o osobistym prowadzeniu działalności  gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat (art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodne z treścią art. 6 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolniczego (Dz.U. 2022 poz. 461 ze zm.) w związku z treścią § 6, § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 ze zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujących działalność rolniczą.
 4. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
 5. W przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest równoczesne złożenie stosownego pełnomocnictwa z datą okresem ważności, zakresem umocowania i podpisem mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwo w oryginale z poświadczonym podpisem przez notariusza (uwaga: po zakończeniu przetargu do przeniesienia własności, jeżeli strona wygrywająca przetarg będzie działała przez pełnomocnika, wymagane będzie osobne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone),
 6. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.
 7. W przypadku zgłoszenia udziału w przetargu przez inne podmioty niż określone w art. 2a ust 1 i 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wymagana jest zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie sprzedawanej nieruchomości, wyrażona w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 2a ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomości w Gnieźnie al. Reymonta 21b oraz zamieszczona Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w dniu
8 czerwca 2022 r.

Zgłaszający się do przetargu we własnym zakresie zapoznaje się ze stanem faktycznym nieruchomości, dokumentacją i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21 B.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając informację poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ogłoszenie w prasie,
a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, podając przyczynę odwołania przetargu.

Bliższe informacje w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21 b, pok. nr 15, tel. (61) 641 93 77 lub (61) 641 93 72.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie al. Reymonta 21b i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchopmości w Gnieźnie oraz stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogłoszenia

GN.A.6840.5.2021 – Przetarg

 

Gniezno, dnia 10.05.2022 r.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza  drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem tworzącym jedną integralną całość o powierzchni użytkowej 2499m2, położonej w Trzemesznie przy ul. Wyszyńskiego 3,  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: Trzemeszno Obręb 5, ark. mapy 2, dz. nr 35 o ogólnej pow. 0,4225 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00050010/3.

Nieruchomość zabudowana  składająca się z dwóch części połączonych łącznikiem: pierwsza to budynek główny trzykondygnacyjny całkowicie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, druga to budynek dwukondygnacyjny typu „pawilon”.

Nieruchomość nie wykazuje żadnych zobowiązań.

Pierwszy przetarg przeprowadzony w dniu 22 kwietnia 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza do drugiego przetargu wynosi 2.800.000,00zł. (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr LXIV/357/2006 z dnia 26.10.2006 r. nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Trzemeszno Obręb 5, stanowiąca działkę nr 35 oznaczona jest w planie symbolem: 40 UO (Teren oświaty) – do zagospodarowania na zasadach określonych w tekście planu oraz przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z istniejącej infrastruktury nadziemnej i podziemnej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 560.000,00 zł. (słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt tysięcy 00/100) do dnia 11 lipca 2022 r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru  i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 – liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Zgłaszający się do przetargu we własnym zakresie zapoznaje się ze stanem faktycznym nieruchomości, dokumentacją i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:

 • w terminie wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości;
 • przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: w przypadku osób fizycznych dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestrów aktualny wpis, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, podając przyczynę odwołania przetargu.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 15, tel. (61) 641-93-72 lub (61) 641-93-77.

Ogłoszenie o drugim przetargu zamieszczono w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia

GN.A.6840.5.2021 – KOMUNIKAT

Gniezno, dnia 04.05.2022 r.

GN.A.6840.5.2021

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 kwietnia 2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem tworzącym jedną integralną całość o powierzchni użytkowej 2499m2, położonej w Trzemesznie przy ul. Wyszyńskiego 3,  oznaczonej w ewidencji gruntów: Trzemeszno Obręb 5, ark. mapy 2, dz. nr 35 o ogólnej pow. 0,4225 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00050010/3.

Nieruchomość zabudowana  składająca się z dwóch części połączonych łącznikiem: pierwsza to budynek główny trzykondygnacyjny całkowicie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, druga to budynek dwukondygnacyjny typu „pawilon”.

Cena wywoławcza do przetargu wynosiła  2.800.000,00 zł. Z uwagi na brak wpłaty wadium uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu w kwocie 560.000,00 zł.  do dnia 19 kwietnia 2022 r., przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie

PZGKKiN GNIEZNO

Return to Top ▲Return to Top ▲