GN.A.6840.3.2021 – KOMUNIKAT

Gniezno,  03.12.2021 r.

GN.A.6840.3.2021

 

 

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 listopada 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,  stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonej w Trzemesznie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Trzemeszno obręb 5, ark. mapy 2 dz. nr 36 o pow. 0,1841 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00050010/3. Wadium w wysokości 26.800,00 zł. wpłaciły 4 podmioty. Do przetargu przystąpiły 3 podmioty, które wpłaciły wadium i stawiły się w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, by uczestniczyć w przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 134.000,00 zł. netto. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 143.380,00 zł. netto + VAT. Nabywcą został Pan Tomasz Filipek.

Informacja – dzień wolny

 

Na podstawie Zarządzenia nr 25/2021 Dyrektora Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, w dniu 24.12.2021 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie będzie nieczynny, w zamian za święto przypadające w dniu 25.12.2021 r.

Zarządzenie nr 25.2021

GN.A.6840.4.2020 – Sprostowanie piątego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości

GN.A.6840.4.2020                                                  

Gniezno, 27.10.2021r.     

Sprostowanie piątego przetargu ustnego na sprzedaż

nieruchomości

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego informuje, że w piątym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonych w Witkowie, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KN1S/00040819/4

prostuje się zapis w ten sposób, iż w miejsce:

Działki oznaczone są geodezyjnie na ark. m. 1 jako:

wraz z udziałem w działkach nr 76/4, 76/17, 76/26, 76/35 stanowiących tereny dróg wewnętrznych i zieleni izolacyjnej, dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050766/0 przez Sąd Rejonowy w Słupcy.

wpisuje się odpowiednio:

Działki oznaczone są geodezyjnie na ark. m. 1 jako:

wraz z udziałem w działkach nr 76/4, 76/17, 76/26, 76/35 stanowiących tereny dróg wewnętrznych i zieleni izolacyjnej, dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050766/0 przez Sąd Rejonowy w Słupcy.

Pozostała treść przetargu pozostaje bez zmian.

Sprostowanie wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/ogłoszenia

GN.A.6840.4.2020 – Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

GN.A.6840.4.2020                                                              

Gniezno, dnia 26 października 2021r.

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonych w Witkowie, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KN1S/00040819/4 przez Sąd Rejonowy w Słupcy. Działki oznaczone są geodezyjnie na ark. m. 1 jako:

wraz z udziałem w działkach nr 76/4, 76/17, 76/26, 76/35 stanowiących tereny dróg wewnętrznych i zieleni izolacyjnej, dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050766/0 przez Sąd Rejonowy w Słupcy.

Przetargi przeprowadzone w dniach 07.05.2021 r.,  24.06.2021 r., 19.08.2021 r. i 14.10.2021 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Obszar działek objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Witkowo zatwierdzonym Uchwałą Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2010r. (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego Nr 152, poz. 2456 z dnia 30 maja 2011r.) i oznaczony jest symbolem: MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić na konto Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 do dnia 29 listopada 2021 r.– liczy się data uznania konta.

Na przelewie należy wpisać „Wadium – Witkowo” z podaniem nr działki, której wadium dotyczy.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Przetarg rozpocznie się w dniu 2 grudnia 2021 r. od godz. 10:00 w kolejności działek wykazanych w tabeli, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Bliższe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B,   tel. (61) 426 46 88.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/pion-nieruchomosci/ogloszenia.

GN.N.6840.7.2021 – Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

GN.N.6840.7.2021                                                                 

Gniezno , dnia 26.10.2021 r.

 

Starosta Gnieźnieński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

Wartość nieruchomości

Obręb 0001-Modliszewo

Modliszewo gm. Gniezno

28/3

ark. mapy 1

0,1753 ha

 

PO1G/00032697/0

105 000,00zł

Przeznaczenie nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze nie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy obszar jest natomiast objęty opracowanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy nr 119/XI/2000 z 28 lutego 2000 roku, z przeznaczeniem pod tereny zieleni – symbol planu „Z”

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 28/3 ark. mapy 1 opisano jest jako grunty rolne zabudowane.

Opis nieruchomości

Działka jest zabudowana budynkiem o pow. zabudowy 284 m², budynek znajduje się w złym stanie technicznym i zgodnie z protokołem z dnia 3 marca 2020 r. po kontroli Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nadaje się do rozbiórki.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 7 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.

Wykaz zamieszczono w prasie, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowegow Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/pion-nieruchomosci/ogloszenia, w okresie od 26 października 2021 r. do dnia 15 listopada 2021 r., a informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, tel. (61) 426 46 88 wew. 51

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński

GN.N.6840.8.2021 – Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

GN.N.6840.8.2021

Gniezno, dnia 26.10.2021

 

 

Starosta Gnieźnieński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

 

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

Wartość nieruchomości

Obręb 0029 Wydartowo

Wydartowo gm. Trzemeszno

21/1

21/2

21/3

ark. mapy 1

0,7357 ha

1,0893 ha

0,0541 ha

PO1G/00063727/6

174 000,00zł

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość została częściowo objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia Wydartowo Trzemeszno wraz ze stacją pomiarową, zatwierdzonym uchwała nr XXXVI/229/2001 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 13 marca 2001 r., działki nr: 21/1 i 21/2 są położone w obszarze przeznaczonym pod gazociąg wysokiego ciśnienia. Pozostała część nieruchomości jest objęta zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzemeszno, zatwierdzoną uchwałą nr VI/44/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 lutego 2015 r., zgodnie z którą działki są położone na obszarze rolnictwa zrównoważonego.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działki nr: 21/1, 21/2 i 21/3 opisano jako grunty orne.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z dnia 2020 r. poz. 1655 ze zm.) o nabyciu nieruchomości może ubiegać się wyłącznie rolnik indywidualny w rozumieniu art. 6 ustawy albo osoba posiadająca zgodę Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej wydaną na podstawie art. 2a ust. 4 ustawy.

Opis nieruchomości

Działki zlokalizowane na obszarze wiejskim o nieregularnym kształcie, w ich sąsiedztwie znajduje się zabudowa siedliskowa.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 7 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.

Wykaz zamieszczono w prasie, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/pion-nieruchomosci/ogloszenia, w okresie od 26 października 2021 r. do dnia 15 listopada 2021 r., a informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, tel. (61) 426 46 88 wew. 51 lub 57

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński

 

GN.A.6840.3.2020 – KOMUNIKAT

Gniezno,  dnia 22 października 2021 r.

GN.A.6840.3.2020

KOMUNIKAT

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 października 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony czwarty przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gnieźnie,  oznaczonej w ewidencji gruntów:  obręb Gniezno – miasto, ark. mapy 44, dz. nr 135/7 o pow. 653 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6. Wadium w wysokości 24.860,00 zł. wpłacił 1 podmiot, który został dopuszczony do uczestnictwa w przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 124.300,00 zł. netto. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 125.550,00 zł. netto + VAT. Nabywcą zostało Biuro Nieruchomości „HELIK” Michał Helik.

GN.A.6840.4.2020 – KOMUNIKAT

GN.A.6840.4.2020

Gniezno, dnia 22 października 2021 r.

 

KOMUNIKAT

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 października 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Witkowie, dla których prowadzona jest księga wieczysta  nr KN1S/00040819/4 przez Sąd Rejonowy w Słupcy. Działki oznaczone są geodezyjnie na ark. m. 1, jako:

wraz z udziałem 1/37 w działkach nr 76/4, 76/17, 76/26, 76/35 stanowiących tereny dróg wewnętrznych i zieleni izolacyjnej, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr  KN1S/00050766/0.

Na nabycie działki nr 76/15 wadium w wysokości 7.800 zł netto zostało wpłacone przez 1 podmiot, który został dopuszczony do uczestnictwa w przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 39.423,00 zł + VAT. Nabywcą zostali Państwo  Danuta i Franciszek Bosaccy.

W stosunku do pozostałych działek przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie wpłacił wadium.

GN.A.6840.3.2021 – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

GN.A.6840.3.2021                                                                                              

Gniezno, dnia 19 października 2021r.

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,  stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonej w Trzemesznieprzy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Trzemeszno obręb 5, ark. mapy 2 dz. nr 36 o pow. 0,1841 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00050010/3.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 134.000,00zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące 00/100).

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr LXIV/357/2006 z dnia 26 października 2006 r., zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr XXXI/163/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. działka oznaczona jest symbolem 5MN/U:

  1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa, handlowa (sklepy o maksymalnej powierzchni sprzedażowej do 200m2),
  2. przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa uzupełniająca, tj. garażowa, gospodarcza, parkingi, urządzenia techniczne,
  3. zakaz lokalizacji obiektów innych niż wymienione w pkt. 1 i 2.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 26.800,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset złotych 00/100) do dnia 22 listopada 2021 r. na konto Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 – liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Przetarg rozpocznie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B,  tel. (61) 426 46 88 wew. 51 lub 57.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/pion-nieruchomosci/ogloszenia.

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie

PZGKKiN GNIEZNO

Return to Top ▲Return to Top ▲