GN.N.6850.1.2023 – Wykaz

GN.N.6850.1.2023                                                                          

Gniezno, 23.05.2023 r.  

Starosta Gnieźnieński

 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344)  przekazuje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi

wieczystej

gmina Łubowo

obręb: Fałkowo

Fałkowo

arkusz mapy 2
dz. 171/3

 

 

1.2072 ha


 

PO1G/00074563/8

arkusz mapy 2
dz. 172/3

0.0179 ha

 

arkusz mapy 2
dz. 174/4

1.4710 ha

 

PO1G/00094767/4

 

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej oraz terenów mieszkaniowych w rejonie Węzła Fałkowo – zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Łubowo Nr XII/104/2004 z dn. 30.01.2004 r. (Dz.U. Nr 56 poz. 1268 z dn. 27.04.2004 r.) działki przeznaczone są pod tereny dróg: ekspresowej i dróg doprowadzających.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotowe działki opisano jako drogi.

Opis nieruchomości:

Działki stanowiące drogi.

Wysokość opłat:

Nie dotyczy

Termin wnoszenia opłat:

Nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat:

Nie dotyczy

Uwagi:

Użyczenie na czas oznaczony – do 3 lat.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Osoba wyznaczona do kontaktu: Katarzyna Bednarek

Nr telefonu: /61/ 641 93 72

Wykaz SP Chrobrego

Gniezno, 25.04.2023 r.    

GN.N.6850.4.2022                                                                   

 

Starosta Gnieźnieński

 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344)  przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi

wieczystej

 

 

gmina m. Gniezno

obręb: Gniezno-miasto

Gniezno,
ul. Chrobrego 11b

arkusz mapy 28
dz. 18/1

 

 

0,1382 ha


 

PO1G/00008175/8

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 11.02.2000 r. oraz zmianami Studium zgodnie z którymi nieruchomość położona jest w strefie tradycyjnej tkanki zabudowy z przełomu XIX i XX wieku – symbol graficzny MT.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotową działkę opisano jako inne tereny zabudowane.

Opis nieruchomości:

Działka o kształcie prostokąta. Teren działki płaski, równinny. Dostępność komunikacyjna korzystna. Dojazd do działki drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.  Na nieruchomości posadowiony jest budynek kościoła, obiekt dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 769m2. Obiekt wpisany do Rejestru zabytków Województwa Wielkopolskiego pod nr 2595/17.

Wysokość opłat:

Nie dotyczy

Termin wnoszenia opłat:

Nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

Uwagi:

Użyczenie na czas oznaczony – 3 lat.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Osoba wyznaczona do kontaktu: Katarzyna Bednarek

Nr telefonu: /61/ 641 93 72

GN.N.6845.11.2022 – Wykaz PWiK

GN.N.6845.11.2022

Starosta Gnieźnieński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w
trybie bezprzetargowym

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

 

Gmina Czerniejewo

Obręb 0014 – Kosowo

 

Kosowo, gm. Czerniejewo

 

 arkusz mapy 1

dz. 24/3

 

0,1014 ha

 

PO1G/00020786/4

 

Gmina Czerniejewo

Obręb 0009 – Szczytniki Czerniejewskie

Szczytniki Czerniejewskie,

gm. Czerniejewo

arkusz mapy 1

dz. 137/2

0,0968 ha

PO1G/00020782/6

Gmina Czerniejewo

Obręb 0015 – Żydowo

Żydowo, gm. Czerniejewo

arkusz mapy 3

dz. 119/1

0,1331 ha

TI K1 DOB

Przeznaczenie nieruchomości:

Działka  w Kosowie położona jest na terenie objętym aktualnym MPZP, zatwierdzonym  Uchwałą nr XXVIII/180/2001 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo – obszary wsi: Żydowo, Pawłowo, Kosowo, Szczytniki Czerniejewskie, Pakszyn. Teren na którym położona jest działka przeznaczony jest pod  tereny studni ujęcia wody m. Gniezna, oznaczony symbolem planu – WW.

Działki w Żydowie i Szczytnikach Czerniejewskich nie są  objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotowe działki opisano jako tereny przemysłowe.

Opis nieruchomości:

Na nieruchomości zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej – budynki energetyczne, stacje transformatorowe, zasilające ujęcia wody pitnej i stacji uzdatniania wody Żydowo-Cielimowo.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Miesięczna stawka czynszu wynosi 1,00 zł /m2 netto+ Vat.

Termin wnoszenia opłat:

Czynsz dzierżawny płatny będzie miesięcznie na podstawie wystawionych faktur, płatnych w terminie 14 dni od daty ich wystawienia.

Zasady aktualizacji opłat:

Czynsz dzierżawny gruntu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w dzienniku urzędowym „Monitor Polski” za rok poprzedzający waloryzację. Zwaloryzowana stawka dzierżawy obowiązywać będzie od lutego każdego roku.

Uwagi:

Dzierżawa gruntu na okres 5 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w okresie od dnia 11.04.2023 r. do dnia 01.05.2023 r. a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Katarzyna Bednarek

Nr telefonu: /61/ 641 93 72

Wykaz SP Gajowa

Gniezno, 04.04.2023 r.

GN.N.6845.10.2022                                                                     

 

Starosta Gnieźnieński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344)  przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 w trybie bezprzetargowym

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi

wieczystej

 

 

gmina Gniezno

obręb: Gniezno-miasto

Gniezno,
ul. Gajowa

arkusz mapy 60
dz. 280

 

 

2,5477 ha

(pow. dzierżawiona 480 m2)
 

PO1G/00004490/4

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Działka położona jest na terenie objętym aktualnym MPZP "Cukrownia" w Gnieźnie zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/271//2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 18 czerwca 2008 r. Teren, na którym położona jest działka przeznaczony jest pod  tereny zieleni leśnej, oznaczonym symbolem planu – ZL19.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 280 opisano jako lasy.

Przedmiotowa działka będzie dzierżawiona z przeznaczeniem na cele rekreacyjne 450 mi parkingowe  30 m2.

Opis nieruchomości:

Działka o kształcie nieregularnym. Teren wydzierżawianej części działki płaski, równinny. Dostępność komunikacyjna korzystna. Dojazd do działki drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość położona w niewielkiej odległości od drogi krajowej nr 5.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 195,00 zł netto + VAT.

Termin wnoszenia opłat:

Płatność będzie naliczana kwartalnie na podstawie wystawionej faktury.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz dzierżawy gruntu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w dzienniku urzędowym „Monitor Polski” za rok poprzedzający waloryzację. Zwaloryzowana stawka dzierżawy obowiązywać będzie od lutego każdego roku.

Uwagi:

Dzierżawa gruntu na okres 5 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w okresie od dnia 04.04.2023 r. do dnia 24.04.2023 r. a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Osoba wyznaczona do kontaktu: Katarzyna Bednarek

Nr telefonu: /61/ 641 93 72

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

W Y K A Z  N I E R U C H O M O Ś C I

 przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Witkowo.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości        według                      księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis

Nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości                i  sposób jej

zagospodarowania

Termin

Zagospodarowania

nieruchomości

Cena nierucho-mości

Wysokość stawek procentowych z  tyt.

wieczystego

użytkowania

Wysokość

opłat z  tyt.

użytkowa-nia,

najmu lub 

dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji

opłat

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, oddania

w użytkowanie wieczyste, użytkowanie,

najem, dzierżawę

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Witkowo,

ark. m. 14

działka nr 1157/1,

działka nr 1157/2,

księga wieczysta

KN1S/00041827/0

 

1140 m²

Nieruchomość gruntowa

Grunt przeznaczony na  przejazd i miejsc postojowe

0,24 zł/m²

+ Vat miesięcznie

Czynsz płatny będzie na podstawie wystawionych faktur płatnych w terminie 14 dni od daty ich wystawienia.

 

Stawka czynszu za 1m² powierzchni będzie wzrastać o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze obwieszczeń, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" za rok poprzedzający dokonywaną waloryzację

dzierżawę na okres

do 5 lat

 

 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie na okres 21 dni, tj. od dnia 14.03.2023 r. do dnia 03.04.2023 r.

 

GN.A.6840.1.2022 – Przetarg ustny nieograniczony

GN.A.6840.1.2022                                                                                          

Gniezno, 9 sierpnia 2022 r.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego o powierzchni 0,3404 ha, położona w Kłecku,  oznaczona w ewidencji gruntów i budynków: obręb Kłecko-miasto ark. mapy 6, dz. nr 453/5,  dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00036430/9

Cena wywoławcza do sprzedaży – 173 000,00 zł. (słownie złotych: sto siedemdziesiąt trzy tysiące 00/100).

Działka położona jest w strefie peryferyjnej miasta Kłecka. Kształt działki jest nieregularny – wielokąt. Działka jest niezabudowana, wyrównana, nieogrodzona. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną (w okolicy: gaz, prąd). Działka położona jest przy torach kolejowych.

Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość położona jest na terenie nie objętym aktualnym MPZP, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rady Miejskiej Gminy Kłecko zatwierdzonym uchwałą nr XLV/319/21 z dnia 29.12.2021 r, działka określona jest jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotową działkę opisano jako grunty orne.

Działka nr 453/5 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przedmiotowa działka będzie miała dostęp do drogi publicznej przez działki nr 454/1 i 454/2. Służebność gruntowa  zostanie ustanowiona przy akcie notarialnym.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 34 600 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące 00/100) na konto Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w BNP PARIBAS POLSKA S.A. 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 do dnia 12.09.2022r. – liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne:

  1. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
  2. W przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest równoczesne złożenie stosownego pełnomocnictwa z datą okresem ważności, zakresem umocowania i podpisem mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwo w oryginale z poświadczonym podpisem przez notariusza (uwaga: po zakończeniu przetargu do przeniesienia własności, jeżeli strona wygrywająca przetarg będzie działała przez pełnomocnika, wymagane będzie osobne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone),
  3. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.  

Przetarg odbędzie się w dniu 15.09.2022 r. o godz. 10:00, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Bliższe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B,   tel. (61) 641-93-72 i 641-93-77.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/pion-nieruchomosci/ogloszenia.

Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie ogłoszenia w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu.

GN.A.6840.2.2022 – KOMUNIKAT

GN.A.6840.2.2022

Gniezno, dnia 08.08.2022 r.

 

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 lipca 2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego położonej w Witkowie, o powierzchni 0,6667 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: Obręb 0001 Witkowo, ark. mapy 1,  dz. nr 76/16, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KN1S/00040819/4 wraz z udziałem w działkach nr 76/4, 76/17, 76/26, 76/35 stanowiących tereny dróg wewnętrznych i zieleni izolacyjnej, dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050766/0.

Cena wywoławcza do przetargu wynosiła  192.400,00zł.

Z uwagi na brak wpłaty wadium uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu w kwocie 38.400,00 zł.  do dnia 26 lipca 2022 r., przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

GN.A.6840.5.2021 – KOMUNIKAT

GN.A.6840.5.2021

 

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 lipca 2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem tworzącym jedną integralną całość o powierzchni użytkowej 2499m2, położonej w Trzemesznie przy ul. Wyszyńskiego 3,  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: Trzemeszno Obręb 5, ark. mapy 2, dz. nr 35 o ogólnej pow. 0,4225 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00050010/3.

Nieruchomość zabudowana  składająca się z dwóch części połączonych łącznikiem: pierwsza to budynek główny trzykondygnacyjny całkowicie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, druga to budynek dwukondygnacyjny typu „pawilon”.

Cena wywoławcza do przetargu wynosiła  2.800.000,00 zł.

Z uwagi na brak wpłaty wadium uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu w kwocie 560.000,00 zł.  do dnia 19 lipca 2022 r., przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Przewodniczący Zarządu

Piotr Gruszczyński

 

 

 

 

 

GN.N.6845.12.2021 – przetarg ustny nieograniczony

GN.N.6845.12.2021                                                                                                  

Gniezno, 02.08.2022 r.

Starosta Gnieźnieński

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu ornego   

stanowiącego własność Skarbu Państwa

 

Grunt orny o powierzchni 1,2836 ha położony w Modliszewie, gm. Gniezno, ark. m. 1, działka nr 32/3, KW nr PO1G/00032697/0.

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 32/3 opisano jako grunty orne.

Przedmiotowa działka będzie dzierżawiona z przeznaczeniem na cele rolne.

Opis nieruchomości:

Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Teren działki płaski, równinny. Dostępność komunikacyjna korzystna, dojazd do działki drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość położona w niewielkiej odległości od drogi krajowej nr 5.

Dzierżawa gruntu na okres 5 lat.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Roczny czynsz dzierżawny wynosi 0,23 zł/m2.

Termin wnoszenia opłat:

Za 2022 rok czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.

Od 2023 r.- roczny czynsz dzierżawny płatny będzie do 31 marca  każdego roku.

Zasady aktualizacji opłat

Stawka dzierżawy podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalony przez Prezesa GUS i ogłoszony w „Monitorze Polskim” za rok poprzedzający waloryzację. Zwaloryzowana stawka czynszu obowiązywać będzie od stycznia każdego roku. W przypadku wystąpienia deflacji aktualna stawka dzierżawy nie ulega zmianie.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.08.2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, o godz. 8:00

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:

  1. przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: w przypadku osób fizycznych dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestrów aktualny wpis z właściwego rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  2. oświadczą, że dokonały wizji lokalnej w terenie oraz zdobyły konieczne informacje o przedmiocie przetargu i zapoznały się z warunkami przetargu.

Przetarg na dzierżawę w/w gruntów uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli chociaż jeden oferent zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Osoba, która wygra przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Jeśli osoba ta nie zgłosi się do podpisania umowy, PZGKKiN w Gnieźnie może odstąpić od zawarcia umowy.

Projekt umowy dzierżawy oraz wszelkie informacje pod nr tel. /61/ 641 93 77 lub /61/ 641 93 73.

Informacja o przetargu zostaje wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 i  Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b oraz  na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogłoszenia w terminie od 02.08.2022 r. do dnia przetargu.

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński

GN.N.6845.13.2021 – przetarg ustny nieograniczony

GN.N.6845.13.2021                                                                                                  

 

Gniezno, 02.08.2022 r.

Starosta Gnieźnieński

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu ornego   

stanowiącego własność Skarbu Państwa

 

Grunt orny o powierzchni 0,4925 ha położony w Gnieźnie, ark.m.58, działka nr 13, KW nr PO1G/00004490/4.

Przeznaczenie nieruchomości:

Działka położona jest na terenie objętym aktualnym MPZP. Zgodnie z MPZP terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej osiedla Dalki w Gnieźnie, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Gniezna nr XI/91/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku, teren na którym położona jest działka przeznaczona jest pod tereny sportu i rekreacji oraz częściowo pod teren infrastruktury technicznej i dróg publicznych.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 13 opisano jako grunty orne.

Przedmiotowa działka będzie dzierżawiona z przeznaczeniem na cele rolne.

Opis nieruchomości:

Działka o kształcie nieregularnym, zbliżonym do trójkąta. Teren działki płaski, równinny. Dostępność komunikacyjna korzystna, dojazd do działki drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość położona w  strefie peryferyjnej miasta Gniezno.

Dzierżawa gruntu na okres 5 lat.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Cena wywoławcza do przetargu rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1,25 zł/m2.

Termin wnoszenia opłat:

Za 2022 rok czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.
Od 2023 r.- roczny czynsz dzierżawny płatny będzie do 31 marca  każdego roku.

Zasady aktualizacji opłat:

Stawka dzierżawy podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalony przez Prezesa GUS i ogłoszony w „Monitorze Polskim” za rok poprzedzający waloryzację. Zwaloryzowana stawka czynszu obowiązywać będzie od stycznia każdego roku. W przypadku wystąpienia deflacji aktualna stawka dzierżawy nie ulega zmianie.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.08.2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastrui Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, o godz. 9:00

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:

  1. przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: w przypadku osób fizycznych dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestrów aktualny wpis z właściwego rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  2. oświadczą, że dokonały wizji lokalnej w terenie oraz zdobyły konieczne informacje o przedmiocie przetargu i zapoznały się z warunkami przetargu.

Przetarg na dzierżawę w/w gruntów uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli chociaż jeden oferent zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Osoba, która wygra przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Jeśli osoba ta nie zgłosi się do podpisania umowy, PZGKKiN w Gnieźnie może odstąpić od zawarcia umowy.

Projekt umowy dzierżawy oraz wszelkie informacje pod nr tel. /61/ 641 93 77 lub /61/ 641 93 73.

Informacja o przetargu zostaje wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 i  Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b oraz  na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogłoszenia w terminie od 02.08.2022 r. do dnia przetargu.

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński

GN.A.6840.4.2022 – Przetarg

GN.A.6840.4.2022

Gniezno, dnia 26.07.2022 r.

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 957,64m2, położonej w Gnieźnie przy ul. Paczkowskiego 16,  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno, ark. mapy 21, dz. nr 8/9 o ogólnej pow. 0,5649 ha,  dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00047791/7. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1.767.000,00 zł. (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

Działka posiada dostęp do drogi publicznej, cała nieruchomość jest ogrodzona z jedną bramą wjazdową. Nieruchomość posiada następującą infrastrukturę komunalną: przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, telekomunikacyjne, c.o. z własnej kotłowni, instalację alarmową.

Jest to budynek w zabudowie wolnostojącej w kształcie litery E, murowany jedno i dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem płaskim jednospadowym.

Dla obszaru na którym położona jest nieruchomość nie ma ustalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 11 lutego 2000 r. z późniejszymi zmianami  działka nr 8/9 leży w części w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – symbol planu „MW”,
w części w strefie zabudowy mieszkaniowo usługowej – symbol planu „MU” oraz w części w strefie zabudowy przemysłowej – symbol graficzny „P”, na obszarze oznaczonym pod lokalizację domów opieki społecznej.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 8/9 opisano jako inne tereny zabudowane.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 353.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) na konto Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w BNP PARIBAS POLSKA S.A. 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 do dnia 26.09.2022 r. – liczy się data uznania konta.

Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne:

  1. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
  2. W przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest równoczesne złożenie stosownego pełnomocnictwa z datą okresem ważności, zakresem umocowania i podpisem mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwo w oryginale z poświadczonym podpisem przez notariusza (uwaga: po zakończeniu przetargu do przeniesienia własności, jeżeli strona wygrywająca przetarg będzie działała przez pełnomocnika, wymagane będzie osobne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone).
  3. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.09.2022 r. o godz. 10:00, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Bliższe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B,   tel. (61) 641-93-72 i 641-93-77.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/pion-nieruchomosci/ogloszenia.

Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie ogłoszenia w prasie codziennej ogólnokrajowej.

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie

PZGKKiN GNIEZNO

Return to Top ▲Return to Top ▲